Drop­box spre­ma iz­la­zak na bur­zu

Tvrt­ka vri­je­di 10 mi­li­jar­di do­la­ra, pa će IPO kra­jem go­di­ne bi­ti naj­ve­ći od Sna­pa

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Clo­ud ser­vis za po­hra­nu i di­je­lje­nje po­da­ta­ka Drop­box nas­to­ji an­ga­ži­ra­ti fi­nan­cij­ske stručnjake za inves­ti­ra­nje za ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du di­oni­ca ko­ja bi mo­gla us­li­je­di­ti kas­ni­je ove go­di­ne, što bi bi­la naj­ve­ća po­nu­da di­oni­ca jed­ne ame­rič­ke teh­no­lo­ške tvrt­ke od Sna­pa.

Ini­ci­jal­na po­nu­da di­oni­ca (IPO) će bi­ti ključ­ni test vri­jed­nos­ti Drop­boxa na­kon što je u pri­vat­nom pri­kup­lja­nju sred­sta­va pro­ci­je­njen na go­to­vo 10 mi­li­jar­di do­la­ra. Drop­box će u sli­je­de­ćim tjed­ni­ma za­po­če­ti raz­go­vo­re s inves­ti­cij­skim ban­ka­ma, ka­za­li su Re­uter­su iz­vo­ri ko­ji su že­lje­li os­ta­ti ano­nim­ni zbog tre­nut­ne taj­nos­ti tih pre­go­vo­ra.

Kom­pa­ni­ju sa sje­di­štem u San Fran­cis­cu, 2007. go­di­ne os­no­va­li su di­plom­ci sve­uči­li­šta MIT (Ma­ssac­hu­set­ts Ins­ti­tu­te of Tec­h­no­logy) Drew Ho­us­ton i Arash Fer­dowsi, uz inves­ti­to­re Sequ­oia Ca­pi­tal, T. Rowe Pri­ce i Greylock Part­ners. Drop­box je po­čeo kao bes­plat­na us­lu­ga za po­tro­ša­če za di­je­lje­nje i po­hra­nji­va­nje fo­to­gra­fi­ja, glaz­be i dru­gih ve­ćih da- to­te­ka, no pos­lo­va­nje je pos­ta­lo ote­ža­no s ob­zi­rom da su Alp­ha­be­tov Go­ogle, Mi­cro­soft i Ama­zon po­če­li nu­di­ti bes­pla­tan pros­tor za po­hra­nu.

Drop­box se od ta­da usre­do­to­čio na osva­ja­nje pos­lov­nih kli­je­na­ta, a iz­vr­š­ni di­rek­tor Ho­us­ton je iz­ja­vio da je kom­pa­ni­ja na pu­tu da os­tva­ri vi­še od mi­li­jar­de do­la­ra pri­ho­da ove go­di­ne. Kom­pa­ni­ja je pro­ši­ri­la svo­je pos­lo­va­nje, zah­ti­je­va­ju­ći od dru­gih tvrt­ki da pla­ća­ju nak­na­du na te­me­lju bro­ja za­pos­le­ni­ka ko­ji koriste Drop­box.

FOTOLIA

Za­po­či­nju raz­go­vo­ri

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.