Pre­ciz­nom di­jag­nos­ti­kom do ušte­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pris­tup o ko­jem smo raz­go­va­ra­li po­dra­zu­mi­je­va i ušte­de, a taj se no­vac mo­že inves­ti­ra­ti u is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj?

Ve­ći­na zdrav­s­tve­nih sus­ta­va ima sis­tem u ko­jem su li­ječ­ni­ci pla­će­ni bez ob­zi­ra na uči­nak. Jed­nos­tav­no je – ako pla­ća­te za bo­lest, do­bit će­te bo­lest, no ako pla­ća­te za zdrav­lje, zdrav­lje će­te i do­bi­ti. Uz­mi­mo za pri­mjer ugrad­nju umjet­nog ku­ka. Ako bis­te li­ječ­ni­ku rek­li da će bi­ti pla­ćen ili na­gra­đen za do­bar re­zul­tat, bez dru­gih po­ten­ci­jal­nih kom­pli­ka­ci­ja, on će se po­tru­di­ti da ope­ra­ci­ja do­bro pro­đe. Kva­li­te­tan me­di­cin­ski pos­tu­pak da­nas je mo­guć za­hva­lju­ju­ći in­for­ma­ci­ja­ma ko­je su dos­tup­ni­je no ikad pri­je. Do­dat­ni tro­šak se ge­ne­ri­ra ako mo­ra­te nak­nad­no li­je­či­ti pa­ci­jen­ta ili po­nav­lja­ti pos­tu­pak jer ini­ci­jal­na pro­ce­du­ra ni­je ura­đe­na ka­ko tre­ba. Pre­ciz­na di­jag­nos­ti­ka osi­gu­ra­va da ras­po­la­že­mo s vi­še nov­ca jer eli­mi­ni­ra su­viš­ne tro­ško­ve. Ta­ko os­ta­je vi­še no­va­ca za is­tra­ži­vač­ke i ra­zvoj­ne pro­jek­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.