Olj­nih po­tro­ša­ča

je­le Hr­vat­ske pred­sta­vi­li svo­je mo­guć­nos­ti i osvo­ji­li gos­te

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET - GO­RAN KO­VA­ČIĆ/PIXSELL

ta­ri­ona, lji­lja­na, la­van­de, ne­ve­na – za­pra­vo sve­ga što je go­di­na­ma poz­na­to kao naj­k­va­li­tet­ni­je iz pri­ro­de. Kan­ta­ri­on je još u na­rod­noj me­di­ci­ni ko­ri­šten kao li­jek za sve, što je na­vi­ka ko­ja se oču­va­la i do da­nas“, ka­za­la je Ma­tun.

Iz Ri­je­ke je doš­la mla­da pče­la­ri­ca Iva­na Šti­mac ko­ja je nas­ta­vi­la de­set­lje­ći­ma du­gu obi­telj­sku tra­di­ci­ju uz­go­ja pče­la i proizvodnje me­da. “Li­jep je to po­sao i ne­pre­kid­no sam u pri­ro­di ta­ko da ne znam za­što se vi­še lju­di ne ba­vi ti­me. U po­nu­di ima­mo li­vad­ni med, za­tim od ka­du­lje, li­pe, kle­na, lo­vran­skog ma­ru­na i naj­češ­će obi­la­zi­mo saj­mo­ve zdra­ve hra­ne. Pče­le se­li­mo od Ri­s­nja­ka do Cre­sa ka­ko bi­smo do­bi­li naj­k­va­li­tet­ni­ji pro­izvod, a s kon­ku­ren­ci­jom ne­ma­mo to­li­ko pro­ble­ma ko­li­ko s uvoz­nim pro­izvo­di­ma. Na­ime, ono što se na­la­zi na po­li­ca­ma tr­go­vač­kih cen­ta­ra naj­češ­će ne­ma ve­ze s medom već se ra­di o pri­prav­ci­ma od melase i slič­nim var­ka­ma. Pro­izvod­nja me­da je pro­ces ko­ji ima svo­je zakonitosti i ko­ra­ke ko­ji se ne bi tre­ba­li preskakati“, po­jas­ni­la je.

Part­ner­stvo sa Slo­ven­ci­ma

Upra­vo s ci­ljem ra­zvo­ja pče­lar­stva na is­tar­skom po­dru­čju, teh­no­lo­ške mo­der­ni­za­ci­je ovog za­ni­ma­nja te u ko­nač­ni­ci priv­la­če­nja sve ve­ćeg bro­ja mla­dih, pri­je 30-ak go­di­na os­no­va­na je La­bin­ska udru­ga pče­la­ra ko­ja bro­ji 83 čla­na. U svib­nju ove go­di­ne, is­tak­li su, ugos­ti­li su slo­ven­ske pče­la­re iz Idri­je s ko­ji­ma su pot­pi­sa­li part­ner­stvo na ra­zvo­ju ne­ko­li­ci­ne pro­jek­ta.

“Je­dan od njih je grad­ski pče­li­njak za ko­ji tre­nu­tač­no ra­zvi­ja­mo pro­jek­t­nu do­ku­men­ta­ci­ju. On­dje bi se iz­me­đu os­ta­log odvi­ja­la i edu­ka­ci­ja mla­dih ka­ko bi sta­sa­le no­ve ge­ne­ra­ci­je pče­la­ra. Iako se ra­di o ve­ći­nom do­pun­skoj dje­lat­nos­ti, že­lja nam je po­di­ći je na vi­šu ra­zi­nu, a je­dan od na­či­na na ko­ji to pla­ni­ra­mo pos­ti­ći su­rad­nja je na­še udru­ge, LAGa Is­toč­ne Is­tre i na­ših ko­le­ga iz Slo­ve­ni­je”, rek­li su nam la­bin­ski pče­la­ri. Ka­žu i da pče­lar­stvo na la­bin­skom po­dru­čju da­ti­ra ot­pri­je ti­su­ću go­di­na te da je ne­koć i pos­to­jao druš­tve­ni pče­li­njak što je, dak­le, ide­ja ko­joj se že­le vra­ti­ti. Osim u pro­mo­ci­ji me­da i pče­li­njih pro­izvo­da, ak­tiv­ni su i u pi­sa­nju znans­tve­nih ra­do­va, ali i ku­li­nar­stvu, pa su ta­ko na fes­ti­val po­ni­je­li i do­ma­će me­de­nja­ke te me­de­ni ko­lač iz vlas­ti­te proizvodnje.

PRO­IZVOD­NJA ME­DA JE PRO­CES KO­JI IMA ZAKONITOSTI KO­JE NE BI TRE­BA­LI

PRESKAKATI. PO TRGOVINAMA SU PRIPRAVCI OD MELASE I VARKE KO­JE NE­MA­JU VE­ZE S MEDOM Iva­na Šti­mac pče­la­ri­ca

Ve­ći­na iz­la­ga­ča is­ti­če da uži­va obi­la­zi­ti saj­mo­ve na ko­ji­ma na­la­zi i no­ve kup­ce

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.