MILIJUNAŠA U NJE­MAČ­KOJ ČAK 20% VI­ŠE NE­GO 2010.

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Broj gra­đa­na Nje­mač­ke ko­ji za­ra­đu­ju vi­še od mi­li­jun eura go­diš­nje je na­glo po­ras­tao, pri­op­ćio je Nje­mač­ki ured za sta­tis­ti­ku. “Prema po­s­ljed­njim sta­tis­ti­ka­ma u 2013. je 17.400 obvez­ni­ka pri­ja­vi­lo pri­ho­de ve­će od mi­li­jun eura, 20% vi­še ne­go 2010.”, po­ru­ču­ju sta­tis­ti­ča­ri. Pro­sječ­ni bru­to pri­hod u sku­pi­ni milijunaša iz­no­sio je 2,7 mi­li­ju­na eura. Kod 79.200 po­rez­nih obvez­ni­ka se pri­mje­nju­je naj­vi­ša po­rez­na sto­pa od 45%, za pri­ho­de iznad 250.731 € go­diš­nje. Is­to­dob­no je 9,6 mi­li­ju­na obvez­ni­ka os­lo­bo­đe­no po­re­za na pri­hod jer im go­diš­nji pri­ho­di ne pre­la­ze 8131 euro.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.