Naj­ve­ćih 100 na bur­zi vri­je­di re­kord­nih 17,4 bi­li­ju­na do­la­ra

Naj­ve­ćih 100 na bur­zi vri­je­di re­kord­nih 17,4 bi­li­ju­na do­la­ra Us­pon Ti­je­kom ove go­di­ne tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja po­ras­la 1,86 bi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - FRONT PA­GE -

Tre­ću go­di­nu u is­tra­ži­va­nju PwC-a Ame­ri­ka je zas­tup­lje­na s 55 kom­pa­ni­ja i 63 pos­to ka­pi­ta­li­za­ci­je

Tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja 100 naj­ve­ćih svjet­skih kom­pa­ni­ja ove je go­di­ne, po­naj­vi­še za­hva­lju­ju­ći ame­rič­kim po­du­ze­ći­ma, po­ras­la za 1,86 bi­li­ju­na do­la­ra ili 12 pos­to u od­no­su na kraj ožuj­ka 2016., te je do­seg­nu­la re­kord­nu vri­jed­nost od 17,4 bi­li­ju­na do­la­ra, obja­vi­la je kon­zul­tant ska­ku­ća Pri ce w ate rh o u se C o o p e r s( P wC ).

Pri­tom su za go­to­vo 70 pos­to ras­ta zas­luž­ne ame­rič­ke kom­pa­ni­je zbog do­brih gos­po­dar­skih uvje­ta pri­je i pos­li­je pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra u SADu. S dru­ge stra­ne, Eu­ro­pa je us­pje­la za­us­ta­vi­ti dvi­je go­di­ne pa­da vri­jed­nos­ti, ali se nje­zin udio i da­lje raz­mjer­no sma­nju­je.

Ap­ple naj­us­pješ­ni­ji

Tre­ću go­di­nu za­re­dom, na­vo­di se u is­tra­ži­va­nju, SAD je zas­tup­ljen s vi­še od po­lo­vi­ce 100 naj­ve­ćih svjet­skih po­du­ze­ća, toč­ni­je 55 kom­pa­ni­ja sa 63 pos­to ukup­ne tr­žiš­ne ka­pi­ta­li­za­ci­je. Ap­ple je i ove go­di­ne, šes­te za­re­dom, naj­us­pješ­ni­je po­du­ze­će bu­du­ći da su po­ve­ća­li vri­jed­nost za 149 mi­li­jar­di ame­rič­kih do­la­ra ili za vi­še od 25 pos­to u us­po­red­bi s 2016.

Sli­je­di Ama­zon ko­ji je po­ve­ćao svo­ju tr­žiš­nu ka­pi­ta­li­za­ci­ju za vi­še od 50 pos­to u 2017. go­di­ni. Fa­ce­bo­ok, Bank of Ame­ri­ca i JPMor­gan Cha­se ta­ko­đer su snaž­no utje­ca­li na rast SA­Da. Teh­no­lo­ški sek­tor dru­gu go­di­nu za­re­dom pred­nja­či nad fi­nan­cij­skim sek­to­rom, po­t­vr­đu­ju­ći traj­nu priv­lač­nost teh­no­lo­ških po­du­ze­ća. Tri naj­ve­ća svjet­ska po­du- ze­ća i da­lje su iz teh­no­lo­škog sek­to­ra: Ap­ple, Alp­ha­bet i Mi­cro­soft.

Eu­ro­pa se još ni­je opo­ra­vi­la

Eu­rop­ska se po­du­ze­ća, s dru­ge stra­ne, još ni­su u pot­pu­nos­ti opo­ra­vi­la od fi­nan­cij­ske kri­ze te su ti­je­kom proš­log de­set­lje­ća is­ku­si­la na­gle po­ras­te, ali i nes­ta­bil­nos­ti. Eu­ro­pa je sto­ga zas­tup­lje­na sa sa­mo 22 po­du­ze­ća, de­vet ma­nje ne­go 2009. go­di­ne, od­nos­no 19 ma­nje ne­go 2008., a na nju ot­pa­da sa­mo 17 pos­to sve­ukup­ne tr­žiš­ne ka­pi­ta­li­za­ci­je, u od­no­su na 36 pos­to 2008. go­di­ne.

Ukup­na tr­žiš­na ka­pi­ta­li­za­ci­ja Ki­ne i Hong Kon­ga po­ras­la je za 14 pos­to u od­no­su na proš­lu go­di­nu te, kao i la­ni, ima­ju 11 po­du­ze­ća na po­pi­su 100 naj­ve­ćih. Pri­tom su Ten­cent i Ali­ba­ba tre­nut­no na 11. i 12. mjes­tu te su na ru­bu ula­ska u 10 naj­ve­ćih svjet­skih kom­pa­ni­ja.

RE­UTERS

Teh­no­lo­ški sek­tor već dru­gu go­di­nu pred­nja­či pred fi­nan­cij­skim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.