Iskus­tvo zla­ta vri­je­di

Pro­jekt do­ka­zao da svat­ko zas­lu­žu­je pri­li­ku u pos­lov­nom svi­je­tu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - ANA MARIA FILIPOVIĆ GRČIĆ ana.maria.fi­li­po­vic.gr­cic@pos­lov­ni.hr

Atlan­tic, Ina, Ana­ma­ria, No­vo Nor­disk, AD Plas­tik, Ba­uer­fe­ind, Hr­vat­ska lu­tri­ja, Me­tro, King ICT, Ra­il Car­go, Styria i URIHO studentima će omo­gu­ći­ti rad­nu praksu

Za­vr­š­na sve­ča­nost pro­jek­ta Iskus­tvo zla­ta vri­je­di, odr­ža­no u uto­rak u za­gre­bač­kom ho­te­lu Wes­tin, oku­pi­lo je pred­stav­ni­ke hr­vat­skih kom­pa­ni­ja i stu­den­te s inva­li­di­te­tom i one sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­nja, ko­ji će u sklo­pu ovog pro­gra­ma kod njih obav­lja­ti svo­ju rad­nu praksu.

Pe­to­go­diš­nja tra­di­ci­ja odr­ža­va­nja, stal­no za­pos­le­nje ne­ko­li­ci­ne stu­de­na­ta u tvrt­ka­ma gdje su bi­li prak­ti­kan­ti, pri­dru­ži­va­nje ve­li­kog bro­ja part­ner­skih tvrt­ki te uklju­či­va­nje Ve­čer­njeg lis­ta kao su­or­ga­ni­za­to­ra naj­bo­lji su po­ka­za­te­lji da se cilj s ko­jim je Pos­lov­ni dnev­nik pokrenuo Iskus­tvo zla­ta vri­je­di us­pješ­no os­tva­ru­je.

Pri­ja­vi­lo se 60 stu­de­na­ta

“Že­lim za­hva­li­ti svim tvrt­ka­ma ko­je su se uklju­či­le, kao i šez­de­se­tak stu­de­na­ta ko­li­ko ih se sva­ke go­di­ne pri­ja­vi. Nadamo se da smo osim u poslovnoj, uspjeli i u široj druš­tve­noj za­jed­ni­ci poslati poruku da svat­ko zas­lu­žu­je pri­li­ku i svoj tre­nu­tak jer diskriminacije i raz­li­ke me­đu na­ma ne­ma, ni­ti je tre­ba bi­ti”, po­ru­čio je glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka Vla­di­mir Ni­še­vić. Mi­nis­tar ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va Mar­ko Pa­vić is­tak­nuo je da su ak­tiv­nos­ti po­put pro­jek­ta Iskus­tvo zla­ta vri­je­di vi­še no do­bro­doš­le jer do­pri­no­se stal­nom po­ras­tu bro­ja za­pos­le­nih osoba s inva­li­di­te­tom.

“Mogu najaviti i iz­mje­ne zakonskog ok­vi­ra ko­je će

IVANA PAŠIĆ KO­JA JE 2014. KRENULA NA PRAKSU U TISKU I ONDJE POTOM DO­BI­LA STALAN PO­SAO PORUČILA JE STUDENTIMA: NE­MA GRANICA KO­JE NE MOŽETE PRIJEĆI NADAMO SE DA SMO OVIM PROJEKTOM, OSIM U POSLOVNOJ, USPJELI I U ŠIROJ ZA­JED­NI­CI POSLATI PORUKU DA DISKRIMINACIJE NE TRE­BA BI­TI Vla­di­mir Ni­še­vić glav­ni ured­nik Pos­lov­nog dnev­ni­ka

MOGU NAJAVITI I IZ­MJE­NE ZAKONSKOG

OK­VI­RA KO­JE ĆE OMO­GU­ĆI­TI KVA­LI­TET­NI­JE PRIKUPLJANJE NOV­CA ZA BOLJU INTEGRACIJU OSOBA S INVA­LI­DI­TE­TOM NA TR­ŽI­ŠTE RA­DA Mar­ko Pa­vić Mi­nis­tar ra­da i mi­ro­vin­skog sus­ta­va

omo­gu­ći­ti kva­li­tet­ni­je prikupljanje nov­ca za bolju integraciju osoba s inva­li­di­te­tom na tr­ži­šte ra­da. U tom je pro­ce­su va­žan sus­tav cen­ta­ra pro­fe­si­onal­ne re­ha­bi­li­ta­ci­je, a s ob­zi­rom na to da smo svjes­ni nji­ho­vog tre­nut­nog ne­dos­tat­nog ka­pa­ci­te­ta us­mje­rit će­mo se i na nji­ho­vo os­na­ži­va­nje. Oso­be s inva­li­di­te­tom u fo­ku­su su i Mi­nis­tar­stva i pre­mi­je­ra An­dre­ja Plen­ko­vi­ća te možete oče­ki­va­ti broj­ne iz­mje­ne i po­bolj­ša­nja”, ka­zao je Pa­vić.

Do­dao je i da sta­tis­ti­ka Eu­ros­ta­ta za po­s­ljed­njih 10 mje­se­ci su­ge­ri­ra ka­ko se u Hr­vat­skoj ge­ne­ral­no bi­lje­ži kon­ti­nu­ira­ni pad ne­za­pos­le­nos­ti te da će Vla­da, svjes­na pro­ble­ma od­la­ska mla­dih iz Hr­vat­ske, nas­ta­vi­ti iz­ra­đi­va­ti pro­gra­me za za­poš­lja­va­nje ko­ji­ma će se ovaj pro­blem i da­lje sus­tav­no rje­ša­va­ti.

No­va li­ca

Uz pri­sus­tvo broj­nih du­go­go­diš­njih part­ne­ra, pro­jek­tu se ove go­di­ne pri­dru­ži­la i ne­ko­li­ci­na no­vih. Ina­če, part­ne­ri­ma i po­kro­vi­te­lji­ma uru­če­ne za­hval­ni­ce i sta­tue ko­je su ruč­ni rad Ve­re Ba­ti­nić, dje­lat­ni­ce URIHO-a

Do­bro­doš­li­cu stu­den­ti­ci Pe­tri Ma­rin, iako je bi­la spri­je­če­na do­ći na za­vr­š­ni­cu, iz­ra­zi­la vo­di­te­lji­ca ra­zvo­ja Ana­ma­ria Com­pany Emi­ra Ja­ku­po­vić, a Ines Mi­škec ko­ja od­la­zi u tvrt­ku No­vo Nor­disk pred­sjed­nik Upra­ve Ve­dran Bo­ljat. U AD Plas­tik na praksu od­la­ze dvi­je stu­den­ti­ce Eko­nom­skog fa­kul­te­ta Sve­uči­li­šta u Spli­tu, Ga­bri­je­la Go­lem i Pe­rin­ka Pa­le­ško, za što je za­do­volj­stvo iz­ra­zi­la sa­vjet­ni­ca za od­no­se s dr­žav­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma i fon­do­vi­ma u AD Plastiku Zo­ja Cr­neč­ki.

U Atlan­tic ide Lea Po­to­čar te joj je sta­ri­ja ad­mi­nis­tra­to­ri­ca za ljud­ske re­sur­se Atlan­tic gru­pe Sil­va­na Mar­ko­vić uru­či­la po­t­vr­du, dok je vo­di­te­lji­ca odje­la ljud­skih po­ten­ci­ja­la u tvrt­ki Ba­uer­fe­ind Ni­ko­li­na Ja­mić Mi­ha­lje­vić poz­dra­vi­la stu­den­ti­cu Mar­ti­nu Li­tanj. Di­rek­tor Hr­vat­ske Lu­tri­je Ma­rio Mu­sa po­t­vr­du o prak­si uru­čio je dvje­ma no­vim prak­ti­kan­ti­ca­ma, Ani Bu­lut i Zrin­ki Fi­li­pić, a di­rek­to­ri­ca Ini­ne Služ­be za ra­zvoj i obra­zo­va­nje Bru­na Kos­te­lac Ko­šir stu­den­tu Iva­nu Ta­ra­di­ju.

U tvrt­ku King ICT od­la­zi To­mis­lav Fe­re­čak i do­bro­doš­li­cu je is­ka­za­la vo­di­te­lji­ca mar­ke­tin­ga i ko­mu­ni­ka­ci­ja Ani­ta Le­las Po­lić. Stu­den­ti­ca Je­le­na Opa­čak praksu će obav­lja­ti u ME­TRO Cash & Car­ry, Ivana Vr­do­ljak ide u Ra­il Car­go Lo­gis­tics, a Do­ma­goj Tu­ca­ko­vić u sek­tor ljud­skih re­sur­sa Styria Hr­vat­ske.

Svo­ja pr­va rad­na is­kus­tva u Za­gre­bač­koj pi­vo­va­ri pri­kup­ljat će stu­den­ti­ca Ana Va­re­la, a stu­den­ti­ca Kar­la Čur­lin u Us­ta­no­vi za pro­fe­si­onal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i za­poš­lja­va­nje osoba s inva­li­di­te­tom (URIHO). Sve­ča­nos­ti po­vo­dom upoz­na­va­nja stu­de­na­ta i nji­ho­vih no­vih pos­lo­da­va­ca ujed­no se pri­dru­ži­la i Ivana Pašić ko­ja je 2014. go­di­ne u sklo­pu pro­jek­ta Iskus­tvo zla­ta vri­je­di kao stu­den­ti­ca krenula na praksu u Tisku gdje je ne­du­go na­kon do­bi­la i stalan po­sao.

“Od po­čet­ka mi je bi­lo važ­no da­ti naj­bo­lje od se­be i po­ka­za­ti sve što mogu, iako ni­sam ni slu­ti­la da ću i da­nas ra­di­ti u sek­to­ru fi­nan­ci­ja Ti­ska. Za­hva­lju­ju­ći to­me us­pje­la sam se osa­mos­ta­li­ti, a svim da­nas ov­dje pri­sut­nim studentima okup­lje­ni­ma poručila bih ka­ko ne­ma granica ko­je ne mogu prijeći”, is­tak­nu­la je Pašić.

Jas­na Bi­bić, di­rek­to­ri­ca pro­da­je Ve­čer­njeg lis­ta, sa stu­den­ti­com Kar­lom Ču­rin

ŽARKO BAŠIĆ/ PIXSELL

Po­bjed­ni­ci ovo­go­diš­njeg na­tje­ča­ja sa pred­stav­ni­ci­ma tvrt­ki u ko­ji­ma će ima­ti praksu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.