Pri­li­ku u dru­gom kru­gu i oni­ma ko­ji su pr­vi ‘pres­pa­va­li’

Pri­va­ti­za­ci­ja Pe­tro­ke­mi­je Uprav­no vi­je­će CERP-a da­lo je ze­le­no svje­tlo za pro­ved­bu pro­gra­ma res­truk­tu­ri­ra­nja

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA BR­NIĆ

Kroz tje­dan da­na inves­ti­to­ri ko­ji su dos­ta­vi­li po­nu­de na na­tje­čaj za in­di­ka­tiv­no is­ka­zi­va­nje in­te­re­sa u do­ka­pi­ta­li­za­ci­ji Pe­tro­ke­mi­je do­bit će po­zi­ve za ula­zak u da­ta ro­om i sni­ma­nje sta­nja ku­tin­ske tvrt­ke.

Na bur­zi je Pe­tro­ke­mi­ja oba­vi­jes­ti­la ka­ko je za­pri­mi­la po­nu­de za­in­te­re­si­ra­nih ula­ga­ča, no o ko­mu se toč­no ra­di i o ko­jem bro­ju njih služ­be­nih in­for­ma­ci­ja ne­ma. Uoči za­tva­ra­nja na­tje­ča­ja iz tvrt­ke su sti­za­le in­for­ma­ci­je ka­ko se ne ra­ču­na sa­mo na po­nu­du PPDa, ko­ji je pri­je go­di­nu da­na je­di­ni dos­ta­vio obve­zu­ju­ću po­nu­du, ne­go da ima naz­na­ka da bi se mo­gli ja­vi­ti i tvrt­ke ko­je su ta­da u pr­vom kru­gu da­la pi­sma na­mje­re. Ra­di­lo se, ina­če, još o Ini, Bo­re­ali­su, te tvrt­ka­ma Ya­ra, Azoty, Agro­fert i MET. No, špe­ku­li­ra­lo se i o op­ci­ji za­jed­nič­ke po­nu­de ko­ju bi uz PPD da­li mi­ro­vin­ci, te HEP i Ja­naf.

Na­kon du­bin­skog sni­ma­nja us­li­je­dit će po­ziv za obve­zu­ju­će po­nu­de, a iz Ku­ti­ne po­ru­ču­ju da ne­će bi­ti za­tvo­re­ni i pre­ma even­tu­al­nim ula­ga­či­ma ko­ji se ni­su po­ja­vi­li u pr­vom kru­gu. Ko­li­ki se na kon­cu iz­nos dokapitalizacije Pe­tro­ke­mi­je pla­ni­ra pred­lo­ži­ti za dalj­nji pos­tu­pak na­tje­ca­nja, još uvi­jek se jav­no ne iz­no­si. Pre­ma saz­na­nji­ma Pos­lov­nog dnev­ni­ka, pro­gram res­truk­tu­ri­ra­nja ko­nač­no je pred­stav­ljen u Za­gre­bu, a Uprav­no vi­je­će CERPa na če­lu s mi­nis­trom dr­žav­ne imo­vi­ne Go­ra­nom Ma­ri­ćem da­lo je ze­le­no svje­tlo za nje­go­vu pro­ved­bu. Otva­ra­nje dru­gog kru­ga na­tje­ča­ja za po­ve­ća­nje te­melj­nog ka­pi­ta­la tvrt­ke iz­gled­no je oče­ki­va­ti već pot­kraj ovog mje­se­ca.

Ž. LUKUNIĆ/PIX

Otva­ra se 'da­ta ro­om' za tje­dan da­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.