Stak­lar­na či­ji pro­izvo­di osva­ja­ju Bli­ski is­tok i SAD

Pro­izvod­nja Slo­ven­ska tvor­ni­ca u ko­joj se pro­izvo­di, gra­vi­ra, pje­ska­ri, os­li­ka­va, rez­ba­ri i ukra­ša­va pro­izvo­de od stak­la

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Stak­lar­na Ro­ga­ška je još od iz­grad­nje tvor­ni­ce za pro­izvod­nju stak­la u Slo­ve­ni­ji 1927. go­di­ne ori­jen­ti­ra­na na iz­voz i iz­voz­ne re­zul­ta­te. Na­ime, stak­lar­stvo je u Ro­ga­šku Sla­ti­nu doš­lo još u 16. sto­lje­ću i otad gra­di­lo svoj sta­tus, ši­ri­lo pro­izvod­nju i osmiš­lja­va­lo no­ve pro­izvo­de, a da­nas je ra­zvoj stak­lar­stva i pro­izvod­nje u ovoj tvor­ni­ci ori­jen­ti­ran i usko po­ve­zan s tu­riz­mom.

Na dnev­noj ba­zi ova stak­lar­na pro­izve­de 30 to­na pro­izvo­da od stak­la i vi­še od osam mi­li­ju­na to­na na go­diš­njoj ra­zi­ni.

Tvrt­ka za­poš­lja­va go­to­vo ti­su­ću rad­ni­ka, a pro­sječ­na sta­rost rad­ni­ka u pro­izvod­nji je 48 go­di­na. Ka­ko tvr­de, ima­ju dos­ta pro­ble­ma s pro­na­la­ver­zi­ja­ma skom adek­vat­nog ka­dra na tr­ži­štu ra­da, jer ve­ći­na za­pos­le­ni­ka kod njih ra­di od za­vr­šet­ka ško­le pa do mi­ro­vi­ne, a in­te­res za pos­lom u ovoj bran­ši kod mla­dih je da­nas sve ma­nji.

Od 2015. go­di­ne su dio Fi­skars gru­pe, a nji­hov svjet­ski priz­nat i poz­nat brend Ro­ga­ška 1665. pos­to­ji od 2007. go­di­ne.

Da­nas Stak­lar­na Ro­ga­ška čak 95 pos­to svo­je pro­izvod­nje iz­vo­zi, a s tom tra­di­ci­jom kre­nu­li su prak­tič­ki od svo­jih po­če­ta­ka ka­da su 30ih go­di­na bi­li pri­sut­ni na po­li­ca­ma Blo­omin­g­da­le­sa u SADu.

Us­to, pr­va su tvrt­ka s pros­to­ra biv­še Ju­gos­la­vi­je ko­ja je ima­la showro­om u New Yor­ku na ave­ni­ji Ma­di­son. Da­nas se mo­gu po­hva­li­ti da se nji­ho­vi pro­izvo­di pod bren­dom Ro­ga­ška 1665 tra­že­ni i na tr­ži­štu Bli­skog is­to­ka, SA­Da i go­to­vo svih ze­ma­lja EU. “Na­še stak­lo naj­vi­še za­vr­ša­va u Ame­ri­ci jer 50 pos­to na­še pro­izvod­nje ide za Wa­ter­ford, a 25 pos­to pro­izvod­nje ra­di­mo za ve­li­ke i poz­na­te stra­ne tvrt­ke”, po­hva­lio se Sa­šo Ilić. vo­di­telj ma­lo­pro­da­je bren­da Ro­ga­ška. Za­pos­le­ni­ci stak­lar­ne Ro­ga­ška ruč­no kis­tom bo­je pro­izvo­de, a ve­ći­nu po­ru­ba ukra­ša­va­ju i is­cr­ta­va­ju bo­ja­ma od 24ka­rat­nog zla­ta. Od 1950. go­di­ne su preš­li s obič­nog na kris­tal­no stak­lo i to je bi­lo pr­vo ve­će ula­ga­nje tvrt­ke u bu­duć­nost Stak­lar­ne Ro­ga­ška.

Osim od­lič­nih iz­voz­nih re­zul­ta­ta i ve­li­ke pro­izvod­nje mo­gu se po­hva­li­ti i ti­me što ra­de tro­fe­je za ve­ći­nu fes­ti­va­la u re­gi­ji od Po­ri­na, Ve­čer­nja­ko­ve ru­že do To­ur de Croatia i ATP tur­ni­ra.

“Naš brend Ro­ga­ška 1665. sa­da ide u no­vom smje­ru. Is­tra­žu­je­mo što se sve od kris­ta­la mo­že na­pra­vi­ti i ra­zvi­ja­mo se u tom po­gle­du”, za­klju­ču­je Ilić.

U bo­ja­nju stak­la ko­ris­ti se i 24-ka­rat­no zla­to

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.