Naj­za­tvo­re­ni­je pro­ra­ču­ne ima­ju če­ti­ri gra­da i 39 op­ći­na

Broj in­ter­net­skih obja­va ključ­nih pro­ra­čun­skih do­ku­me­na­ta op­ći­na, gra­do­va i žu­pa­ni­ja ipak je po­ve­ćan

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - snv

Gra­do­vi Gospić, Imotski, Valpovo i Vrgorac i 39 op­ći­na ima­ju naj­ne­tran­s­pa­rent­ni­je pro­ra­ču­ne, nji­ho­ve vlas­ti ni­su na svo­jim služ­be­nim in­ter­net­skim stra­ni­ca­ma obja­vi­le ni­je­dan od pet ključ­nih do­ku­me­na­ta bit­nih za vid­lji­vost jav­nog fi­nan­ci­ra­nja pri­jed­log pro­ra­ču­na, iz­gla­sa­ni pro­ra­čun, po­lu­go­diš­nje i go­diš­nje iz­vješ­će o iz­vr­še­nju pro­ra­ču­na te pro­ra­čun­ski vo­dič za gra­đa­ne, što ih je, pre­ma tra­di­ci­onal­nom is­tra­ži­va­nju Ins­ti­tu­ta za jav­ne fi­nan­ci­je (IJF), pro­ve­de­nom od lanj­skog stu­de­nog do ovog ožuj­ka, svr­sta­lo na dno svih je­di­ni­ca lo­kal­ne i re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve. S dru­ge stra­ne, 14 žu­pa­ni­ja, 21 grad i 5 op­ći­na obja­vi­lo je svih pet do­ku­me­na­ta. Op­ća ocje­na tran­s­pa­rent­nos­ti pro­ra­ču­na je ipak po­ras­la, jer su je­di­ni­ce objav­lji­va­le pro­sječ­no 3,1 do­ku­ment, dok je la­ni pro­sjek bio 2,4. Na­jo­tvo­re­ni­je su u tom po­gle­du pre­ma gra­đa­ni­ma žu­pa­ni­je s pro­sje­kom od 4,6, sli­je­de gra­do­vi s pro­sječ­no 3,7, te op­ći­ne s pro­sječ­no 2,8 objav­lje­nih pro­ra­čun­skih aka­ta. Ne­ke od naj­tran­s­pa­rent­ni­jih su ma­le ili op­ći­ne s ma­lim pri­ho­di­ma per ca­pi­ta (Rib­nik, De­ka­no­vac, Đe­le­ko­vec), a me­đu naj­za­tvo­re­ni­ji­ma ima onih s vi­so­kim pri­ho­di­ma Šol­ta, Du­go­po­lje, Bol... Obja­va svih pet do­ku­me­na­ta ne zna­či ap­so­lut­nu tran­s­pa­rent­nost ili od­go­vor­nost vlas­ti, ali go­vo­ri da se lo­kal­ne je­di­ni­ce ba­rem pri­dr­ža­va­ju za­ko­na, sto­ji u iz­vješ­ću. “Go­to­vo po­lo­vi­ca je­di­ni­ca obja­vi­la je vi­še ne­go pri­je, no, tran­s­pa­rent­nost je i da­lje ne­ujed­na­če­na 7 gra­do­va i 50 op­ći­na obja­vi­lo je sa­mo po je­dan do­ku­ment”, ka­že rav­na­te­lji­ca IJFa Ka­ta­riLo­kal­ne na Ott.

vlas­ti pro­sječ­no obja­vi­le 3,1 od 5 aka­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.