Ba­ri­je­re su po­ne­kad sa­mo plod ne­iskus­tva i nez­na­nja

Ve­dran Bo­ljat, pred­sjed­nik Upra­ve NO­VO NORDISKA Hr­vat­ska d.o.o., go­vo­ri o pro­ble­mu ne­za­pos­le­nos­ti mla­dih, ula­ga­nju u lo­kal­nu za­jed­ni­cu, pro­fe­si­onal­nom bi­cik­lis­tič­kom ti­mu i edu­ka­ci­ji za pre­ven­ci­ju bo­les­ti

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

U ko­ji god se pro­jekt uklju­či­mo, to nas ve­se­li i na to smo po­nos­ni. Tak­vih je pro­je­ka­ta ve­li­ki broj, a dio njih bio je fo­ku­si­ran na zdrav­s­tve­ni sus­tav na­še zem­lje

No­vo Nor­disk je glo­bal­na far­ma­ce­ut­ska kom­pa­ni­ja s vi­še od 90 go­di­na ino­va­ci­ja i vod­stva u li­je­če­nju še­ćer­ne bo­les­ti.

Sa sje­di­štem u Dan­skoj, No­vo Nor­disk za­poš­lja­va oko 42.000 lju­di u 75 ze­ma­lja, a ured u Hr­vat­skoj otvo­ren je 1992. go­di­ne. S pred­sjed­ni­kom Upra­ve NO­VO NORDISKA Hr­vat­ska d.o.o. Ve­dra­nom Bo­lja­tom pri­ča­li smo o druš­tve­no-od­go­vor­nom pos­lo­va­nju kom­pa­ni­je, pro­ble­mu še­ćer­ne bo­les­ti te Ti­mu No­vo Nor­disk, pro­fe­si­onal­nom ti­mu bi­cik­lis­ta obo­lje­lih od di­ja­be­te­sa.

Ove go­di­ne pri­klju­či­li ste se pro­jek­tu Pos­lov­nog dnev­ni­ka i Ve­čer­njeg lis­ta 'Iskus­tvo zla­ta vri­je­di'. Ko­ja je bi­la va­ša mo­ti­va­ci­ja i što oče­ku­je­te od pro­jek­ta?

Na ža­lost, una­toč no­vi­jem pa­du sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti, Hr­vat­sku i da­lje mu­či vi­so­ka ne­za­pos­le­nost op­će­ni­to, a po­go­to­vo vi­so­ka ne­za­pos­le­nost mla­dih. Čes­to mla­di ne mo­gu na­ći ni pr­vo za­pos­le­nje, dok se is­to­dob­no za no­va rad­na mjes­ta oče­ku­je rad­no iskus­tvo što či­ni ‘za­ča­ran krug’. Pro­na­la­zak pos­la oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom još je i te­ži, kao što je još te­že ste­ći pr­vo rad­no iskus­tvo. Upra­vo je ovo raz­log na­šeg uklju­či­va­nja u pro­jekt Iskus­tvo zla­ta vri­je­di. Na­da­mo se da će­mo mla­doj oso­bi s inva­li­di­te­tom, ko­ja će u na­šoj kom­pa­ni­ji bi­ti na prak­si, po­mo­ći da u bu­duć­nos­ti lak­še i br­že na­đe za­pos­le­nje. Ka­ko do sa­da u kom­pa­ni­ji u Hr­vat­skoj ni­smo ima­li za­pos­le­ni­ka s inva­li­di­te­tom, ve­se­li što će­mo i mi ste­ći jed­no pot­pu­no no­vo iskus­tvo.

Do­is­ta že­lim da pro­jekt nas­ta­vi­te, pro­ši­ri­te i mak­si­mal­no ga is­ko­ris­ti­te ka­ko bi se sen­zi­bi­li­zi­ra­la jav­nost, a po­go­to­vo pos­lo­dav­ci ko­ji, po­put nas, do sa­da ni­su ima­li iskus­tvo su­ra­đi­va­ti s oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom. Mis­lim da je to naj­bo­lji put za po­mi­ca­nje gra­ni­ca, ru­še­nje ba­ri­je­ra ko­je su po­ne­kad sa­mo plod ne­iskus­tva i nez­na­nja.

do­na­ci­ja­ma. Mo­že­te li iz­dvo­ji­ti ne­ke ko­ji­ma se naj­vi­še po­no­si­te?

Za­pra­vo je te­ško iz­dvo­ji­ti. U ko­ji god se pro­jekt uklju­či­mo, to nas ve­se­li i na to smo po­nos­ni. Tak­vih je pro­je­ka­ta ve­li­ki broj. Dio njih bio je fo­ku­si­ran na zdrav­s­tve­ni sus­tav na­še zem­lje, od ob­no­ve dnev­nih bol­ni­ca za li­je­če­nje še­ćer­ne bo­les­ti, na­ba­ve bol­nič­kih ure­đa­ja, po­ma­ga­nja u ob­no­vi bol­nič­kih odje­la. Niz pu­ta uklju­či­va­li smo se u hu­ma­ni­tar­ne ak­ci­je i po­ma­ga­li do­na­ci­ja­ma pri­li­kom ele­men­tar­nih ne­po­go­da po­put po­pla­ve u Gu­nji.

Pro­vo­di­te i broj­ne edu­ka­tiv­ne ak­tiv­nos­ti, a po­ma­že­te i odr­ža­va­nju Kam­pa za dje­cu i mla­de obo­lje­le od še­ćer­ne bo­les­ti te ljet­nog kam­pa za dje­cu obo­lje­lu od he­mo­fi­li­je. Ko­li­ko je za­pra­vo da­nas bit­na edu­ka­ci­ja od­nos­no pre­ven­ci­ja, po­se­bi­ce kod mla­đe ge­ne­ra­ci­je?

Niz kro­nič­nih bo­les­ti da­naš­nji­ce nas­ta­je zbog na­šeg na­či­na ži­vo­ta: nez­dra­va prehrana, stres, deb­lji­na, sa­ti i sa­ti sje­de­nja pred kom­pju­te­rom ili te­le­vi­zo­rom umjes­to da se ba­vi­mo spor­tom, še­će­mo, vo­zi­mo bi­cikl… Uz zdra­vi­ji ži­vot, vi­še tje­les­ne ak­tiv­nos­ti, bo­lju pre­hra­nu, ve­li­ki broj da­naš­njih bo­les­ni­ka s Ti­pom 2 še­ćer­ne bo­les­ti mo­gao je os­ta­ti po­šte­đen te bo­les­ti. Is­to­dob­no, ka­da bo­lu­je­te od ne­ke kro­nič­ne bo­les­ti, vr­lo je važ­no zna­ti s njom is­prav­no ži­vje­ti. Tre­ba na­uči­ti ka­ko pro­vo­di­ti li­je­če­nje, tre­ba shva­ti­ti da je trud li­ječ­ni­ka go­to­vo uza­lu­dan ne pri­dr­ža­va­te li se upu­ta. I sve to tre­ba pos­ti­ći ta­ko da bo­lest, što je ma­nje moguće, utje­če na vaš ži­vot. Za­to se odu­vi­jek za­la­že­mo za što bo­lju pre­ven­ci­ju i što kva­li­tet­ni­ju edu­ka­ci­ju.

No­vo Nor­disk ima i svo­ju pro­fe­si­onal­nu bi­cik­lis­tič­ku mom­čad sas­tav­lje­nu od bi­cik­lis­ta di­ja­be­ti­ča­ra ko­ja us­pješ­no nas­tu­pa na utr­ka­ma, a nas­tu­pi­la je i na tr­ci To­ur of Cro­atia. Ka­ko je ta ide­ja pri­hva­će­na me­đu za­ljub­lje­ni­ci­ma u bi­cik­li­zam, dru­gim pro­fe­si­onal­nim ti­mo­vi­ma i na kon­cu oso­ba­ma ko­je bo­lu­ju od di­ja­be­te­sa?

No­vo Nor­disk glav­ni je spon­zor Ti­ma No­vo Nor­disk, glo­bal­ne sport­ske eki­pa bi­cik­lis­ta, tri­atlo­na­ca i tr­ka­ča s di­ja­be­te­som, ko­ju pre­dvo­di pr­vi pro­fe­si­onal­ni tim bi­cik­lis­ta obo­lje­lih od di­ja­be­te­sa na svi­je­tu. Pro­fe­si­onal­ni bi­cik­li­zam je­dan je od fi­zič­ki naj­zah­tjev­ni­jih spor­to­va uop­će pa se i naj­ma­nji zdrav­s­tve­ni pro­blem spor­ta­ša do­živ­lja­va kao hen­di­kep po­seb­no bo­lu­je­te li od kro­nič­ne bo­les­ti kao što je di­ja­be­tes. Zbog to­ga ni­je nit­ko u po­čet­ku Tim No­vo Nor­disk do­živ­lja­vao pre­vi­še oz­bilj­no. Nji­hov su­os­ni­vač i CEO Phil So­ut­her­land, ko­ji i sam ima di­ja­be­tes od šes­tog mje­se­ca ži­vo­ta, svo­jim je pri­mje­rom po­ka­zao da do­is­ta mis­li oz­bilj­no te je 2007. sa svo­jim ti­mom Te­am Type 1 po­bi­je­dio u 4800 ki­lo­me­ta­ra du­goj šta­fet­noj utr­ci Ra­ce Across Ame­ri­ca. Tim je sa­da već u svo­joj pe­toj se­zo­ni pro­fe­si­onal­nog bi­cik­liz­ma i na­tje­če se uz bok s naj­bo­ljim bi­cik­lis­ti­ma da­naš­nji­ce, us­pr­kos di­ja­be­te­su, ili, ka­ko mno­gi od njih ka­žu, baš za­hva­lju­ju­ći di­ja­be­te­su. Duh i mo­ti­va­ci­ja na­ših bi­cik­lis­ta, re­zul­ta­ti ko­je pos­ti­žu mo­žda naj­vi­še pre­no­se po­ru­ku sa­mim bo­les­ni­ci­ma od še­ćer­ne bo­les­ti – uz vaš trud i zna­nje o li­je­če­nju še­ćer­ne bo­les­ti bo­lest vas ne spre­ča­va u os­tva­re­nju ono­ga što naj­vi­še že­li­te. Za­to i ne sum­nja­mo da će pos­ti­ći svoj za­cr­ta­ni cilj i do 2021. na­tje­ca­ti se na naj­ve­ćoj bi­cik­lis­tič­koj utr­ci To­ur de Fran­ce. Po­zi­vam sve da ih pra­te i bo­dre na tom pu­tu na ko­jem sva­kod­nev­no do­ka­zu­ju da uis­ti­nu mi­je­nja­ju di­ja­be­tes.

Osim što vi­še od 90 go­di­na us­pješ­no do­pri­no­si­te li­je­če­nju še­ćer­ne bo­les­ti, No­vo Nor­disk do­no­si i ino­va­tiv­na rje­še­nja u li­je­če­nju mno­gih dru­gih bo­les­ti. Mo­že­te li is­tak­nu­ti ne­ka naj­važ­ni­ja po­dru­čja dje­lo­va­nja?

No­vo Nor­disk je svjet­ski li­der u li­je­če­nju di­ja­be­te­sa, bo­les­ti od ko­je bo­lu­ju mi­li­ju­ni lju­di di­ljem svi­je­ta, ali i pro­izvo­đač ino­va­tiv­nih li­je­ko­va na­mi­je­nje­nih li­je­če­nju he­mo­fi­li­je i po­re­me­ća­ja ras­ta. S ob­zi­rom na sve ve­ći broj pre­ti­lih oso­ba u svi­je­tu, na ža­lost ni Hr­vat­ska ni­je iz­u­ze­tak, važ­no je is­tak­nu­ti da ula­zi­mo i u po­dru­čje li­je­če­nja deb­lji­ne.

ANTO MAGZAN/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.