Iskus­tvo zla­ta vri­je­di

Pet go­di­na mi­je­nja­mo sli­ku oso­ba s inva­li­di­te­tom na tr­ži­štu >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MAR­TA DUIĆ

2 Part­ne­ri su po­ka­za­li iz­nim­no ra­zu­mi­je­va­nje za pi­ta­nja stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom i nji­ho­vu ne­upu­će­nost te im ot­kri­li mno­ge ‘taj­ne za­na­ta’

Hr­vat­ska je zem­lja u ko­joj sve vi­še ras­te broj stu­de­na­ta s inva­li­di­te­tom, a iskus­tvo ra­da i rad­ne prak­se ti­je­kom stu­dent­skih da­na ima vr­lo ma­li broj njih. Iako su hr­vat­ski za­ko­ni afir­ma­tiv­ni kad su u pi­ta­nju oso­be s inva­li­di­te­tom, sto­pa nji­ho­vog za­poš­lja­va­nja u us­po­red­bi s europ­skim stan­dar­di­ma i da­lje je vr­lo ni­ska. Ka­ko bi pro­ši­ri­li svi­jest o ovom pro­ble­mu u pos­lov­noj za­jed­ni­ci i jav­nos­ti, Pos­lov­ni dnev­nik u su­rad­nji s part­ne­ri­ma pos­lo­dav­ci­ma već pe­tu go­di­nu za­re­dom pro­vo­di druš­tve­no od­go­vor­ni pro­jekt “Iskus­tvo zla­ta vri­je­di”.

Ti­je­kom do­sa­daš­njih go­di­na provođenja pro­jek­ta prak­su studentima s inva­li­di­te­tom u su­rad­nji go­to­vo sva­ke go­di­ne pružilo je dva­de­se­tak renomiranih tvrt­ki, part­ne­ra pro­jek­ta. Ti­me je studentima s inva­li­di­te­tom omo­gu­će­na in­te­gra­ci­ju u pos­lov­nu sre­di­nu i ra­zvoj vje­šti­na ko­je će im u bu­duć­nos­ti po­mo­ći pri za­poš­lja­va- nju. Sva­ke go­di­ne do sa­da stu­den­ti ko­ji su do­bi­li prak­su unu­tar pro­jek­ta, do­bi­li su i mi­ni­mal­no mje­sec da­na rad­ne prak­se u jed­noj od tvrt­ki gdje su ima­li mo­guć­nost upoz­na­ti se s re­al­nim sta­njem u pos­lov­nom svi­je­tu. Stu­den­ti su za­hva­lju­ju­ći to­me na­uči­li ka­ko funk­ci­oni­ra­ju raz­li­či­ti odje­li unu­tar tvrt­ki te us­kla­đi­va­li ste­če­na zna­nja s fa­kul­te­ta s vje­šti­na­ma ko­je su na­uči­li na rad­nim prak­sa­ma. Svi pos­lo­dav­ci, part­ne­ri pro­jek­ta ima­li su sa­mo ri­je­či hva­le za stu­den­te is­ti­ču­ći nji­hov en­tu­zi­ja­zam, vo­lju i že­lju za upoz­na­va­njem svih seg­me­na­ta pos­lo­va­nja tvrt­ki. Po­ka­za­li su iz­nim­no ra­zu­mi­je­va­nje za nji­ho­va pi­ta­nja i ne­upu­će­nost te im ot­kri­li mno­ge “taj­ne za­na­ta” po­ka­zu­ju­ći im ka­ko pos­lo­va­nje ve­li­kih tvrt­ki da­nas do­is­ta funk­ci­oni­ra.

Ne­ko­li­ci­na njih na­kon prak­se os­ta­le su i ra­di­ti u tim tvrt­ka­ma, a mno­gi­ma je upra­vo to iskus­tvo

TI­JE­KOM DO­SA­DAŠ­NJIH GO­DI­NA PROVOĐENJA PRO­JEK­TA PRAK­SU STUDENTIMA S INVA­LI­DI­TE­TOM GO­TO­VO SVA­KE GO­DI­NE PRUŽILO JE DVA­DE­SE­TAK RENOMIRANIH TVRT­KI, PART­NE­RA PRO­JEK­TA

ORGANIZATORI:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.