Efek­ti po­rez­ne re­for­me

I pri­je glav­ne tu­ris­tič­ke ‘že­tve’ PDV 5 pos­to iz­daš­ni­ji ne­go la­ni >> 2

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Zbog po­rez­nog ras­te­re­će­nja pri­ho­di od po­re­za na do­ho­dak 9 pos­to ma­nji ne­go la­ni, ali to se oče­ki­va­lo

Dvo­mje­seč­ni ljet­ni pre­dah auk­ci­ja tre­zor­skih za­pi­sa Mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja za­po­čeo je pri­je tje­dan da­na, a osim što su je to već ra­ni­je pre­dvi­đe­no ka­len­da­rom iz­da­va­nja, i di­na­mi­ka pu­nje­nja pro­ra­ču­na su­ge­ri­ra raz­mjer­no kom­for­nu si­tu­aci­ju. Pre­ma nes­luž­be­nim pre­li­mi­nar­nim po­da­ci­ma, te­ku- ći su se pri­ho­di, u pr­vom re­du po­rez­ni, u pr­vom po­lu­go­di­štu os­tva­ri­li i ne­što bo­lje od oče­ki­va­nja. Na­jiz­daš­ni­ji iz­vor po­rez­nih pri­ho­da, PDV, u pr­vih šest mje­se­ci pro­ra­ču­nu je do­nio 5 pos­to vi­še ne­go la­ni. To je po­bolj­ša­nje tem­pa u od­no­su na pr­ve mje­se­ce ove go­di­ne, ko­je se di­je­lom si­gur­no mo­že pri­pi­sa­ti sve bo­ljim po­ka­za­te­lji­ma tu­ris­tič­ke pred­se­zo­ne.

Sre­di­nom proš­le go­di­ne utr­žak od PDVa do­seg­nuo je ne­pu­nih 20,5 mi­li­jar­di ku­na, dok je ove go­di­ne skor bio oko mi­li­jar­du ku­na ja­či. Ka­ko je, po­naj­pri­je zbog tu­riz­ma, dru­ga po­lo­vi­ca go­di­ne u po­gle­du PDVa i osjet­no iz­daš­ni­ja (la­ni ga je u dru­gom po­lu­go­di­štu na­pla­će­no go­to­vo pet mi­li­jar­di vi­še ne­go u pr­vom), a i naz­na­ke ‘špi­ce’ tu­ris­tič­ke se­zo­ne su obe­ća­va­ju­će, rast pri­ho­da od PDVa i na ra­zi­ni ci­je­le go­di­ne ne bi tre­bao bi­ti ma­nji od pet pos­to, što bi zna­či­lo oko 2,5 mi­li­jar­de ku­na vi­še. To­me za­ci­je­lo ne­će od­mo­ći ni či­nje­ni­ca da je s po­čet­kom sr­p­nja ko­nač­no za­okru­žen pro­jekt fi­ska­li­za­ci­je.

Po­lu­go­diš­nje pu­nje­nje pro­ra­ču­na na ne­ki je na­čin i pr­va kon­trol­na toč­ka fi­skal­nih uči­na­ka po­rez­ne re­for­me. Us­po­red­no s po­rez­nim ras­te­re­će­njem ra­da i do­ho­da­ka te in­pu­ta za pro­izvod­nju, ona je po­čet­kom go­di­ne do­ni­je­la odre­đe­ne pro­mje­ne u opo­re­zi­va­nju tzv. dru­gog do­hot­ka te vra­ća­nje stan­dard­ne sto­pe PDVa na ugos­ti­telj­ske us­lu­ge, či­me je dio po­rez­nog te­re­ta za­pra­vo pre­ba­čen na ne­re­zi­den­te ko­ji u nas kroz tu­ri­zam zna­čaj­no par­ti­ci­pi­ra­ju u toj po­troš­nji.

Kao oče­ki­va­na po­s­lje­di­ca ras­te­re­će­nja do­ho­da­ka, pri­ho­di od tog po­re­za bi­li su 9 pos­to ma­nji ne­go u pr­vom po­lu­go­di­štu la­ni, što je u skla­du s pro­jek­ci­ja­ma. Is­to­dob­no, rast za­pos­le­nos­ti i pla­ća, ali i uvo­đe­nje pla­ća­nja do­pri­no­sa za odre­đe­ne ka­te­go­ri­je tzv. dru­gog do­hot­ka ko­je su pri­je bi­le iz­u­ze­te te obve­ze, re­zul­ti­ra­lo je 4 pos­to iz­daš­ni­jim pri­ho­di­ma od do­pri­no­sa ne­go la­ni.

U slu­ča­ju po­re­za na do­bit, ko­je­ga je sre­di­nom go­di­ne bi­lo na­pla­će­no 16 pos­to vi­še ne­go la­ni, me­đu­tim, po­lu­go­diš­nji će se skor vje­ro­jat­no po­ka­za­ti var­lji­vim. Rast tog po­rez­nog pri­ho­da u do­broj mje­ri odra­ža­va pri­je­nos di­na­mi­ke i pos­lov­nih re­zul­ta­ta iz proš­le go­di­ne, a u me­đu­vre­me­nu se do­go­dio slu­čaj Agro­kor s ne­ma­lim utje­ca­jem na pro­fi­te i po­du­zet­ni­ka i ba­na­ka.

Ka­ko bi­lo, pu­nje­nje pro­ra­ču­na u cje­li­ni za Želj­ka Lo­vrin­če­vi­ća s Eko­nom­skog ins­ti­tu­ta po­t­vr­da je do­bro­ga smje­ra po­rez­ne re­for­me. Pre­ma nje­mu, ko­li­ko god su po­je­di­ne in­te­res­ne sku­pi­ne ne­go­do­va­le zbog ‘ugos­ti­telj­sko­tu­ris­tič­kog’ PDVa, si­gur­nos­nu ren­tu Hr­vat­ska je mo­gla i tre­ba­la is­ko­ris­ti­ti i ko­ju go­di­nu pri­je.

PD

Po­lu­go­diš­nje pu­nje­nje pro­ra­ču­na je i pr­va kon­trol­na toč­ka fi­skal­nih uči­na­ka po­rez­ne re­for­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.