ŽR­TA­VA OPASNOG VIRUSA MA­NJE NE­GO U SVIB­NJU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Na­kon što je sre­di­nom svib­nja opas­ni sof­tver Wan­naCry za­ko­čio pos­lo­va­nje broj­nih tvrt­ki u svi­je­tu, tra­že­ći od ti­su­ća ko­ris­ni­ka ra­ču­na­la ot­kup­ni­nu, u no­ći na sri­je­du slič­na je ne­sre­ća za­de­si­la ra­ču­nal­ne mre­že. Reuters pi­še da su hac­ke­ri pr­vo na­pa­li Ukra­ji­nu, vi­rus Petya za­klju­čao je ra­ču­na­la i od žr­ta­va tra­žio ot­kup­ni­nu u bit­co­ini­ma, u pro­tu­vri­jed­nos­ti 300 do­la­ra. U pro­tiv­nom bi os­ta­li bez svih po­da­ta­ka. Val na­pa­da opet je is­ko­ris­tio ru­pu u sus­ta­vu Win­dows, za ko­ju je pro­izvo­đač Mi­cro­soft već obja­vio ‘za­kr­pu’. Pro­cje­nju­je se da je sa­da žr­ta­va ma­nje jer je i vi­rus, na­vo­de in­for­ma­tič­ki struč­nja­ci, lo­ši­ji, pa se vje­ru­je da je cilj hac­ke­ra bio pri­je des­truk­tiv­ne ne­go fi­nan­cij­ske na­ra­vi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.