Do­bra prak­sa za­poš­lja­va­nja u Za­gre­bu

Jav­ni po­ziv Na­jav­lje­no ras­pi­si­va­nje na­tje­ča­ja za za­poš­lja­va­nje 22 oso­be s inva­li­di­te­tom u Gra­du i Hol­din­gu

Poslovni Dnevnik - - ISKUSTVOZLATAVRIJEDI -

Pred­sjed­ni­ca Upra­ve Hol­din­ga Ana Sto­jić-De­ban s pred­stav­ni­ci­ma udru­ga oso­ba s inva­li­di­te­tom do­go­vo­ri­la je da nji­ho­vi čla­no­vi pra­te jav­ne po­zi­ve

Za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić, na po­čet­ku svog šes­tog gra­do­na­čel­nič­kog man­da­ta, odr­žao je sas­ta­nak s pred­stav­ni­ci­ma udru­ga oso­ba s inva­li­di­te­tom o za­poš­lja­va­nju u Grad­skoj upra­vi i Za­gre­bač­kom hol­din­gu te je tom pri­go­dom na­jav­lje­no ras­pi­si­va­nje na­tje­ča­ja za za­poš­lja­va­nje 22 oso­be.

“Do­go­vo­re­no je da će bi­ti ras­pi­sa­ni na­tje­ča­ji za 22 oso­be, suk­lad­no pro­pi­si­ma i za­ko­ni­ma. Cilj je da se i oso­be s inva­li­di­te­tom ima­ju pri­li­ku ja­vi­ti na na­še na­tje­ča­je i da po­ve­ća­mo broj za­pos­le­nih oso­ba s inva­li­di­te­tom u grad­skim uprav­nim ti­je­li­ma. Na­tje­ča­ji će bi­ti jav­ni, mo­gu se ja­vi­ti svi, a bri­nut će­mo o pred­nos­ti oso­ba s inva­li­di­te­tom”, iz­ja­vi­la je no­vi­na­ri­ma na­kon sas­tan­ka pro­čel­ni­ca Grad­skog ure­da za so­ci­jal­nu za­šti­tu i oso­be s inva­li­di­te­tom Viš­nja For­tu­na.

Naj­a­vi­la je da će kroz tri do če­ti­ri mje­se­ca na­tje­ča­je za za­poš­lja­va­nje oso­ba s inva­li­di­te­tom ras­pi­si­va­ti i zdrav­s­tve­ne i so­ci­jal­ne us­ta­no­ve, knjiž­ni­ce, ka­za­li­šta i dru­ge us­ta­no­ve u vlas­niš­tvu gra­da, ka­ko bi se pru­ži­la mo­guć­nost za­poš­lja­va­nja svi­ma, u skla­du s kvo­tom do tri pos­to pre­ma Za­ko­nu o pro­fe­si­onal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji.

Pred­sjed­ni­ca Upra­ve Za­gre­bač­kog hol­din­ga Ana Sto­jićDe­ban rek­la je ka­ko je s pred­stav­ni­ci­ma udru­ga oso­ba s inva­li­di­te­tom do­go­vo­re­no da nji­ho­vi čla­no­vi pra­te jav­ne po­zi­ve na in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma Za­gre­bač­kog hol­din­ga kao i da je ova ini­ci­ja­ti­va dobar pri­mjer dru­gim pos­lo­dav­ci­ma.

“Dra­go mi je da će Grad Zagreb i ovim po­te­zom po­ka­za­ti da su oso­be s inva­li­di­te­tom za­poš­lji­ve, da su do­bri i mar­lji­vi rad­ni­ci i da tre­ba­ju bi­ti in­kor­po­ri­ra­ne u sve nje­go­ve ‘po­re’ u Hol­ding, u Grad­sku upra­vu, ali i u us­ta­no­ve i u one ins­ti­tu­ci­je ko­je dje­lu­ju u Gra­du Za­gre­bu”, is­tak­nu­la je pr­d­sjed­ni­ca Druš­tva dis­tro­fi­ča­ra Zagreb Ma­ri­ca Mi­rić.

Rek­la je ka­ko Grad Zagreb svje­do­či ono što bi vo­lje­la da i svi os­ta­li gra­do­vi svje­do­če a to je da je taj­ni­ca gra­do­na­čel­ni­ka Ban­di­ća oso­ba u inva­lid­skim ko­li­ci­ma, da je sa­vjet­nik sli­je­pa oso­ba, kao i na­čel­ni­ca u odje­lu za oso­be s inva­li­di­te­tom. “Broj­ne oso­be s inva­li­di­te­tom su već da­nas u za­gre­bač­koj Grad­skoj upra­vi ne for­mal­no za­pos­le­ne ne­go uklju­če­ne u ak­tiv­nos­ti, čak i na mjes­ti­ma do­no­še­nja od­lu­ka”, rek­la je Mi­rić.

Ka­za­la je i ka­ko su oso­be s inva­li­di­te­tom u sva­kom man­da­tu gra­do­na­čel­ni­ka Ban­di­ća bi­le zas­tup­ni­ci u Grad­skoj skup­šti­ni, pa su i sa­da na lis­ti bi­le dvi­je oso­be s inva­li­di­te­tom, a oče­ku­je se da će ba­rem jed­na od njih ući u Grad­sku skup­šti­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.