Ma­đa­ri iz Ine ot­pus­ti­li du­go­go­diš­njeg di­rek­to­ra Ši­ko­nju

Pro­mje­ne Ti­je­lo ko­jim Mol uprav­lja kom­pa­ni­jom umjes­to Od­bo­ra iz­vr­š­nih di­rek­to­ra pre­ime­no­va­no u Vi­je­će kor­po­ra­tiv­nih di­rek­to­ra

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Upra­va Ine na če­lu sa Zol­tánom Ál­dot­tom udo­vo­lji­la je već za­bo­rav­lje­nom zah­tje­vu Nad­zor­nog od­bo­ra tvrt­ke iz proš­le go­di­ne, pa od 1. sr­p­nja Ina vi­še ne­ma Od­bor iz­vr­š­nih di­rek­to­ra, go­di­na­ma za Hr­vat­sku spo­ran seg­ment Mo­lo­vog uprav­lja­nja Inom.

Me­đu­tim, ri­ječ je sa­mo o teh­nič­koj pro­mje­ni, jer je taj Od­bor pre­ime­no­van u Vi­je­će kor­po­ra­tiv­nih di­rek­to­ra, te su iz­mi­je­nje­ni sek­to­ri i iz­ro­ti­ra­ni ra­ni­ji čla­no­vi to­ga me­na­džer­skog pod­sus­ta­va, ko­jim Mol uprav­lja pos­lo­va­njem hr­vat­ske kom­pa­ni­je. No, u obja­vi ovih tran­sfor­ma­ci­ja je i jed­na znaŽe­li­mir čaj­na in­for­ma­ci­ja, a to je da u no­vom sas­ta­vu vi­še ne­će bi­ti Že­li­mi­ra Ši­ko­nje, du­go­go­diš­njeg Ini­nog di­rek­to­ra sek­to­ra is­tra­ži­va­nja i proizvodnje nafte i plina.

Ši­ko­nja, ko­ji je ci­je­lu svo­ju ka­ri­je­ru u pro­tek­le 34 go­di­ne gra­dio u Ini, do­bio je, pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma iz kom­pa­nij­skih kru­go­va, otkaz zbog raz­mi­mo­ila­že­nja s Mo­lo­vom po­li­ti­kom pre­ma Ini­nom naj­važ­ni­jem kom­pa­nij­skom sek­to­ru ko­ji je on vo­dio. Tak­vi su od­no­si, pre­ma dos­tup­nim in­for­ma­ci­ja­ma iz Ine, tra­ja­li već dvi­je go­di­ne, a kap ko­ja je pre­li­la ča­šu na­vod­no su bi­li no­vi zah­tje­vi Upra­ve za dalj­njim sma- nji­va­njem bro­ja struč­nja­ka za još sto­ti­njak. U is­tra­ži­va­nju i pro­izvod­nji nji­hov broj već je sre­zan na 2500, s ti­me da su ot­pu­ša­nja pro­vo­đe­na i za Ši­ko­nji­nog man­da­ta, no nas­ta­vak re­du­ci­ra­nja naj­k­va­li­tet­ni­jih i za ra­zvoj ključ­nih ka­dro­va on je sma­trao po­gub­nim za vi­tal­nost pos­lo­va­nja i bu­duć­nost hr­vat­ske naf­t­ne kom­pa­ni­je.

Ši­ko­nja ka­ri­je­ru pla­ni­ra nas­ta­vi­ti u naf­t­nom biz­ni­su, a na po­zi­ci­ji u Ini­nim is­tra­ži­va­nji­ma i pro­izvod­nji za­mi­je­nit će ga do­sa­daš­nji di­rek­tor kor­po­ra­tiv­nih pos­lo­va Tvrt­ko Per­ko­vić, či­ji se sek­tor ga­si, pa će se tim iz­vr­š­nih, od­nos­no ope­ra­tiv­nih di­rek­to­ra s do­sa­daš­njih šest sma­nji­ti na pet. Umjes­to Tr­go­vi­ne na ma­lo os­ni­va­ju se Us­lu­ge kup­ci­ma i ma­lo­pro­da­ja, za či­je će vo­đe­nje bi­ti za­du­žen Dar­ko Mar­ko­tić, a pod či­jom će pa­li­com bi­ti i no­va je­di­ni­ca No­vi biz­ni­si.

DI­REK­TOR SEK­TO­RA IS­TRA­ŽI­VA­NJA I PROIZVODNJE NAFTE I PLINA, DO­BIO JE OTKAZ ZBOG, DOZNAJE SE, RA­ZI­LA­ŽE­NJA S MOLOM OKO ININA NAJVAŽNIJEG SEK­TO­RA

A. MAGZAN/PIXSELL

Ši­ko­nja u hr­vat­skoj je naf­t­noj tvrt­ki pro­veo ci­je­lu ka­ri­je­ru, 34 go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.