Kon­čar ušmin­kao Me­de­nu s 25 mil. kn

Na­kon ula­ga­nja u po­di­za­nje ka­te­go­ri­je na tri zvjez­di­ce, pri­vat­ni vlas­nik naj­av­lju­je i grad­nju no­vih obje­ka­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SUZANA VAROŠANEC suzana.va­ro­sa­nec@pos­lov­ni.hr

Za fi­nan­ci­ra­nje dru­ge fa­ze ula­ga­nja no­vac se pla­ni­ra na­mak­nu­ti kroz kre­di­te Hr­vat­ske ban­ke za ob­no­vu i ra­zvi­tak te stra­nih ba­na­ka

Ho­tel Me­de­na, biv­ša dr­žav­na tvrt­ka li­še­na du­go­va res­truk­tu­ri­ra­njem kroz pred­ste­čaj­nu na­god­bu, na­kon us­pješ­ne do­ka­pi­ta­li­za­ci­je od stra­ne nje­zi­nog ve­ćin­skog pri­vat­nog vlas­ni­ka tvrt­ke Ker­mas ener­gi­ja Dan­ka Kon­ča­ra, ovu se­zo­nu po­sje­ti­te­lje do­če­ku­je s re­no­vi­ra­nim objek­ti­ma, os­tav­lja­ju­ći iza se­be kao ve­lik uteg u pos­lo­va­nju ka­te­go­ri­ju 2 zvjez­di­ce. Pre­ma ri­je­či­ma sa­mog Kon­ča­ra, od stu­de­nog 2016. do lip­nja 2017. odvi­ja­lo se re­no­vi­ra­nje ho­te­la Me­de­na u ko­je je ulo­že­no oko 25 mi­li­ju­na ku­na, što je re­zul­ti­ra­lo po­di­za­njem ka­te­go­ri­je ho­te­la na tri zvjez­di­ce, i na da­naš­nji dan ho­tel ras­po­la­že sa 612 so­ba u ko­je mo­že smjes­ti- ti 1100 gos­ti­ju. U sklo­pu re­no­va­ci­je naj­z­na­čaj­ni­ji za­hva­ti su na­prav­lje­ni po pi­ta­nju ins­ta­la­ci­ja, ven­ti­la­ci­je i kli­ma­ti­za­ci­je.

Usko­ro i ba­zen

Ukup­no 128 so­ba je pot­pu­no re­no­vi­ra­no dok su os­ta­le os­vje­že­ne, pre­ure­đen je res­to­ran, ob­nov­lje­na je fa­sa­da, dio hor­ti­kul­tu­re i oko­li­ša ho­te­la je ure­đen, a usko­ro će bi­ti pu­šten u rad ba­zen ko­ji se na­la­zi u sklo­pu plaž­nog objek­ta. Zbog ra­do­va na ure­đe­nju ka­pa­ci­te­ta te ot­kla­nja­nju ne­dos­ta­ta­ka da bi ho­tel mo­gao za­do­vo­lji­ti uvje­te za tri zvjez­di­ce po­čet­kom go­di­ne sma­nje­ni su ras­po­lo­ži­vi ka­pa­ci­te­ti zbog če- ga je 2017. i s ma­njim bro­jem no­će­nja. Ipak, pad se pla­ni­ra na­dok­na­di­ti do kra­ja go­di­ne. Kon­ča­re­vi ‘ušmin­ka­ni’ ho­te­li pla­ni­ra­ju za­vr­ši­li 2017. s is­tim bro­jem no­će­nja kao i la­ni, ka­da je os­tva­re­no oko 140.000 no­će­nja, od­nos­no 11% vi­še ne­go 2015. No, na­kon to­ga na red do­la­zi i no­va fa­za ula­ga­nja ko­ju je Kon­čar najavio u sklo­pu inves­ti­cij­skog pro­jek­ta pre­dvi­đe­nog za Me­de­nu u vri­jed­nos­ti 30ak mi­li­ju­na eura za či­je se fi­nan­ci­ra­nje pla­ni­ra­ju na­mak­nu­ti kre­dit­na sred­stva od HBORa te stra­nih ba­na­ka.

“Ula­ga­nja se od­no­se se na pos­to­je­ći ho­tel i idu u smje­ru po­di­za­nja kva­li­te­te us­lu­ge, edu­ka­ci­ju, pro­fi­li­ra­nje ka­dro­va, a sve ka­ko bi­smo za­do­vo­lji­li or­ga­ni­za­cij­ske i pro­fe­si­onal­ne po­tre­be te ra­di bo­ljeg po­zi­ci­oni­ra­nja na tr­ži­štu. Do­dat­nim ula­ga­nji­ma inves­ti­rat će­mo u no­ve ho­te­le ko­ji će za­mi­je­ni­ti pos­to­je­ći ho­tel i vra­ti­ti ne­ka­daš­nji sjaj poz­na­tom tu­ris­tič­kom po­dru­čju”, ka­že .

U tre­zo­ru 19,86%

S ob­zi­rom na to da su po­treb­na ve­li­ka ula­ga­nja u po­di­za­nje na vi­so­ke stan­dar­de ko­ji­ma pri­vat­nik vlas­nik te­ži doz­na­je­mo da dalj­nje­ga tvrt­ka ne­će bi­ti na bur­zi.

Me­de­na u tre­zo­ru dr­ži po­za­maš­ni pa­ket vlas­ti­tih di­oni­ca, čak 19,86% te­melj­nog ka­pi­ta­la. Ve­ći dio je re­zul­tat ot­ku­pa od di­oni­ča­ra ko­ji su se na iz­van­red­noj skup­šti­ni u si­ječ­nju us­pro­ti­vi­li pov­la­če­nju di­oni­ca s uvr­šte­nja na ure­đe­nom tr­ži­štu te pos­ta­vi­li zah­tjev za ot­kup uz pra­vič­nu ci­je­nu. Tre­nut­no ne pos­to­ji po­seb­na na­mje­na za te di­oni­ce, a iz Me­de­ne još po­ru­ču­ju da će oba­vi­jes­ti­ti jav­nost do­đe li do kon­kret­ni­jih ak­tiv­nos­ti.

PD

Ho­tel sada ras­po­la­že sa 612 so­ba u ko­je mo­že smjes­ti­ti 1100 gos­ti­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.