Čes­te provjere li­je­ko­va di­gle im tro­ško­ve za 36%

Farmaceuti upo­zo­ra­va­ju Dr­ža­va im kas­ni i po go­di­nu da­na te du­gu­je mi­li­jar­de ku­na, a oni mo­ra­ju pla­ća­ti u ro­ku

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - LI­DI­JA KISELJAK/VL

U 2015. u Špa­njol­skoj je pro­ve­de­no 154 kon­tro­la, Li­tvi 104, Če­škoj 200, a u Hr­vat­skoj 416 pro­vje­ra kak­vo­će uzor­ka li­je­ka

Far­ma­ce­ut­ska in­dus­tri­ja go­di­na­ma je su­oče­na s kaš­nje­njem u na­pla­ti du­go­va. Obve­ze HZZO-a u tri su mje­se­ca 2017. sma­nje­ne za oko 100 mi­li­ju­na ku­na i iz­no­se 2,7 mi­li­jar­de ku­na, od če­ga je dos­pje­lo 856 mi­li­ju­na. Obve­ze KBC-a i os­ta­lih zdrav­s­tve­nih us­ta­no­va po­ras­le su oko 53 mi­li­ju­na ku­na na 5,45 mi­li­jar­di, od če­ga je dos­pje­lo 2,8 mi­li­jar­di. Za­to se mo­že oče­ki­va­ti još jed­na sa­na­ci­ja du­go­va u zdrav­s­tvu slje­de­će go­di­ne, a sve se češ­će spo­mi­nje vra­ća­nje HZZOa u dr­žav­nu riz­ni- cu na če­mu in­zis­ti­ra i Dr­žav­na re­vi­zi­ja.

I dok se zbra­ja­ju du­go­vi dr­ža­ve i nje­nih ins­ti­tu­ci­ja pre­ma far­ma­ce­ut­skoj in­dus­tri­ji, farmaceuti svo­je obve­ze pre­ma dr­ža­vi mo­ra­ju is­pu­nja­va­ti u ro­ku od 30 do 60 da­na, a ne­ke od tih obve­za su češ­će ne­go u dru­gim zem­lja­ma i po­ve­ća­va­ju tro­ško­ve far­ma­ce­uti­ma. Ta­kav je slu­čaj s bro­jem ana­li­za provjere kak­vo­će uzor­ka li­je­ka iz pro­me­ta ko­ju obav­lja Agen­ci­ja za li­je­ko­ve i me­di­cin­ske pro­izvo­de (HALMED) ko­je su u stal­nom po­ras­tu na­kon ula­ska u EU. Od 2014. provjere su po­ve­ća­ne 38%, a to­li­ko su i po­ras­li tro­ško­vi, ka­žu u Hr­vat­skoj udru­zi pos­lo­da­va­ca. U 2015. u Špa­njol­skoj je pro­ve­de­no 154 kon­tro­la, Li­tvi 104, Če­škoj 200, Slo­ve­ni­ji na sve­ga 55 uzo­ra­ka li­je­ka, dok je u Hr­vat­skoj 416 pro­vje­ra kak­vo­će uzor­ka li­je­ka, a za što je HALMED upri­ho­dio oko 12 mil. ku­na. Po­s­ljed­nje tri go­di­ne ta broj­ka go­diš­nje pre­la­zi 400 pro­vje­ra. U 2014. pro­ve­li su ih 493, 416 pro­vje­ra 2015., a la­ni 463. Ka­ko is­ti­ču iz HUPU­dru­ge pro­izvo­đa­ča li­je­ko­va, od 2016. vi­še od 56% pri­ho­da os­tva­re­nih od kon­tro­la do­la­zi od do­ma­će far­ma­ce­ut­ske in­dus­tri­je, dok je 2015. on bio 30%.

HALMED tro­ško­ve na­pla­ću­je u ro­ku od 45 da­na, a za pre­ko­ra­če­nje za­ra­ču­na­va ka­ma­te. Ka­žu da se nad­zor pro­vo­di suk­lad­no pla­nom odo­bre­nim od re­sor­nog mi­nis­tar­stva, u pra­vi­lu jed­nom u pet go­di­na za sva­ki far­ma­ce­ut­ski oblik i ja­či­nu li­je­ka, te da je nad­zor va­žan i zbog sve ve­će iz­lo­že­nos­ti kri­vo­tvo­re­nim li­je­ko­vi­ma. Tvr­de i da im se pri­ho­di od provjere sma­nju­ju, kao i broj pro­vje­ra. U 2015. pri­ho­di HALMED-a sma­nje­ni su za 10,7% na go­diš­njoj ra­zi­ni, a la­ni šest pos­to.

FOTOLIA

Provjere kak­vo­će uzor­ka li­je­ka obav­lja HALMED

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.