Cen­tral­ne jav­ne na­ba­ve

U Fe­de­ra­ci­ji BiH

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

U sklo­pu im­ple­men­ta­ci­je pro­jek­ta či­ji je cilj po­moć or­ga­ni­ma kan­to­na Fe­de­ra­ci­je BiH u ra­zvi­ja­nju cen­tral­nih jav­nih na­ba­vi, Svjet­ska ban­ka je u su­rad­nji s Agen­ci­jom za jav­ne na­ba­ve BiH or­ga­ni­zi­ra­la ra­di­oni­cu na te­mu “Pro­mo­ci­ja cen­tral­nih jav­nih na­ba­va na kan­to­nal­noj ra­zi­ni” u Sa­ra­je­vu. Na ra­di­oni­ci je su­dje­lo­va­lo oko 30 pred­stav­ni­ka svih kan­to­na, pred­stav­ni­ci Svjet­ske ban­ke, Agen­ci­je za jav­ne na­ba­ve BiH, te čel­ni­ca ure­da Svjet­ske ban­ke u BiH Ta­ti­ana Pro­skurya­ko­va, kao i di­rek­tor Agen­ci­je za jav­ne na­ba­ve Đe­nan Sal­čin.

Do­go­vo­re­no je da će struč­nja­ci Svjet­ske ban­ke uz po­dr­šku Agen­ci­je za jav­ne na­ba­ve odre­di­ti če­ti­ri kan­to­na ko­ji će bi­ti dio pi­lot pro­jek­ta os­ni­va­nje cen­tral­nih na­bav­nih or­ga­na na ra­zi­ni kan­to­na. Pred­stav­ni­ci­ma kan­to­na pred­stav­lje­na su dva mo­de­la funk­ci­oni­ra­nja cen­tral­nih na­ba­vi.

PD

Edu­ka­ci­ja o jav­nim na­ba­va­ma za kan­to­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.