Trump upi­re pr­stom u Ki­nu, a alu­mi­nij do­la­zi s Is­lan­da

Naj­av­lje­ne ca­ri­ne na uvoz alu­mi­ni­ja ci­lja­ju po­greš­nu dr­ža­vu

Poslovni Dnevnik - - POSLOVNI UZLET -

Dva ve­li­ka ame­rič­ka pro­izvo­đa­ča, Al­coa i Cen­tury Alu­mi­ni­um, od 1998. go­di­ne pro­izvo­de na Is­lan­du zbog stru­je jef­ti­ni­je za 30 pos­to

Ame­ri­ka uvo­zi sve vi­še alu­mi­ni­ja i zbog se­lid­be proizvodnje u dru­ge dr­ža­ve, po­put Is­lan­da. Pred­sjed­nik Do­nald Trump ne­dav­no je op­tu­žio Ki­nu za pre­plav­lji­va­nje glo­bal­nog tr­ži­šta jef­ti­nim alu­mi­ni­jem za či­ju pro­izvod­nju ta­moš­nje kom­pa­ni­je do­bi­va­ju su­bven­ci­je. U trav­nju je za­tra­žio od mi­nis­tar­stva tr­go­vi­ne raz­ma­tra­nje kvo­ta ili ca­ri­na ka­ko bi se za­šti­ti­li do­ma­ći pro­izvo­đa­či. No, iz Ki­ne do­la­zi sve­ga 10 pos­to ukup­no uve­ze­nog alu­mi­ni­ja.

Pad dav­no pri­je

Pro­izvod­nja alu­mi­ni­ja u SADu po­če­la je pa­da­ti dav­no pri­je ras­ta kin es k e u to­me što su dva naj­ve­ća pro­izvo­đa­ča Al­coa i Cen­tury Alu­mi­ni­um - dobar dio proizvodnje pre­ba­ci­le na Is­land.

Cen­tury Alu­mi­ni­um u toj je dr­ža­vi otvo­rio tvor­ni­cu 1998. dok je Al­coa doš­la 2007. i sa­gra­di­la tvor­ni­cu ka­pa­ci­te­ta 350.000 to­na go­diš­nje. Raz­log do­la­ska jef­ti­na je is­lan­d­ska stru­ja iz hi­dro­elek­tra­na, čak za tre­ći­nu ni­že ci­je­ne od ame­rič­ke stru­je.

Za di­va po­put Al­coe ci­je­na stru­je bit­na je stav­ka s ob­zi­rom da go­diš­nje tro­ši pet mi­li­ju­na me­ga­vat­sa­ti što je tre­ći­na go­diš­nje po­troš­nje Hr­vat­ske iz 2015. go­di­ne. Is­lan­d­ska alu­mi­nij­ska re­ne­san­sa za­po­če­la je još kra­jem 60ih go­di­na ka­da je ta­moš­nja vla­da tra­ži­la na­čin ka­ko uma­nji­ti do­mi­na­ci­ju ri­bar­stva u na­ci­onal­noj eko­no­mi­ji. Ka­na­đa­ni su otvo­ri­li pr­vu tvor­ni­cu alu­mi­ni­ja u stra­nom vlas­niš­tvu, a Is­land da­nas go­diš­nje pro­izvo­di 840.000 to­na alu­mi­ni­ja i na pu­tu je dos­ti­za­nja ame­rič­kih ka­pa­ci­te­ta.

Do­la­zak ame­rič­kih kom­pa­ni­ja ti­pi­čan je pri­mjer do­brih stra­na glo­ba­li­za­ci­je ko­je is­ti­ču nje­ni za­go­vor­ni­ci Is­land je do­bio inves­ti­ci­je i rad­na mjes­ta, Al­co­ini di­oni­ča­ri ve­ću do­bit, a po­tro­ša­či u SADu jef­ti­ni­ji alu­mi­nij. Sve ve­ću ovis­nost Ame­ri­ke o alu­mi­ni­ju po­t­vr­đu­ju i sta­tis­tič­ki po­da­ci. Dok je 2012. udjel uve­ze­nog alu­mi­ni­ja u do­ma­ćoj po­troš­nji iz­no­sio sve­ga 11 pos­to, la­ni je do­se­gao čak 52 pos­to.

Pus­toš u gra­do­vi­ma

No, glo­ba­li­za­cij­ski trendovi os­ta­vi­li su pus­toš u mjes­ti­ma u SAD-u gdje je Al­coa ne­ka­da bi­la do­mi­nant­ni pos­lo­da­vac.

Od 14.000 rad­ni­ka ko­ji da­nas ra­de za Al­cou, ma­nje od če­t­vr­ti­ne za­pos­le­no je u SADu. Kom­pa­ni­ja je za­dr­ža­la dvi­je tvor­ni­ce u SADu, ali jed­nu u gra­du Ma­sse­ni bli­zu ka­nad­ske gra­ni­ce is­klju­či­vo za­to jer dr­ža­va New York da­je 73 mi­li­ju­na do­la­ra da tvor­ni­ca

FOTOLIA

proizvodnje. Pre­ma na­vo­di­ma New York Ti­me­sa, dobar dio raz­lo­ga le­ži nas­ta­vi ra­di­ti do 2019. go­di­ne. Una­toč to­me, stru­kov­ne udru­ge glav­nog kriv­ca vi­de u ki­ne­skim pro­izvo­đa­či­ma. Me­đu­tim, kom­pa­ni­je ko­je koriste alu­mi­nij kao si­ro­vi­nu, po­put pro­izvo­đa­ča li­men­ki za pi­ća, tvr­de da će po­ve­ća­ti ci­je­ne ako se uve­du vi­še ca­ri­ne na uvoz­ni alu­mi­nij.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.