Stran­ci­ma ulaz u sr­p­sku voj­nu in­dus­tri­ju

No­vi za­kon Kom­pa­ni­je iz ino­zem­s­tva mo­ći će ima­ti 49% vlas­niš­tva u obram­be­nim tvrt­ka­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pred­sjed­nik Sr­bi­je Aleksandar Vučić naj­a­vio je da je Mi­nis­tar­stvo obra­ne pri­pre­mi­lo iz­mje­ne za­ko­na ko­je će omo­gu­ći­ti do­la­zak stra­nih kom­pa­ni­ja u obram­be­nu in­dus­tri­ju Sr­bi­je uz udjel u vlas­niš­tvu od naj­vi­še 49 pos­to.

Na otva­ra­nju Saj­ma na­oru­ža­nja i voj­ne opre­me Part­ner 2017 u Be­ogra­du, Vučić je re­kao da će to omo­gu­ći­ti do­la­zak stra­ne pa­me­ti, zna­nja i nov­ca i osi­gu­ra­ti da tvor­ni­ce voj­ne in­dus­tri­je Sr­bi­je pos­ta­nu glav­ni mo­tor ra­zvo­ja sr­p­skog gos­po­dar­stva i da zna­čaj­no su­dje­lu­ju u ras­tu bru­to druš­tve­nog pro­izvo­da.

On je re­kao da je ri­ječ o važ­nom is­ko­ra­ku i da je vla­da Sr­bi­je zbog to­ga od 2014. do 2016. go­di­ne inves­ti­ra­la 126 mi­li­ju­na eura u una­p­rje­đe­nje ka­pa­ci­te­ta pos­to­je­ćih tvor­ni­ca voj­ne in­dus­tri­je Sr­bi­je, ali i iz­gra­di­la no­ve tvor­ni­ce i po­go­ne.

Pred­sjed­nik Sr­bi­je je do­dao da je sa­mo ove go­di­ne iz­dvo­je­no go­to­vo 50 mi­li­ju­na eura za voj­ne tvor­ni­ce, osim onog nov­ca ko­je su sa­me tvor­ni­ce od­lu­či­le inves­ti­ra­ti, što će pred­stav­lja­ti zna­ča­jan po­ti­caj za ja­ča­nje nji­ho­vih ka­pa­ci­te­ta.

Vučić je do­dao da će bi­ti ula­ga­no i u una­p­rje­đe­nje re­mont­nih ka­pa­ci­te­ta, ali i u pri­jem no­vih ka­dro­va ko­ji tre­ba­ju pod­mla­di­ti pos­to­je­će struč­ne ka­pa­ci­te­te, pri­je sve­ga me­đu in­že­nje­ri­ma stroj­ne i elek­tro­teh­nič­ke stru­ke. Go­vo­re­ći o Saj­mu Part­ner, Vučić je oci­je­go­zin nio da je ri­ječ o pres­tiž­noj ma­ni­fes­ta­ci­ji ko­ja okup­lja sve vi­še stra­nih iz­la­ga­ča i ko­ja je stek­la uvje­te da se odr­ža­va sva­ke, a ne tek sva­ke dru­ge go­di­ne. “Ovo je pri­li­ka za zna­čaj­na pos­lov­na part­ner­stva, kon­tak­te važ­ne za biz­nis i una­p­rje­đe­nje ne sa­mo na­še ne­go i eko­no­mi­je dru­gih ze­ma­lja.

Da­nas na­mjen­ska in­dus­tri­ja ne slu­ži sa­mo kao po­moć obra­ni vlas­ti­te zem­lje, ne­go je i na­čin i sred­stvo za una­p­rje­đe­nje eko­no­mi­je i bo­lji ži­vot­ni stan­dard svih gra­đa­na”, re­kao je Vučić.

On je naj­a­vio da će na saj­mu bi­ti pred­stav­ljen no­vi ra­ket­ni sus­tav Šu­ma­di­ja do­me­ta 285 ki­lo­me­tra, no­va ver­zi­ja to­pa ha­ubi­ce No­ra, kao i broj­ni dru­gi voj­ni sus­ta­vi.

Dr­ža­va je 2017. iz­dvo­ji­la 50 mil. eura za voj­ne tvor­ni­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.