Sve vi­še eko po­vr­ši­na, ali go­to­vo po­lo­vi­ca su paš­nja­ci

ak­tu­al­no

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MI­ROS­LAV KUSKUNOVIĆ/VL

Ze­le­ni agrar Iz­da­ne pot­po­re po­tak­nu­le odr­ži­vu pro­izvod­nju u Hr­vat­skoj

Go­to­vo da su iz­jed­na­če­ne po­vr­ši­na pod kon­kret­nim agro kul­tu­ra­ma te li­va­da­ma i paš­nja­ci­ma

UHr­vat­skoj se u 2016. eko­lo­škom pro­izvod­njom ba­vi­lo 3546 eko­lo­ških po­ljo­pri­vred­nih pro­izvo­đa­ča, što je 485 ili go­to­vo 16% vi­še u od­no­su na go­di­nu ra­ni­je, po­ka­za­la je ana­li­za Dr­žav­nog za­vo­da za sta­tis­ti­ku. Broj onih ko­ji pre­ra­đu­ju eko­lo­ške si­ro­vi­ne i pro­izvo­de sma­njio se 2,5 pos­to na tek 312.

Raz­log za rast eko­lo­ške po­ljo­pri­vre­de va­lja tra­ži­ti u sve iz­daš­ni­jim pot­po­ra­ma ko­je su omo­gu­će­ne u no­vom pro­gram­skom raz­dob­lju Za­jed­nič­ke po­ljo­pri­vred­ne po­li­ti­ke, ko­ja je uve­la tzv. “ze­le­na pla­ća­nja” od­nos­no do­dat­ne pot­po­re za eko pro­izvod­nju. Iako su trendovi po­zi­tiv­ni, za­nim­lji­vo je da je doš­lo do go­to­vo iz­jed­na­ča­va­nja po­vr­ši­na pod kon­kret­nim agro kul­tu­ra­ma te li­va­da­ma i paš­nja­ci­ma ko­ji su uve­de­ni kao no­va eko ka­te­go­ri­ja ko­ja se po­ti­če, ali ko­ju sve vi­še po­ljo­pri­vred­ni­ka sma­tra lo­šom.

Ko­ri­šte­na po­ljo­pri­vred­na po­vr­ši­na u eko po­ljo­pri­vre­di iz­no­si­la je la­ni 93.594 hek­ta­ra i po­ve­ća­na je 23,4% ili za go­to­vo 17.800 ha. Naj­ve­ći rast, od go­to­vo 29 pos­to ili 9900 ha bi­lje­že ora­ni­ce i vr­to­vi ko­jih je la­ni bi­lo 44.147 ha. Po­ras­le su i po­vr­ši­ne pod traj­nim trav­nja­ci­ma, za 16,3% na 39.089 ha, te traj- nim na­sa­di­ma, za 30,7% na 10.358 ha. Po­da­ci o pro­izvod­nji ora­nič­nih usje­va i traj­nih na­sa­da po­ka­zu­ju da je naj­vi­še po­ras­la pro­izvod­nja ze­le­ne kr­me, a pod­ba­ci­la pro­izvod­nja traj­nih na­sa­da.

Pro­izvod­nja ze­le­ne kr­me ras­la je od za 28.500 to­na, na 80.929 to­na.

Traj­ni na­sa­di u pa­du

Ži­ta­ri­ca je pro­izve­de­no 47.524 to­ne ili 53% vi­še, a po­ve­ća­na je i pro­izvod­nja in­dus­trij­skog bi­lja, za 40,5 pos­to, su­hih ma­hu­nar­ki za 31,3 pos­to i svje­žeg po­vr­ća za 1,9 pos­to. Pro­izvod­nja

Ko­zje mli­je­ko

Eko­lo­ški kon­zum­nih ja­ja pro­izve­de­no je 246.890 ko­ma­da, go­to­vo 110% vi­še ne­go 2015. Ras­lo je i eko­lo­ški pro­izve­de­nog ko­zje mli­je­ko, za 155 pos­to ili za 62 to­ne, te je pro­izvod­nja do­seg­nu­la 102 to­ne. Po­da­ci o bro­ju eko­lo­ški uz­go­je­ne sto­ke po­ka­zu­ju da je la­ni po­ve­ćan broj ko­pi­ta­ra, za go­to­vo 562 pos­to ili za 1500 gr­la. Po­ras­tao je i broj go­ve­da za 106,3%, ova­ca za 110,9%, ko­za za 42,4 pos­to i pe­ra­di za 61,9 pos­to.

traj­nih na­sa­da bi­lje­ži sma­nje­nje od 3500 to­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.