ZAPADNE SR­BI­JE

NA­GRA­DE ZA PRO­MO­CI­JU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ukam­pa­nji Mo­ja Za­pad­na Sr­bi­ja su­ra­đu­ju tu­ris­tič­ke or­ga­ni­za­ci­je Zla­ti­bo­ra, Uži­ca, Ba­ji­ne Ba­šte, Zla­ta­ra, Pri­je­po­lja, Sje­ni­ce, IvIva­nji­ce, Ari­lja, Po­že­ge i Ko­sje­ri­ća. Ko­ris­ni­ci ddruš­tve­nih mre­ža InIns­ta­gram i Fa­ce­bo­ok mo­gu po­di­je­li­ti svo­je fo­to­gra­fi­je i vi­deo-ma­te­ri­ja­le či­me su­dje­lu­ju u ppro­mo­tiv­noj kam­pa­nji. Naj­bo­lje fo­to­gra­fi­je i snim­ke auto­ri­ma će do­ni­je­tid bes­pla­tan bbo­ra­vakk u Za­pad­nojd SbSr­bi­ji, a osi­gu­ra­ne su i mje­seč­ne na­gra­de. Kam­pa­nja će tra­ja­ti slje­de­ćih šest mje­se­ci.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.