Za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom po­ti­ču sve eu­rop­ske dr­ža­ve

U ko­rak s ra­zvi­je­ni­ma Za­ko­ni ko­ji se pri­mje­nju­ju u Hr­vat­skoj dio su eu­rop­skog za­ko­no­dav­s­tva, ali i po­ve­lje UN-a

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI - ANA MA­RIA FILIPOVIĆ GRČIĆ

O pro­gra­mi­ma po­ti­ca­nja za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom u Hr­vat­skoj bri­ne ZOSI

Za­hva­lju­ju­ći Ko­nven­ci­ji Uje­di­nje­nih na­ro­da (UN) o pra­vi­ma oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom te do­ku­men­ti­ma Eu­rop­ske uni­je, kao i broj­nim dru­gim me­đu­na­rod­no pri­hva­će­nim ak­ti­ma, oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom za­jam­če­na je za­šti­ta te pro­pi­sa­na važ­nost nji­ho­va ak­tiv­nog uklju­či­va­nja u tr­ži­šte ra­da na rav­no­prav­noj ra­zi­ni sa svim dru­gim čla­no­vi­ma druš­tva. Ka­ko je is­tak­nu­to u Ko­nven­ci­ji, oso­be s inva­li­di­te­tom ne sa­mo da ima­ju pra­vo na ži­vot u jed­na­kim uvje­ti­ma kao i os­ta­li, već ima­ju pra­vo i ak­tiv­no su­dje­lo­va­ti u pro­ce­su do­no­še­nja od­lu­ka o po­li­ti­ka­ma i pro­gra­mi­ma ko­je se od­no­se na njih.

Zem­lje čla­ni­ce EU duž­ne su na­ve­de­ne odred­ni­ce im­ple­men­ti­ra­ti i u svo­je za­ko­no­dav­s­tvo, a o pro­gra­mi­ma po­ti­ca­nja za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom u Hr­vat­skoj bri­ne Za­vod za vje­šta­če­nje, pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom (ZOSI). Ne­ke od stra­te­ških odred­ni­ca dje­lo­va­nja ZOSIja ta­ko­đer je i rad na ge­ne­ral­nom po­di­za­nju svi­jes­ti o mo­guć­nos­ti­ma da oso­be s inva­li­di­te­tom su­dje­lu­ju na tr­ži­štu ra­da što se sma­tra nji­ho­vim neo­tu­đi­vim pra­vom, pa za­hva­lju­ju­ći to­me da­nas i sve vi­še pos­lo­da­va­ca ili za­poš­lja­va oso­be s inva­li­di­te­tom ili ko­ris­ti mo­guć­nost za­mjen­ske kvo­te. Ta­ko­đer, jed­na od ak­tiv­nos­ti ko­je ZOSI i Služ­ba za za­poš­lja­va­nje i po­ti­ca­je pro­vo­de je i za­pri­ma­nje i obra­da zah­tje­va za is­pla­tu po­ti­ca­ja i na­gra­da pos­lo­dav­ci­ma pri za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom.

Pod­mi­ri­va­nje kvo­te

Ipak, pre­ma po­da­ci­ma Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje (HZZ) u pro­sin­cu 2016. go­di­ne Za­vod je evi­den­ti­rao 8720 obvez­ni­ka kvot­nog za­poš­lja­va­nja, od ko­jih je 2484 obvez­ni­ka iz jav­nog sek­to­ra, 6194 obvez­ni­ka iz pri­vat­nog te 42 obvez­ni­ka su or­ga­ni­za­ci­je ci­vil­nog druš­tva. Od ukup­nog bro­ja obvez­ni­ka kvot­nog za­poš­lja­va­nja u pro­sin­cu 2016. go­di­ne sa­mo 1048 obvez­ni­ka kvot­nu obve­zu is­pu­ni­lo je za­poš­lja­va­njem oso­ba s inva­li­di­te­tom dok je znat­no ve­ći broj, njih 4060, svo­ju obve­zu pod­mi­ri­lo pla­ća­njem nov­ča­ne nak­na­de. Njih 3425 su obvez­ni­ci ko­ji mo­žda dje­lo­mič­no pod­mi­ru­ju kvot­nu obve­zu za­poš­lja­va­njem oso­ba s inva­li­di­te­tom, koriste iz­u­ze­će za rad­na mjes­ta i/ili za­mjen­ske kvo­te, no ne pla­ća­ju os­ta­tak obve­ze i oni obvez­ni­ci ko­ji kvot­nu obve­zu ne is­pu­nja­va­ju ni na je­dan na­čin čak ni dje­lo­mič­no ni­ti pla­ća­ju nov­ča­nu nak­na­du. Na kra­ju va­lja is­tak­nu­ti i da ot­pri­li­ke tre­ći­na pos­lo­da­va­ca ko­ji su za­kon­ski duž­ni za­pos­li­ti oso­be s inva­li­di­te­tom pla­ća nak­na­du, ali raz­lo­gu to­mu ni­je nji­ho­va ne­za­in­te­re­si­ra­nost. U po­za­di­ni na­ve­de­ne si­tu­aci­ja na­la­zi se ne­mo­guć­nost pro­na­la­ska oso­ba s inva­li­di­te­tom ras­po­lo­ži­vih za rad u tra­že­nim za­ni­ma­nji­ma, što još jed­nom u pr­vi plan do­vo­di po­tre­bu us­kla­đi­va­nja obra­zov­nog sus­ta­va sa stvar­nim sta­njem na tr­ži­štu ra­da.

Na­ime, pos­lo­da­vac ko­ji za­poš­lja­va oso­bu s inva­li­di­te­tom na otvo­re­nom tr­ži­štu ra­da, oso­ba s inva­li­di­te­tom ko­ja se sa­mo­za­poš­lja­va i in­te­gra­tiv­na ra­di­oni­ca mo­gu za sva­ku za­pos­le­nu oso­bu s inva­li­di­te­tom os­tva­ri­ti su­bven­ci­ju pla­će u iz­no­su od 10 do 70 pos­to os­no­vi­ce iz­ra­ču­na. Osim to­ga, za­štit­na ra­di­oni­ca mo­že za sva­ku za­pos­le­nu oso­bu s inva­li­di­te­tom na za­štit­nom rad­nom mjes­tu os­tva­ri­ti pla­ću u iz­no­su od 75 pos­to os­no­vi­ce iz­ra­ču­na. Ina­če, os­no­vi­ca iz­ra­ču­na su­bven­ci­je pla­će je mi­ni­mal­na pla­ća ut­vr­đe­na po­seb­nim pro­pi­som, a za 2017. go­di­nu is­ta iz­no­si 3276 ku­na. Po­ti­ca­ji pri za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom mo­gu se os­tva­ri­ti sa­mo za oso­be s inva­li­di­te­tom upi­sa­ne u oče­vid­nik za­pos­le­nih oso­ba s inva­li­di­te­tom, u ko­ji je da­nas upi­sa­no pre­ko 11 ti­su­ća za­pos­le­nih oso­ba s inva­li­di­te­tom. Pos­lo­dav­ci­ma na otvo­re­nom tr­ži­štu te oso­ba­ma s inva­li­di­te­tom ko­ji se sa­mo­za­poš­lja­va­ju ZOSI su­bven­ci­oni­ra pla­će oso­be s inva­li­di­te­tom, a pra­vo na su­bven­ci­ju pla­će za­pos­le­nih oso­ba s inva­li­di­te­tom mo­že se os­tva­ri­ti ako se na­la­zom i miš­lje­njem cen­tra za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju ut­vr­di da, una­toč pri­la­god­bi rad­nog mjes­ta i pru­ža­nju od­go­va­ra­ju­ćih us­lu­ga struč­ne po­dr­ške, oso­ba s inva­li­di­te­tom ne mo­že pos­ti­ći re­zul­ta­te u obav­lja­nju rad­nih za­da­ta­ka ko­je bi na is­tom rad­nom mjes­tu pos­ti­gao pro­sječ­ni rad­nik bez inva­li­di­te­ta. Uz su­bven­ci­ju pla­će, ZOSI jed­na­ko ta­ko su­fi­nan­ci­ra tro­ško­va obra­zo­va­nja, tro­ško­va za pri­la­god­bu rad­nog mjes­ta, ka­ko ar­hi­tek­ton­sku, ta­ko i teh­nič­ku pri­la­god­bu te ka­ma­te na kre­dit­na sred­stva na­mi­je­nje­na kup­nji stro­je­va, opre­me, ala­ta ili pri­bo­ra po­treb­nog za za­poš­lja­va­nje oso­be s inva­li­di­te­tom.

Struč­na po­dr­ška

Osim to­ga, ZOSI osi­gu­ra­va sred­stva za fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va struč­ne po­dr­ške, za pro­gra­me ino­va­tiv­nog za­poš­lja­va­nja, otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta te odr­ža­va­nje za­pos­le­nos­ti u in­te­gra­tiv­nim ra­di­oni­ca­ma i za­štit­nim ra­di­oni­ca­ma. Po­seb­no tre­ba is­tak­nu­ti nov­ča­nu na­gra­du pos­lo­dav­ci­ma ko­ji zapošljavaju oso­be s inva­li­di­te­tom iz­van kvo­te, bi­lo da ni­su bi­li obvez­ni­ci za­poš­lja­va­nja oso­ba s inva­li­di­te­tom ili su ih za­pos­li­li vi­še ne­go što im je pro­pi­sa­no. Ti­je­la dr­žav­ne upra­ve, sud­be­ne i dr­žav­ne vlas­ti te dru­ga dr­žav­na ti­je­la, a ta­ko i ti­je­la je­di­ni­ca lo­kal­ne i po­druč­ne sa­mo­upra­ve, jav­ne služ­be i us­ta­no­ve, iz­van­pro­ra­čun­ski i pro­ra­čun­ski fon­do­vi, prav­ne oso­be u vlas­niš­tvu ili pre­te­ži­tom vlas­niš­tvu Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, prav­ne oso­be u vlas­niš­tvu ili pre­te­ži­tom vlas­niš­tvu je­di­ni­ca lo­kal­ne i po­druč­ne sa­mo­upra­ve te prav­ne oso­be s jav­nim ov­las­ti­ma mo­gu sa­mo os­tva­ri­ti pra­vo na su­fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va pri­la­god­be uvje­ta ra­da za oso­bu s inva­li­di­te­tom i pra­vo na su­fi­nan­ci­ra­nje tro­ško­va struč­ne po­dr­ške. Ti­me se ga­ran­ti­ra sma­nje­nje di­je­la fi­zič­kih i inih pre­pre­ka pri za­poš­lja­va­nju oso­ba s inva­li­di­te­tom na ve­ćem bro­ju rad­nih mjes­ta, a uz to je važ­no na­po­me­nu­ti i da su po­ti­ca­ji ZOSIja de­fi­ni­ra­ni pra­vi­li­ma o dr­žav­nim pot­po­ra­ma u skla­du s ured­ba­ma Eu­rop­ske ko­mi­si­je (EK) i mo­gu se kom­bi­ni­ra­ti s po­ti­ca­ji­ma HZZa te lo­kal­nim i re­gi­onal­nim pot­po­ra­ma što on­da sva­ka­ko i po­ve­ća­va nji­hov do­seg.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.