Ku­hi­nje ho­tel­skih la­na­ca ja­če po­ve­za­ti s OPG-ovi­ma

Ho­te­li­ma bi se osi­gu­ra­la kva­li­tet­na na­mir­ni­ca, a pro­izvo­đa­či­ma hra­ne tr­žiš­ni pla­sman

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Na fes­ti­va­lu po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPGa Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska, odr­ža­nom u La­bi­nu u su­bo­tu na­ve­čer, Bran­ko Ognjenović i nje­gov tim okup­ljen oko ku­li­nar­sko­ga stu­di­ja Maj­stor ku­har sku­hao je vi­še od pet sto­ti­na porcija ri­žo­ta od plo­do­va mo­ra. Za pri­pre­mu je bi­lo po­treb­no vi­še od 20 ki­lo­gra­ma ri­že te oko 25 ki­lo­gra­ma plo­do­va mo­ra, od­nos­no dag­nji i ko­zi­ca, oko pet ki­lo­gra­ma lu­ka i 10 ki­lo­gra­ma raj­či­ce.

“U gastronomiji ni­su važne broj­ke i ko­li­či­ne već lju­bav pre­ma svakoj namirnici, a upra­vo smo s tim naj­važ­ni­jim začinom pripremili i ovo je­lo“, po­ru­čio je Ognjenović mnoš­tvu lju­di okup­lje­nom na la­bin­skom grad­skom tr­gu. Ipak, ni­šta ma­nje va­žan sas­to­jak ni­je ni ek­s­tra dje­vi­čan­sko mas­li­no­vo ulje is­tar­skih mas­li­ni­ka, kao ni is­tar­ska mal­va­zi­ja, sas­toj­ci ko­ji su do­dat­no ople­me­ni­li ovaj me­di­te­ran­ski rižoto.

Ina­če, Ognjenović je poz­nat i po pre­da­noj pro­mo­ci­ji do­ma­ćih na­mir­ni­ca s hr­vat­skih po­lja i vi­no­gra­da te kao pro­fe­si­ona­lac u či­jem ku­li­nar­skom stu­di­ju odras­ta­ju no­ve ge­ne­ra­ci­je ku­ha­ra i slas­ti­ča­ra. Osim to­ga, Maj­sto­ri ku­ha­ri se ba­ve i hu­ma­ni­tar­nim ra­dom ve­za­nim uz dje­cu sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa, šti­će­ni­ke do­mo­va i dru­ge, a je­dan od ci­lje­va ko­ji svo­jim ra­dom že­le pos­ti­ći je i po­ve­zi­va­nje ku­hi­nja broj­nih ho­tel­skih la­na­ca i hr­vat­skog tu­ris­tič­kog sek­to­ra op­će­ni­to s hr­vat­skim OPGo­vi­ma. Ti­me bi se, is­tak­nuo je u La­bi­nu, jed­ni­ma osi­gu­ra­lo tr­ži­šte, a dru­gi­ma kva­li­tet­na na­mir­ni­ca.

U GASTRONOMIJI NI­SU VAŽNE BROJ­KE I KO­LI­ČI­NE VEĆ LJU­BAV PRE­MA SVAKOJ

NAMIRNICI, A UPRA­VO SMO S TIM NAJ­VAŽ­NI­JIM ZAČINOM PRIPREMILI I OVO JE­LO, RIŽOTO KO­JI JE SPRAVLJEN U 500 PORCIJA, KA­ŽE OGNJENOVIĆ

GO­RAN KO­VA­ČIĆ/PIXSELL

Og­nje­no­vi­ćev rižoto s plo­do­vi­ma mo­ra je pla­nuo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.