Us­pješ­no za­vr­šen pro­jekt, URIHO sa­da odi­je­va za­gre­bač­ke os­nov­no­škol­ce

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MARIA FI­LI­PO­VIĆ GRČIĆ

Škol­ska odje­ća i obu­ća S-ChOOL, ko­ja se iz­ra­đu­je u URIHO-u sma­nju­je so­ci­jal­ne raz­li­ke i pro­mi­če rav­no­prav­nost te is­ti­če pri­pad­nost ško­li i gra­di škol­ski duh

Us­ta­no­va za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom (URIHO), či­jih 55 pos­to za­pos­le­ni­ka či­ne oso­be s raz­li­či­tim obli­ci­ma i te­ži­na­ma inva­li­di­te­ta, kra­jem lip­nja otvo­ri­la je vra­ta no­vo­ure­đe­ne pro­da­va­oni­ce smje­šte­ne pre­ko pu­ta za­gre­bač­kog Au­to­bus­nog ko­lo­dvo­ra. Fi­na­le je to ove go­di­ne za­po­če­te su­rad­nje s Gra­dom Za­gre­bom i ško­la­ma na za­gre­bač­kom po­dru­čju za ko­je su u URIHO-u ši­va­ne škol­ske uni­for­me, obje­di­nje­ne u li­ni­ju odje­će ime­na SC­hO­OL. Za iz­ra­du su zas­luž­ne vri­jed­ne ru­ke za­pos­le­ni­ka rad­ne je­di­ni­ce Kon­fek­ci­ja ko­ja je u pr­voj po­lo­vi­ci 2017. go­di­ne sprem­no od­go­vo­ri­li na no­ve zah­tje­ve tr­ži­šta.

“Ovi­me smo do­vr­ši­li pi­lot pro­jekt Gra­da Za­gre­ba ‘Uvo­đe­nje škol­skih uni­for­mi u za­gre­bač­ke ško­le’ u ko­jem je su­dje­lo­va­lo ukup­no 17 os­nov­nih ško­la i nji­ho­vih 3704 uče­ni­ka. Stan­dard škol­ske odje­će ko­ji nas­ta­je u URIHO-u re­zul­tat je pos­tig­nu­tog do­go­vo­ra s uče­ni­ci­ma i pro­fe­so­ri­ma, di­zaj­ne­ri­ma i struč­nim rad­ni­ci­ma iz pro­izvod­nje. Ta­ko se ‘škol­ski pa­ket’ sas­to­ji od dvi­je po­lo ma­ji­ce krat­kih ru­ka­va, jed­ne ma­ji­ce du­gih r uka­va i jak­ne s ka­pu­lja­čom, tzv. ho­odi­ce.

Bit će i te­ni­si­ca

To­me će­mo u slje­de­ćoj is­po­ru­ci do­da­ti i plat­ne­ne te­ni­si­ce, od­nos­no pa­pu­če, ko­je su na­mi­je­nje­ne i vr­ti­ći­ma. Sva je odje­ća do­dat­no ople­me­nje­na am­ble­mom ško­le ko­je su iz­ra­đi­va­li uče­ni­ci što je bi­la i zgod­na pri­li­ka da po­ka­žu vlas­ti­tu kre­ativ­nost”, za Pos­lov­ni je dnev­nik is­pri­čao ru­ko­vo­di­telj URIHOve Služ­be ko­mer­ci­ja­le Du­brav­ko Ivan­ko­vić. Do­dao je i da su pr­ve re­ak­ci­je ško­la i ro­di­te­lja vi­še no sjaj­ne, što je po­t­vr­di­la i di­zaj­ne­ri­ca Ire­na Rač­ki.

“Ško­la­ma smo da­li slo­bo­du u iz­bo­ru bo­ja, a kre­ira­nje am­ble­ma po­ka­za­lo je za­is­ta za­nim­lji­ve i za­bav­ne re­zul­ta­te. Saz­na­li smo i da se dje­ca ve­se­le svo­joj novoj škol­skoj odje­ći, a u no­vo­otvo­re­noj tr­go­vi­ni u Dr­ži­će­voj uli­ci mo­gu se ku­pi­ti do­dat­ni ili za­mjen­ski di­je­lo­vi uni­for­me i to uz us­lu­gu ši­va­nja am­ble­ma. Jed­na­ko ta­ko se na istom mjes­tu mo­gu ku­pi­ti i po­lo ma­ji­ce bez am­ble­ma ko­je mo­gu bi­ti di­je­lom sva­kod­nev­ne odje­će te smo ponosni što smo na­šu li­ni­ju odje­će lan­si­ra­li na tr­ži­šte s tak­vim us­pje­hom od sa­mog po­čet­ka. Sa­mim lo­gom i vlas­ti­tim mod­nim bren­dom S-ChOOL nas­to­ja­li smo se pri­bli­ži­ti mla­đim ge­ne­ra­ci­ja­ma, a po po­vrat­nim nam se in­for­ma­ci­ja­ma za­gre­bač­kih ško­la­ra­ca či­ni da smo u to­me i za­is­ta us­pje­li”, ka­za­la je Rač­ki.

Ka­ko su is­tak­nu­li su­go­vor­ni­ci, škol­ska odje­ća i obu­ća SC­hO­OL sma­nju­je so­ci­jal­ne raz­li­ke i pro­mi­če rav­no­prav­nost te is­ti­če pri­pad­nost ško­li i gra­di škol­ski duh. Uz to jav­nos­ti ša­lje po­zi­tiv­nu sli­ku o ško­li i raz­re­du, ali i za­us­tav­lja ‘na­tje­ca­nje’ iz­me­đu uče­ni­ka iz­bo­rom odje­će i obu­će te se eli­mi­ni­ra mo­guć­nost da dje­cu ko­ja ne no­se odje­ću i obu­ću poz­na­tih bren­do­va zbog to­ga za­dir­ku­je.

“Mno­go­broj­na is­tra­ži­va­nja po­ka­za­la su da dje­ca ko­ja no­se pro­pi­sa­nu odje­ću us­mje­ra­va­ju vi­še po­zor­nos­ti na vlas­ti­to obra­zo­va­nje i škol­ske za­dat­ke, a ma­nje su us­mje­re­ni to­me ka­ko iz­gle­da­ju i lak­še se uk­la­pa­ju u oko­li­nu. Tak­vu dje­cu osje­ćaj za­jed­niš­tva i pri­pad­nos­ti pra­ti kroz ci­je­li ži­vot, te ih se is­to­vre­me­no po­du­ča­va o jed­na­kos­ti raz­li­či­tih sku­pi­na lju­di”, po­ru­či­li su iz URIHO-a.

Ina­če, ova us­ta­no­va pos­lu­je zna­čaj­nih 70ak go­di­na unu­tar ko­jih su re­do­vi­to pro­ši­ri­va­li svoj asor­ti­man. Da­nas se za­štit­no za­poš­lja­va­nje re­ali­zi­ra u ok­vi­ru gos­po­dar­skih pro­gra­ma za tek­s­til, ke­ra­mi­ku, me­tal, ko­žu, kit­ni­čar­stvo, or­to­pe­di­ju, kar­to­na­žu i ti­sak. Uz to, pri­li­kom otvo­re­nja naj­av­lje­no je i dalj­nje ure­đe­nje oko­li­ša oko tr­go­vi­ne ko­je će, osim ukras­nog bi­lja, uklju­či­va­ti klu­pu i me­tal­ni par­king za bi­cik­le – obo­je iz­ra­đe­no u URIHOvim po­go­ni­ma. Saz­na­li smo da su upra­vo nji­ho­ve me­tal­ne kons­truk­ci­je za par­king bi­cik­li ne­dav­no pos­tav­lje­ne na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja u Za­gre­bu, pa se mo­že re­ći i da ne­ma to­ga što se u URIHOu ne mo­že iz­ra­di­ti.

Li­kov­ne ra­di­oni­ce i za­ba­va

Ka­ko ni­je sve sa­mo u ra­du, već mjes­ta tre­ba os­ta­vi­ti i za za­ba­vu, ka­žu u URIHO-u, or­ga­ni­zi­ra­ju i broj­ne li­kov­ne ra­di­oni­ce i iz­lož­be, iz­le­te te sport­ska do­ga­đa­nja, os­na­žu­ju­ći ti­me kod oso­ba s inva­li­di­te­tom i osje­ćaj pri­pad­nos­ti za­jed­ni­ci. U tak­vim se okol­nos­ti­ma on­da i ljepše ra­di te URIHO u svo­jim re­do­vi­ma ima i pra­vih pro­fe­si­ona­la­ca zbog če­ga su pos­ta­li ne­za­obi­laz­nom adre­som za sve u po­tra­zi za or­to­ped­skim po­ma­ga­li­ma, ti­skar­skim pro­izvo­di­ma, kar­ton­skom am­ba­la­žom te ke­ra­mič­kim i pro­izvo­di­ma od ko­va­nog že­lje­za. Ipak, ka­ko je kroz raz­go­vor pro­ko­men­ti­rao Ivan­ko­vić, si­tu­aci­ja uvi­jek mo­že bi­ti i bo­lja. “Ne­ka sta­ra za­ni­ma­nja i za­na­ti po­la­ko se za­bo­rav­lja­ju pa or­ga­ni­zi­ra­mo raz­li­či­te vr­ste edukacija u ko­ji­ma, pri­mje­ri­ce, na­ši maj­sto­ri uz se­be ima­ju ‘še­gr­te’ ko­je obu­ča­va­ju. Ne­ka su obrt­nič­ka za­ni­ma­nja ne­što ma­nje po­pu­lar­na u na­šem obra­zov­nom sus­ta­vu, što je šte­ta”, do­dao je.

Bez ob­zi­ra na iz­a­zo­ve od ko­jih je nuž­nost kons­tant­nog usa­vr­ša­va­nja us­li­jed ubr­za­nih teh­no­lo­ških pro­mje­na sa­mo je­dan u ni­zu, čak i bez ob­zi­ra na kriz­ne go­di­ne ko­je su kre­nu­le s 2008. i ko­je ih ni­su po­ko­le­ba­le, URIHO oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom već de­set­lje­ći­ma omo­gu­ća­va ak­tiv­no uklju­či­va­nje u tr­ži­šte ra­da. Na to su, na kra­ju sva­kog da­na naj­vi­še i ponosni, po­ru­či­li su.

TO­MIS­LAV MILETIĆ/

URIHO oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom već de­set­lje­ći­ma omo­gu­ća­va ak­tiv­no uklju­či­va­nje u tr­ži­šte ra­da. Na to su, na kra­ju sva­kog da­na naj­vi­še i ponosni, po­ru­či­li su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.