Či­tač mis­li pro­izve­li u za­gre­bač­koj ga­ra­ži

Ono što Musk i Zuc­ker­berg tek ra­zvi­ja­ju, na Vr­bi­ku već tes­ti­ra Ma­rin Ma­le­tić

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BER­NARD IVEZIĆ

Po­du­zet­nik Ma­rin Ma­le­tić na­kon La­ma­ro di­gi­ta­la os­no­vao star­tup Umo ne­uros­ci­en­ce

Dok Ne­uro­link Elo­na Mu­ska i Fa­ce­bo­ok Mar­ka Zuc­ker­ber­ga tek naj­av­lju­ju po­če­tak ere su­če­lja ko­ja će iz­rav­no po­ve­zi­va­ti mo­zak i ra­ču­na­lo (tzv. bra­in com­pu­ter in­ter­fa­ce) te ta­ko za­mi­je­ni­ti tip­kov­ni­ce, mi­še­ve i to­uc­h­s­cre­eno­ve, za­gre­bač­ki star­tup Umo ne­uros­ci­en­ce svoj pr­vi pro­izvod te­me­ljen na toj teh­no­lo­gi­ji na tr­ži­šte pla­ni­ra iz­ba­ci­ti već za tri mje­se­ca.

U ga­ra­ži na Vr­bi­ku, već oku­ša­ni do­ma­ći star­tup po­du­zet­nik, či­ja tvrt­ka La­ma­ro di­gi­tal pro­da­je sus­ta­ve ele­ar­ning i vo­di onli­ne knjiž­ni­cu To­ok Bo­ok, Ma­rin Ma­le­tić, sa svo­jim de­ve­te­ro­čla­nim ti­mom od proš­log lje­ta rev­no ra­zvi­ja he­ad­set za bra­in fit­ness. Umjes­to na efi­kas­nost ko­mu­ni­ka­ci­je, na što su se us­mje­ri­li Musk i Zuc­ker­berg, os­ni­vač i di­rek­tor tvrt­ke Umo ne­uros­ci­en­ce, Ma­le­tić, sa Umo he­ad­se­tom ci­lja na men­tal­ni wel­l­ness. “Mi smo na­gla­sak sta­vi­li na po­ve­bur­ze ća­nje­anje­je tim pro­duk­tiv­nos­ti,ko­je­ve­ća i kre­ativ­ni­ja”,što je oso­ba­fo­usi­ra­ni­ja­ko­ja ka­že

fo­ku­si­ra­ni­ja Ma­le­tić.ale­tić. Men­tal­ni seg­ment wel­l­ness svjet­skog je­naj­r­že­ras­tu­ći naj­br­že­ras­tu­ći wel­l­ne­ssel­l­ness tr­ži­šta za ko­ji in­te­res po­seb­no­oseb­no po­ka­zu­ju kor­po­ra­ci-kor­po­ra­ci­je.. Pre­ma or­ga­ni­za­ci­je po­da­ci­maMe­đu­na­od­ne­ra­da Me­đu­na­rod­ne stres go­diš­nje­odiš­nje stva­ra 300 mi­li­jar­di do­la­ra­ola­ra tro­ško­va, a k to­me za me­na­dže­re wel­l­ne­s­sfit­ness Pre­ma zna dio po­da­ci­maS­vjet­ko­gins­ti­tu­ta­me­nl­ni­bi­ti je Fit­ness is­mr­to­osan. smr­to­no­san. & Svjet­skog men­tal­ni Min­dBodyin­dBodyči­ja je vri­jed­nost tr­žiš­nog­seg­men­či­ja­već seg­men­ta sa­da pro­ci­je­nje­na­ro­ci­je­nje­na na 542 mi­li­jar­de do­la­ra.ola­ra. Ma­le­tić na­vo­di da je u no­vi­ovi iz­nos. star­tup Ni­je ulo­žen­mi­li­jun­ki­že­lio ići mi­li­jun­skiu de­ta­lje.de­lje.Po­t­vro de­lje. nam Po­t­vr­di­oje tek da je uz vlas­ti­ta sred­stva pri­mio odd Mi­nis­tar­stva gos­po­dar­stva, po­du­zet­niš­tva­odu­zet­niš­tva i obr­ta pot­po­ru zaa ino­va­ci­je­ku­na. “Za­hva­lju­ju­ćiu iz­no­su 1,5 mi­li­ju­na mi­una toj pot­po­ri zna­čaj­no će­mo sma­nji­ti vri­je­me do iz­la­ska Umo he­ad­se­ta na tr­ži­šte”, ka­že Ma­le­tić. Ta­ko, do­da­je, pr­vi će se Umo he­ad­se­to­vi u pro­da­ji po­ja­vi­ti već u lis­to­pa­du. U me­đu­vre­me­nu Ma­le­tić na no­voj teh­no­lo­gi­ji već gra­di ši­ru pos­lov­nu plat­for­mu. Pr­vi pro­jekt, ko­ji je nas­tao kao spin off iz Umo ne­uros­ci­en­cea je Umo igro­ni­ca. Ri­ječ je o re­gis­tri­ra­noj psi­ho­lo­škoj prak­si ko­ja dje­ci, ali sve češ­će i odras­li­ma, po­seb­no me­na­dže­ri­ma, po­ma­že da kroz vi­de­oigre ra­de ne­uro­fe­ed­back tre­nin­ge.

“Pri­mjer ne­uro­fe­ed­back igre je sve­mir­ska pu­ca­či­na u ko­joj se lo­vi ne­pri­ja­telj­ski sve­mir­ski brod i pu­ca na nje­ga. Is­to­vre­me­no­na­trag, ali ne­pri­ja­te­lji­pu­ca­ju­igrač ima štit. Igrač igri­cu dos­lov­no igra svo­jim mis­li­ma, a ka­da su mo­žda­ni va­lo­vi do­bro pos­lo­že­ni nje­gov sve­mir­ski brod ide br­zo, pu­ca i ima po­dig­nut štit. Iako zvu­či ne­vje­ro­jat­no, stvar je ja­ko do­bro is­tra­že­na i efek­ti ne­uro­fe­ed­bac­ka znans­tve­nu ima­ju po­t­vr­du”, vr­lo­č­vr­stu­po­jaš­nja­va Ma­le­tić.

Na stra­ni­ca­ma Umo igra­oni­ce pi­še da je “ne­uro­fe­ed­back za­bav­na i efi­kas­na me­to­da za po­bolj­ša­nje kog­ni­tiv­nih spo­sob­nos­ti, kon­cen­tra­ci­je i paž­nje, te sma­nje­nje hi­pe­rak­tiv­nos­ti”. I dok je za ko­ri­šte­nje ne­uro­fe­ed­bac­ka u ok­vi­ru igra­oni­ce nuž­no struč­no vod­stvo, za ko­ri­šte­nje Umo he­ad­se­ta ono ne­će bi­ti po­treb­no.

“Že­lja nam je po­pu­la­ri­zi­ra­ti ne­uro­fe­ed­back i mis­li­mo da je pra­vi tre­nu­tak za to. Po­ve­zi­va­nje moz­ga i ra­ču­na­la vi­še ni­je sa­mo do­me­na znans­tve­ne fan­tas­ti­ke, a prin­cip ra­da he­ad­se­ta je do­bro poz­nat. Po­mo­ću di­gi­tal­nih fil­ta­ra iz EEG sig­na­la odva­ja­mo mo­žda­ne va­lo­ve, od­nos­no mo­žda­nu ak­tiv­nost na raz­li­či­tim frek­ven­ci­ja­ma. Na taj, već do­bro poz­na­ti pro­ces, pri­mi­je­ni­li smo niz ino­va­ci­ja, ko­je će omo­gu­ći­ti sa­mos­tal­ni ne­uro­fe­ed­back tre­ning na ure­đa­ju pri­hvat­lji­ve ci­je­ne, ko­ji će us­to bi­ti i atrak­ti­van i ugo­dan za ko­ri­šte­nje, što do da­nas ni­ko­me ni­je us­pje­lo na pra­vi na­čin”, ka­že Ma­le­tić. Na­vo­di da su svjes­ni da ima­ju kon­ku­ren­ci­ju. No, is­ti­če da su kroz vlas­ti­te ino­va­ci­je i ci­lja­nu ci­je­nu od par sto­ti­na eura da­le­ko is­pred njih. Po­jaš­nja­va da se na tr­ži­štu tre­nu­tač­no pro­da­ju ili vr­lo sku­pi ure­đa­ji ili oni ko­ji su ne­učin­ko­vi­ti bez asis­ten­ci­je struč­nja­ka.

Sve to, is­ti­če, na­li­ku­je pa­ra­dok­su. Na­ime, ne­uro­fe­ed­back me­to­da, ko­ja se te­me­lji na EEG sig­na­lu, ra­zvi­ja se već 50 go­di­na. No, har­dver za EEG se, ka­že Ma­le­tić, ta­ko­re­ći ni­je ra­zvi­jao i to je pri­li­ka u ko­ju je pos­lov­no od­lu­čio ući sa svo­jim ti­mom u ko­jem su bu­si­ness de­ve­lo­pe­ri­ca Al­ma Ma­le­tić, psi­ho­lo­gi­nja i spe­ci­ja­lis­ta za ne­uro­fe­ed­back Jo­si­pa Bo­sak te Ma­rin Bo­nac­ci, spe­ci­ja­list za obra­du sig­na­la i ra­ču­nar­stvo. Sam Umo he­ad­set di­zaj­ner­ski je osmis­lio Mar­ko Ba­us, a na njemu ra­di i niz vanj­skih struč­nja­ka za elek­tro­ni­ku.

“Da bi ne­uro­fe­ed­back funk­ci­oni­rao elek­tro­de ko­je oči­ta­va­ju mo­žda­ne va­lo­ve mo­ra­ju bi­ti pos­tav­lje­ne na toč­no odre­đe­nim mjes­ti­ma na gla­vi gdje se na­la­ze mo­žda­ni cen­tri za odre­đe­nu ak­tiv­nost i za­to to ra­di struč­njak. Umo ne­uros­ci­en­ce je pa­ten­ti­rao teh­no­lo­gi­ju ko­ja omo­gu­ću­je auto­mat­sko po­zi­ci­oni­ra­nje elek­tro­da bez po­tre­be za asis­ten­ciŠIKONJA, jom”, ka­že Ma­le­tić. Do­da­je da su kroz part­ner­stvo s jed­nom švi­car­skom tvrt­kom osi­gu­ra­li da nji­hov ure­đaj do­la­zi sa su­him elek­tro­da­ma. Ta­ko mje­re­nja ra­di pre­ciz­no i bez ko­ri­šte­nja kon­duk­tiv­nog ge­la, što je do­sad bi­la glav­na pre­pre­ka za kuć­nu upo­tre­bu ne­uro­fe­ed­bac­ka. Us­to, is­ti­če, mno­go su ulo­ži­li u er­go­nom­ski di­zajn.

“Go­to­vo svi he­ad­se­to­vi na tr­ži­štu tre­nut­no su ili ne­udob­ni, ili ne funk­ci­oni­ra­ju do­volj­no do­bro, a naj­češ­će i jed­no i dru­go. Mi smo kroz ra­zvoj, ko­ji tra­je već go­di­nu da­na, pos­ti­gli da je Umo ne sa­mo vi­zu­al­no li­jep već da je er­go­no­mi­čan i da ra­di”, za­klju­ču­je Ma­le­tić.

PD

Slu­ša­li­ce Umo ne­uros­ci­en­cea na tr­ži­šte do­la­ze za tri mje­se­ca

PD

Al­ma Ma­le­tić, Ma­rin Ma­le­tić i Jo­si­pa Bo­sak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.