HNB po­oš­trio re­zer­va­ci­je za Agro­kor

‘U lo­še kre­di­te ura­ču­naj­te i do­bav­lja­če kon­cer­na’

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA BLAŠKOVIĆ ana.bla­sko­vic@pos­lov­ni.hr

Ne mo­že li tvrt­ka pre­ži­vje­ti ot­pis 50% po­tra­ži­va­nja pre­ma Agro­ko­ru, nje­zin dug tre­ti­rat će kao i kon­cer­nov

Proš­log tjed­na na adre­se do­ma­ćih ba­na­ka pris­ti­glo je pi­smo Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke u ko­jem je re­gu­la­tor po­oš­trio pra­vi­la re­zer­vi­ra­nja kad je u pi­ta­nju kri­za u Agro­ko­ru.

Od ba­na­ka se tra­ži kon­zer­va­tiv­ni pris­tup da za pla­sma­ne kon­cer­nu iz­dvo­je 50 pos­to re­zer­va­ci­je te re­zer­va­ci- je za kre­di­te tvrt­ka­ma ko­je su s po­sr­nu­lim kon­cer­nom eko­nom­ski, a ne sa­mo vlas­nič­ki po­ve­za­ne, što uklju­ču­je ši­ri Agro­ko­ro­vih do­bav­lja­ča.

“Pos­la­li smo tak­vo pi­smo ban­ka­ma, no ne ra­di se o re­gu­la­tor­noj ak­ci­ji već o su­ges­ti­ji”, po­t­vr­dio nam je vi­ce­gu­ver­ner HNBa za su­per­vi­zi­ju Da­mir Odak. “Po iz­ja­va­ma sa­mog Vla­di­na po­vje­re­ni­ka, kao i da vla­da­ju zna­čaj­ne ne­iz­vjes­nos­ti oko po­lu­go­diš­njih fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća, ne­ma­mo ele­me­na­ta za grad­nju ni­jed­ne te­ori­je o to­me što će se do­go­di­ti pa smo se od­lu­či­li na prin­cip ‘si­je­ci po­po­la’”, sli­ko­vi­to objaš­nja­va. Kad se kre­ativ­no klup­ko kre­di­ti­ra­nja mje­ni­ca­ma po­če­lo ras­pet­lja­va­ti, a re­gres­na pra­va kao bu­me­rang vra­ti­la do­bav­lja­či­ma na na­pla­tu, otvo­ri­lo se pi­ta­nje tret­ma­na tak­vih, naj­ve­ćim di­je­lom (vi­še od 90 pos­to) neo­si­gu­ra­nih po­tra­ži­va­nja. Sada re­gu­la­tor ko­nač­no da­je od­go­vor na pi­ta­nje ko­je ban­ka­ri iš­če­ku­ju već ne­ko vri­je­me: što sve spa­da pod kre­di­te Agro­ko­ru?

HNBo­va kal­ku­la­ci­ja je jas­na: ako po­je­di­na tvrt­ka ne mo­že pre­ži­vje­ti ot­pis 50 pos­to po­tra­ži­va­nja pre­ma Agro­ko­ru, on­da je s njim eko­nom­ski po­ve­za­na pa bi nje­zi­ne obve­ze ban­ka pri­li­kom od­lu­ke o re­zer­va­ci­ja­ma tre­ba­la tre­ti­ra­ti jed­na­ko kao i kon­cer­no­ve, dak­le pro­ble­ma­tič­ne. Cilj je re­gu­la­to­ra da ban­ke po za­da­nim pret­pos­tav­ka­ma tes­ti­ra­ju svo­je iz­lo­že­nos­ti i na­pra­ve pro­cje­ne što bi uš­lo u ka­te­go­ri­ju ne­na­pla­ti­vih kre­di­ta te, pre­ma to­me, pos­tu­pe. Tre­ba na­gla­si­ti da te­oret­ski dio tih zaj­mo­va u ovom tre­nu ni­ti ne bi bio tre­ti­ran kao loš jer od 10. trav­nja (kad je ak­ti­vi­ran Lex Agro­kor) ni­je još proš­lo 90 da­na po­treb­nih za kla­si­fi­ka­ci­ju u NPLo­ve. U pro­cje­ne ko­li­ke bi raz­mje­re po­ve­ća­ne re­zer­va­ci­je mo­gle do­seg­nu­ti, od­nos­no je li toč­na broj­ka ko­ja kru­ži ku­lo­ari­ma od oko 4,5 mi­li­jar­de ku­na, Odak ne že­li ula­zi­ti. Ni­kak­ve broj­ke za­sad ne­ma­mo jer ne­ma­mo uvi­da u pos­lo­va­nje tvrt­ki, ka­že Odak.

Na ban­ka­ma je da ut­vr­de ko­li­ko će iz­dvo­ji­ti, važ­no je is­tak­nu­ti da naj­ve­ći dio kre­di­ti­ra­nja ide iz ino­zem­s­tva”, ka­že glav­ni su­per­vi­zor.

“Ne oče­ku­je­mo ni­ka­kav ‘snowball’ efekt. Na ne­ko­li­ko mjes­ta mo­že bi­ti ne­ugod­no, vlas­ni­ci će iz­gu­bi­ti ne­što di­onič­kog ka­pi­ta­la, ali će utje­caj bi­ti vr­lo ogra­ni­čen”, po­ru­ču­je.

Pod­sje­ti­mo, kra­jem ožuj­ka du­go­vi Agrokora (i to za 19 naj­ve­ćih tvrt­ki) iz­no­si­li su 40,41 mi­li­jar­du ku­na, od če­ga je 24,5 mi­li­jar­di ku­na bi­lo pre­ma fi­nan­cij­skim vje­rov­ni­ci­ma. Dug po mje­ni­ca­ma do­se­zao je 7,37 mi­li­jar­di ku­na, zaj­mo­vi do­bav­lja­ča 6,24 mi­li­jar­de, a os­ta­li zaj­mo­vi 1,56 mi­li­jar­di ku­na. U me­đu­vre­me­nu je dio du­go­va pod­mi­ren, no ko­li­ka je fi­nal­na broj­ka os­ta­je ne­poz­na­ni­ca dok se ne obra­de sve pris­ti­gle traž­bi­ne.

Pri­je smjer­ni­ca re­gu­la­to­ra, ban­ke su u pr­vom kvar­ta­lu tek spo­ra­dič­no re­zer­vi­ra­le, a opre­zom je pre­dvo­di­la Za­gre­bač­ka ban­ka s iz­dvo­je­nih 800 mi­li­ju­na ku­na. Po­s­lje­dič­no, u pr­vom kvar­ta­lu bru­to do­bit svih ba­na­ka ni­je do­seg­nu­la ni 450 mi­li­ju­na ku­na, tek tre­ći­nu os­tva­re­ne dobiti kvar­ta­la pret­hod­ne go­di­ne. S no­vim su­ges­ti­ja­ma, za oče­ki­va­ti je zna­ča­jan rast rezervacija. Da broj­ka iz­me­đu 4,5 pre­ma 5 mi­li­jar­di ku­na ni­je pre­tje­ra­na, go­vo­ri či­nje­ni­ca da je ona bi­la re­zul­tat po­s­ljed­njeg stres tes­ta sre­diš­nje ban­ke. U te­melj­nom sce­na­ri­ju, ko­ji već u star­tu res­trik­tiv­no pre­dvi­dio 50 pos­to ot­pi­sa kre­di­ta sa­mom Agro­ko­ru te pe­ti­nu ukup­nih du­go­va do­bav­lja­ča, lo­ši kre­di­ti po­ras­li su s 13,8 pos­to na 15,6 pos­to ove, od­nos­no 14,9 pos­to idu­će go­di­ne. Ho­će li ban­ke na toj ra­zi­ni rezervacija os­tva­ri­ti do­bit u 2017. ovi­si o to­me ho­će li dio tro­ško­va pre­ba­ci­ti i na 2018. go­di­nu. s čim za­sad ra­ču­na. U Hr­vat­skoj udru­zi ba­na­ka krat­ko po­nav­lja­ju da je “HUB je već pri­je najavio da će zbog Agrokora i njegovog utjecaja na do­ma­će gos­po­dar­stvo rasti troškovi rezervacija u ovoj go­di­ni što će utjecati na­rav­no i na visinu dobiti ba­na­ka. Sva­ka ban­ka objav­lju­je te po­dat­ke sa­mos­tal­no pa će se re­zul­ta­ti i tren­do­vi za ci­je­lo tr­ži­šte jas­ni­je vi- dje­ti u slje­de­ćim ka­len­dar­skim kvar­ta­li­ma”, is­ti­ču.

Re­per­ku­si­je mi­ni­mal­ne dobiti, od­nos­no nje­zi­nog iz­os­tan­ka, otva­ra pro­blem mi­nis­tru fi­nan­ci­ja Zdrav­ku Ma­ri­ću jer ban­ke u pro­sje­ku go­diš­nje upla­te oko 800 mi­li­ju­na ku­na po­re­za na do­bit, a s po­go­đe­nim tvrt­ka­ma ta bi broj­ka la­ko mo­gla pre­ma­ši­ti i mi­li­jar­du ku­na. Ho­će li i u ko­joj mje­ri po­oš­tre­na pra­vi­la utjecati na do­bav­lja­če Agrokora kod even­tu­al­ne dos­tup­nos­ti no­vih kre­di­ta, ra­no je pro­cje­nji­va­ti. “Pi­ta­nje je tko je bio ko­li­ko ovi­san o pro­da­ji i ko­li­ka je iz­lo­že­nost”, ka­že pro­ku­ris­ti­ca Kra­ša Ma­ri­ca Vi­da­ko­vić, ujed­no i čla­ni­ca vi­je­ća vje­rov­ni­ka. Is­ti­če da ta kon­di­tor­ska tvrt­ka 51 pos­to pri­ho­da os­tva­ru­je od iz­vo­za te da sto­ga ne oče­ku­ju ne­pre­dvi­đe­ne pro­ble­me.

U HNBu sma­tra­ju da će utje­caj na jav­ne fi­nan­ci­je bi­ti umje­ren, te da ši­reg gos­po­dar­skog efek­ta ne­će bi­ti. “Ako je ne­ka tvrt­ka laž­no is­ka­zi­va­la fi­nan­cij­ska iz­vješ­ća, čim pri­je se to raš­čis­ti tim bo­lje. Opas­nost je ho­će li se pro­ces za­tvo­ri­ti na­god­bom, od­nos­no što će bi­ti ako se ona ne do­ne­se na­kon 15 mje­se­ci”, za­klju­ču­je Odak.

HUB JE VEĆ PRI­JE NAJAVIO DA ĆE ZBOG AGROKORA I NJEGOVOG UTJECAJA RASTI TROŠKOVI REZERVACIJA U OVOJ GO­DI­NI ŠTO ĆE UTJECATI I NA VISINU DOBITI BA­NA­KA

DAVOR VIŠNJIĆ/ PIXSELL

Zden­ko Adro­vić, prvi čo­vjek Hr­vat­ske udru­ge ba­na­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.