S prak­se stu­den­ti će po­ni­je­ti zna­nje

Po­zi­tiv­na pro­mje­na Pro­jek­tom se mla­di­ma pru­ža mo­guć­nost za stje­ca­nje pr­vih rad­nih is­kus­ta­va u stru­ci

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Di­rek­to­ri­ca Ru­ža Vuč­ko­vac že­li da hva­le­vri­jed­ni pro­jek­ti po­put ovog pos­ta­nu sas­tav­ni dio tra­di­ci­je nji­ho­ve tvrt­ke

Ana­ma­ria Com­pany, hr­vat­ska tvrt­ka za pro­izvod­nju ka­ve i na­pi­ta­ka na ba­zi ka­ve ko­ja je s ra­dom za­po­če­la dav­ne 1991. go­di­ne, u druš­tve­no od­go­vor­ni pro­jekt Iskus­tvo zla­ta vri­je­di ove se go­di­ne uklju­či­la pr­vi put. Ka­ko je u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik ka­za­la di­rek­to­ri­ca Ru­ža Vuč­ko­vac, za­si­gur­no se ne ra­di i o nji­ho­vom po­s­ljed­njem su­dje­lo­va­nju jer že­le da hva­le­vri­jed­ni pro­jek­ti po­put ovog pos­ta­nu sas­tav­ni dio nji­ho­ve tra­di­ci­je.

Na­ime, Iskus­tvo zla­ta vri­je­di po­kre­nu­to je kao ini­ci­ja­ti­va za omo­gu­ća­va­nje rad­ne prak­se mla­di­ma s inva­li­di­te­tom i mla­di­ma sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa kod renomiranih hr­vat­skih pos­lo­da­va­ca ko­ju Pos­lov­ni dnev­nik kao or­ga­ni­za­tor sad već pro­vo­di pe­tu go­di­nu za re­dom. Do sa­da je su­dje­lo­va­lo ne­ko­li­ko de­se­ta­ka tvrt­ki u ko­ji­ma je dio stu­de­na­ta na­kon odra­đe­ne prak­se pro­na­šao i stal­no za­pos­le­nje, dok je u pro­tek­le če­ti­ri go­di­ne omo­gu­će­na rad­na prak­sa za vi­še od 60 stu­de­na­ta.

Od ove go­di­ne se kao part­ner­ski me­dij Pos­lov­nom dnev­ni­ku pri­dru­žio i Ve­čer­nji list te ne­ko­li­ci­na no­vih tvrt­ki ko­je su svo­ja vra­ta ši­rom otvo­ri­le upra­vo mla­di­ma ko­ji­ma je ak­ti­van pristup tr­ži­štu ra­da ote­žan. “Mla­dim lju­di­ma na­kon za­vr­še­nog stu­di­ja i bez rad­nog is­kus­tva vr­lo je te­ško pro­na­ći po­sao u stru­ci. Suk­lad­no to­me, studentima s inva­li­di­te­tom i oni­ma sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa de­fi­ni­tiv­no je još i te­že. Pro­jek­tom Iskus­tvo zla­ta vri­je­di im se ipak pru­ža mo­guć­nost za stje­ca­nje pr­vih rad­nih is­kus­ta­va u stru­ci, po­di­že se svi­jest jav­nos­ti o na­ve­de­noj pro­ble­ma­ti­ci te se do­dat­no po­ti­ču i os­ta­li po­du­zet­ni­ci da se uklju­če u pro­jekt ka­ko bi se šan­sa pru­ži­la što ve­ćem bro­ju stu­de­na­ta. Na­da­mo se da će stu­den­ti ko­ji kod nas bu­du odra­đi­va­li stu­dent­sku prak­su ste­ći što vi­še zna­nja, da će uvi­dje­ti ka­ko je to bi­ti dje­lom ko­lek­ti­va i da će im to bi­ti jed­no li­je­po i po­zi­tiv­no iskus­tvo. S dru­ge stra­ne na­da­mo se da će­mo po­tak­nu­ti ve­ći broj oso­ba s inva­li­di­te­tom i oso­ba sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa da apli­ci­ra­ju za na­ša otvo­re­na rad­na mjes­ta, te ta­ko­đer ti­me po­tak­nu­ti i na­še ko­le­ge po­du­zet­ni­ke da se uklju­če u pro­jekt u što ve­ćem bro­ju”, po­ru­či­la je Vuč­ko­vac. Is­tak­nu­la je i da su svjes­ni ka­ko se mla­di sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa u star­tu su­oča­va­ju s odre­đe­nim pro­ble­mi­ma. Mno­gi­ma od njih, una­toč svim nji­ho­vim am­bi­ci­ja­ma i že­lji i sam stu­dij mo­že bi­ti ne­dos­ti­žan.

Pri to­me, ka­ko je na­gla­si­la, po­seb­no osjet­lji­va sku­pi­na su mla­di iz ma­njih sre­di­na ko­ji zbog stu­di­ja mo­ra­ju pre­se­li­ti u ne­ki od ve­ćih gra­do­va što je za njih do­dat­no ote­ža­va­ju­ća okol­nost. “Ka­da upi­šu stu­dij, mno­gi od njih su pri­mo­ra­ni ra­di­ti raz­li­či­te stu­dent­ske pos­lo­ve ka­ko bi po­kri­li tro­ško­ve ži­vo­ta i stu­di­ja. To im one­mo­gu­ća­va da se kva­li­tet­no po­sve­te svom obra­zo­va­nju, a dio njih na kra­ju i odus­ta­ju od stu­di­ja. Na­ža­lost, su­sre­će­mo se s tim da su tak­ve oso­be čes­to po­vu­če­ni­je i osje­ća­ju ne­la­go­du zbog svog ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa. Zbog to­ga pos­lo­dav­ci o nji­ma ka­da se pri­ja­ve na ne­ki od na­tje­ča­ja mo­gu neo­prav­da­no ste­ći kri­vi do­jam. U tom smis­lu, oso­be bo­ljeg ma­te­ri­jal­nog sta­tu­sa ima­ju pred­nost”, nas­ta­vi­la je Vuč­ko­vac. Sto­ga je upra­vo jed­na od mo­ti­va­ci­ja za pri­klju­či­va­nje tvrt­ke Ana­ma­ria u pro­jekt bi­la na­mje­ra da ubla­že ba­rem one raz­li­ke na ko­je kao pos­lo­dav­ci mo­gu utje­ca­ti da­ti jed­na­ku pri­li­ku svi­ma, bez ob­zi­ra na dob, spol, et­nič­ku pri­pad­nost i ma­te­ri­jal­ni sta­tus. “Uis­ti­nu smo pri­mjer kom­pa­ni­je ko­ja se mo­že po­hva­li­ti na­ve­de­nim i že­li­mo da nas se per­ci­pi­ra kao tak­ve. Na­da­mo se da će se još vi­še mla­dih uklju­či­ti u pro­jekt idu­će go­di­ne te jav­no po­zi­va­mo i os­ta­le po­du­zet­ni­ke na pri­dru­ži­va­nje. Ta­ko­đer, ne­ve­za­no uz pro­jekt po­zi­va­mo mla­de s inva­li­di­te­tom i one sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­tu­sa da se ne li­be apli­ci­ra­ti na na­še otvo­re­ne na­tje­ča­je”, do­da­la je.

S rad­ne prak­se u tvrt­ki Ana­ma­ria stu­den­ti će po­ni­je­ti, na­gla­si­la je su­go­vor­ni­ca, zna­nje, a jed­na­ko ta­ko i uvi­dje­ti ka­ko je to ra­di­ti u di­na­mič­nom i ša­ro­li­kom ko­lek­ti­vu u ko­jem je ko­le­gi­jal­nost na vi­so­koj ra­zi­ni. “Kod nas će oni ko­ji ni­su pri­je ra­di­li ste­ći će svo­je pr­ve rad­ne na­vi­ke te vi­dje­ti ka­ko se uz trud, rad i do­bru or­ga­ni­za­ci­ju ubi­ru plo­do­vi. Zna­nja ste­če­na na fa­kul­te­tu mo­ći će pro­ji­ci­ra­ti u prak­si, a ne­ki mo­žda po­ma­lo ap­s­trak­t­ni struč­ni poj­mo­vi za­si­gur­no će im pos­ta­ti sva­ka­ko jas­ni­ji. Na te­me­lju na­ve­de­nog sva­ka bi tvrt­ka tre­ba­la gra­di­ti svoj imidž i bri­ga za druš­tvo tre­ba­la bi bi­ti in­te­gri­ra­na u pos­lo­va­nje sva­ke tvrt­ke. Pos­lov­nu us­pješ­nost tre­ba gra­di­ti uzi­ma­ju­ći u ob­zir eko­nom­ski, druš­tve­ni i oko­liš­ni utje­caj”, po­ru­či­la je di­rek­to­ri­ca na kra­ju.

TO­MIS­LAV MI­LE­TIĆ/

Ru­ža Vuč­ko­vac, di­rek­to­ri­ca Ana­ma­ria ka­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.