Odr­ža­na tra­di­ci­onal­na ‘Šet­nja Hel­len Kel­ler’ za pra­va glu­hih oso­ba

Upo­zo­re­nje na pra­va Is­to­dob­no dvos­tru­ko ošte­će­nje slu­ha i vi­da u Hr­vat­skoj tre­nut­no po­ga­đa oko 1400 oso­ba

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

U Hr­vat­skoj ma­ni­fes­ta­ci­ju or­ga­ni­zi­ra Hr­vat­ski sa­vez glu­hos­li­je­pih oso­ba Do­dir, či­ja je vo­di­te­lji­ca ure­da Iva­na Zi­ma

Zagreb se proš­le sri­je­de pri­dru­žio obi­lje­ža­va­nju Me­đu­na­rod­nog tjed­na Hel­len Kel­ler – tjed­na svjes­nos­ti o glu­ho­s­lje­po­ći, tra­di­ci­onal­nom po­vor­kom “Šet­nja Hel­len Kel­ler” ko­ja je na tri­de­se­tak mi­nu­ta u šet­nji sre­di­štem glav­nog gra­da uje­di­ni­la broj­ne gra­đa­ne u ini­ci­ja­ti­vi ko­joj je cilj upo­zo­ri­ti druš­tvo na pos­to­ja­nje glu­hos­li­je­pih oso­ba i na pro­ble­me s ko­ji­ma se su­oča­va­ju. Me­đu­na­rod­ni tje­dan Hel­len Kel­ler obi­lje­ža­va se već vi­še od tri­de­set go­di­na di­ljem svi­je­ta sva­ke go­di­ne kon­cem lip­nja, a ime je do­bio po glu­hos­li­je­poj ame­rič­koj spi­sa­te­lji­ci ko­ja se ne­umor­no i bez odu- sta­ja­nja bo­ri­la da svi­je­tu do­ka­že da je nje­zi­na glu­ho­s­lje­po­ća ne spre­ča­va, već joj da­je sna­ge za ži­vot.

U Hr­vat­skoj ma­ni­fes­ta­ci­ju or­ga­ni­zi­ra Hr­vat­ski sa­vez glu­hos­li­je­pih oso­ba Do­dir, či­ja je vo­di­te­lji­ca ure­da Iva­na Zi­ma is­tak­nu­la ka­ko je cilj Tjed­na ja­ča­nje svjes­nos­ti o glu­ho­s­lje­po­ći kao dvos­tru­kom sen­zo­rič­kom ošte­će­nju – is­to­dob­nom ošte­će­nju slu­ha i vi­da – ko­ji u Hr­vat­skoj tre­nut­no po­ga­đa oko 1400 oso­ba.

“Do­ga­đa­nji­ma ti­je­kom Tjed­na naj­vi­še nas­to­ji­mo ra­di­ti na os­vje­šta­va­nju jav­nos­ti o pos­to­ja­nju oso­ba ko­je su čes­to, zbog ne­mo­guć­nos­ti ko­mu­ni­ka­ci­je jer ne mo­gu ni­ti pri­ma­ti ni­ti da­va­ti in­for­ma­ci­je, iz­o­li­ra­ne i is­klju­če­ne ne sa­mo iz ši­re druš­tve­ne za­jed­ni­ce, već i unu­tar vlas­ti­tih obi­te­lji”, rek­la je Zi­ma. Sre­diš­nji do­ga­đaj ma­ni­fes­ta­ci­je je “Šet­nja Hel­len Kel­ler”, sim­bo­lič­ka cr­ve­no­bi­je­la po­vor­ka sre­di­štem gra­da, pre­ma bo­ja­ma šta­pa glu­hos­li­je­pih oso­ba, a ono što se po­seb­no že­li njo­me na­gla­si­ti je da te oso­be ne že­le pos­ta­ti dio druš­tva, već da one to je­su, na­po­me­nu­la je. “Po­seb­no se kon­cen­tri­ra­mo na nji­ho­ve po­zi­tiv­ne pri­če i na to što one us­pr­kos svo­jim ošte­će­nji­ma mo­gu, te na ko­ji na­čin oni­me što ra­de mo­gu i že­le do­pri­no­se na­šoj za­jed­ni­ci”, is­tak­nu­la je Zi­ma.

Iako je Hr­vat­ska još 2007. go­di­ne kao tre­ća dr­ža­va u svi­je­tu pot­pi­sa­la Ko­nven­ci­ju UNa o pra­vi­ma oso­ba s inva­li­di­te­tom, glu­hos­li­je­pe oso­be se i da­lje su­sre­ću s broj­nim pre­pre­ka­ma u os­tva­ri­va­nju ljud­skih pra­va te s pre­dra­su­da­ma i ne­ra­zu­mi­je­va­njem jav­nos­ti. Ta­ko je u Hr­vat­skoj tre­nut­no šes­te­ro glu­hos­li­je­pe, glu­he ili na­glu­he dje­ce ko­ja ne­ma­ju pra­vo na pre­vo­di­te­lja u vr­ti­ću, či­me im je već u naj­ra­ni­joj do­bi us­kra­će­na ko­mu­ni­ka­ci­ja, upo­zo­ri­la je.

Pra­vo­bra­ni­te­lji­ca za oso­be s inva­li­di­te­tom An­ka Slonj­šak is­tak­nu­la je ka­ko su glu­hos­li­je­pe oso­be u mno­gim seg­men­ti­ma druš­tva još uvi­jek u ne­po­volj­ni­jem po­lo­ža­ju, od pra­va na obra­zo­va­nje, na pristup in­for­ma­ci­ja­ma, do pro­ble­ma ve­za­nih za pre­vo­di­te­lje, jer ko­li­ko god je po­dr­ška osi­gu­ra­na, i da­lje je ne­do­volj­na. “Sus­tav mo­ra na­ći na­či­na u za­ko­no­dav­nom ok­vi­ru da pre­poz­na nji­ho­ve po­tre­be. Slu­ha za nas ima, ali i da­lje pos­to­je odre­đe­ne za­pre­ke ko­je ni­su do­volj­no jas­ne i uvi­jek se ti­ču fi­nan­cij­skih ogra­ni­če­nja, što mi ne pri­hva­ća­mo, jer svi ima­ju pra­vo na ži­vot kao i dru­gi, a da bi to mo­gli os­tva­ri­ti po­treb­na nam je po­dr­ška”, po­ru­či­la je. Po­vor­ka je kre­nu­la ne­što iza 18 sa­ti kod Glaz­be­nog pa­vi­ljo­na na Zri­njev­cu, a su­di­oni­ci, njih oko 150, pro­še­ta­li su uz prat­nju bub­nje­va Pra­škom, pre­ko Tr­ga ba­na Je­la­či­ća, Mar­ga­ret­skom uli­com do Cvjet­nog tr­ga, te Tes­li­nom na­trag. No­si­li su ma­ji­ce s nat­pi­si­ma “Glu­hos­li­je­pi su mrak” i tran­s­pa­rent­ne ko­ji­ma su po­ru­či­va­li “Ima­mo pra­vo na ko­mu­ni­ka­ci­ju” i “Sa­mi mo­že­mo ta­ko ma­lo, a za­jed­no ta­ko mno­go”.

MAR­KO LUKUNIĆ/PIXSELL

Os­vje­šta­va­nje jav­nos­ti o pos­to­ja­nju oso­ba ko­je su čes­to, zbog ne­mo­guć­nos­ti ko­mu­ni­ka­ci­je iz­o­li­ra­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.