Ne­će­mo iz­vu­ći no­vac, ali ga ni pre­li­je­va­ti na dru­ga tr­ži­šta

Ma­sov­nih ot­pu­šta­nja ili za­tva­ra­nja pro­daj­nih obje­ka­ta ne­će bi­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - jd

Ne­ma ni­ti će bi­ti ikak­vog iz­vla­če­nja nov­ca iz BiH u Hr­vat­sku, ali is­to ta­ko iz kre­di­ta ko­ji je odo­bren Agro­ko­ru u Hr­vat­skoj ne­ma pre­li­je­va­nja nov­ca na dru­ga tr­ži­šta jer to ni­je ni mo­gu­će bez od­lu­ke Pri­vre­me­nog vje­rov­nič­kog vi­je­ća. Po­ru­čio je to An­te Ram­ljak, Vla­din po­vje­re­nik u Agro­ko­ru, u raz­go­vo­ru za bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki por­tal inRam­ljak di­ka­tor.ba go­vo­re­ći o po­te­zi­ma ko­ji se po­du­zi­ma­ju ve­za­no uz te­ško­će u pos­lo­va­nju Kon­zu­ma BiH od­nos­no nor­ma­li­za­ci­ju ops­kr­be i sta­bi­li­za­ci­ju po­vje­re­nja do­bav­lja­ča na tom tr­ži­štu. Ka­ko je poz­na­to, pre­li­je­va­nja kri­ze Agrokora utje­ca­lo je na lik­vid­nos­ne pro­ble­me i pro­du­lje­nje ro­ko­va pla­ća­nja te na­ru­ša­va­nje po­vje­re­nja do­bav­lja­ča, a zbog sve­ga su u iz­van­red­noj upra­vi oci­je­ni­li da je naj­bo­lje da Mer­ca­tor kao pre­poz­nat- ljiv brend na tom tr­ži­štu pre­uz­me pos­lo­va­nje Kon­zu­ma u BiH. “Taj kon­cept pre­dvi­đa pre­uzi­ma­nje obve­za Kon­zu­ma BiH, kao i pre­uzi­ma­nje bri­ge o svim za­pos­le­ni­ci­ma Kon­zu­ma BiH. Pro­ved­ba pla­na osi­gu­ra­la bi sta­bil­nost pos­lo­va­nja i si­gur­nost rad­nih mjes­ta te ured­no pod­mi­ri­va­nje svih obve­za”, is­tak­nuo je Ram­ljak. Ot­klo­nio je mo­guć­nost ma­sov­nog ot­pu­šta­nja ili za­tva­ra­nja pro­daj­nih obje­ka­ta, iz­ra­ža­va­ju­ći uvje­re­nje da je po­vra­tak Mer­ca­to­ra na to tr­ži­šte i u in­te­re­su ku­pa­ca. Za­to se, ka­že, ide­ji pris­tu­pi­lo oz­bilj­no, ra­de se de­talj­ne ana­li­ze, a u due dil­li­gen­ce pro­ce­su je an­ga­ži­ra­no pu­no broj lju­di. “I iz per­s­pek­ti­ve Mer­ca­to­ra to bi pre­uzi­ma­nje ite­ka­ko ima­lo smis­la”, is­tak­nuo je uvje­ren da bi mu već u pr­voj go­di­ni to mo­glo do­ni­je­ti po­zi­ti­van fi­nan­cij­ski re­zul­tat.

je dao in­ter­v­ju por­ta­lu in­di­ka­tor.ba

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.