Vi­še nak­na­de

Po­skup­lje­nje bur­ze za bro­ke­re je doš­lo u naj­go­rem tre­nut­ku >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PILI

Bro­ker­ska za­jed­ni­ca sma­tra da je cje­nik tre­ba­lo do­ni­je­ti na­kon stu­pa­nja na sna­gu no­ve re­gu­la­ti­ve i na­mi­re

Dok Za­gre­bač­ka bur­za is­ti­če ka­ko nje­zin no­vi cje­nik u su­šti­ni ne do­no­si po­skup­lje­nja, bro­ke­ri ne­go­du­ju, ali dio njih tvr­di ka­ko ne­će te­ret pre­ba­ci­ti na kli­jen­te i po­ve­ća­ti im pro­vi­zi­je. Han­fa je u pe­tak odo­bri­la ZSEu no­vi cje­nik ko­ji stu­pa na sna­gu 7. sr­p­nja. S bur­ze is­ti­ču da naj­ve­ći broj us­lu­ga ne po­skup­lju­je, ne­ke su ci­je­ne i sma­nje­ne, a ve­li­kim di­je­lom iz­mje­ne cje­ni­ka od­no­se se na ter­mi­no­lo­ške pro­mje­ne zbog pre­la­ska na no­vi tr­go­vin­ski sus­tav.

U di­je­lu u ko­jem je bi­lo iz­mje­na kroz po­ve­ća­nje ci­je­na ne­kih us­lu­ga, kao što je pri­mje­ri­ce kod pro­vi­zi­ja na pro­met di­oni­ca­ma i obvez­ni­ca, ra­di se o de­talj­ni­jem ska­li­ra­nju uvo­đe­njem do­dat­nih ka­te­go­ri­ja, is­ti­ču sa ZSEa.

“Pri­mje­ri­ce, do­sad su ku­pac i pro­da­va­telj na tran­sak­ci­je do šest mi­li­ju­na ku­na pla­ća­li 0,080% pro­vi­zi­je, od šest mi­li­ju­na ku­na 0,060%, a iz­nad 20 mi­li­ju­na 0,020% u od­no­su na os­tva­re­ni pro­met. No­vom ska­lom uvo­di se no­va ka­te­go­ri­ja pro­vi­zi­je od 0,090% za pro­me­te do dva mi­li­ju­na ku­na, 0,080% do šest mi­li­ju- na, dok pro­vi­zi­je iz­nad šest i 20 mi­li­ju­na os­ta­ju is­te”, ka­žu.

No, zna­čaj­no su sko­či­le član­ske fik­s­ne go­diš­nje nak­na­de za di­oni­ce, i to s 3840 ku­na na 11.535, a za os­ta­le ins­tru­men­te sa 6150 ku­na na 18.450 ku­na. ZSE tvr­di da je iz­mje­nom cje­ni­ka nas­to­jao ujed­na­či­ti ci­je­ne s bur­za­ma u okru­že­nju, ali i oja­ča­ti pri­ho­dov­nu stra­nu pos­lo­va­nja jer sa­da ne po­kri­va­ju ni “hlad­ni po­gon” pru­ža­nja us­lu­ga. Ko­li­ko će im no­vi cje­nik po­ve­ća­ti pri­ho­de, s bur­ze po­ru­ču­ju ka­ko ne mo­gu o to­me go­vo­ri­ti “zbog ne­pred- vi­di­vih gos­po­dar­skih i tr­go­vin­skih okol­nos­ti”.

Na pi­ta­nje sma­tra­ju li da će po­skup­lje­nje bi­ti uteg bro­ker­skim druš­tvi­ma, ZSE od­go­va­ra ka­ko im si­gur­no ni­je u in­te­re­su do­dat­no op­te­re­ći­va­ti su­di­oni­ke. Me­đu­tim, Ju­ri­ca Jed­na­čak, pred­sjed­nik Udru­že­nja za pos­lo­va­nje i po­sre­do­va­nje na fi­nan­cij­skim tr­ži­šti­ma, is­ti­če ka­ko sva­ko po­ve­ća­nje tro­ško­va inves­ti­cij­skih dru­šta­va pred­stav­lja pri­ti­sak na odr­ži­vost pos­lo­va­nja. “Po­ve­ća­nje tro­ško­va tran­sak­ci­ja, u tre­nut­ku ka­da su dnev­ni pro­me­ti na ni­skim ra­zi­na­ma, ne­će pri­do­ni­je­ti atrak­tiv­nos­ti ula­ga­nja na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la”, sma­tra. No­vi cje­nik tre­ba­lo je, ka­že, do­ni­je­ti na­kon stu­pa­nja na sna­gu no­vog Za­ko­na o tr­ži­štu ka­pi­ta­la i po­čet­ka ra­da SKDDCCPa jer će re­gu­la­tor­ne iz­mje­ne i pro­mje­na na­či­na na­mi­re zna­čaj­no po­go­di­ti pro­fi­ta­bil­nost inves­ti­cij­skih dru­šta­va. Po­je­di­nač­ni bro­ke­ra­ji, po­put odje­la Ra­if­fe­isen ban­ke, ka­žu da bez ob­zi­ra na po­skup­lje­nje, ne­će mi­je­nja­ti nak­na­de za kli­jen­te.

Han­fa je u pe­tak odo­bri­la ZSE-u no­vi cje­nik ko­ji stu­pa na sna­gu 7. sr­p­nja

Ž. BAŠIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.