Hr­vat­ska že­li ugra­bi­ti dio od čak 500 mi­li­ju­na zdrav­s­tve­nih tu­ris­ta u svi­je­tu

Pro­fit, ali i dos­tup­nost U HAZU kon­gres o zdrav­s­tve­nom turizmu i pri­li­ci da se po­nu­dom na­met­ne­mo u tom snaž­nom seg­men­tu

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska aka­de­mi­ja zna­nos­ti i umjet­nos­ti (HAZU) or­ga­ni­zi­ra­la je u uto­rak u Za­gre­bu kon­gres zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma, a bu­du­ći da je ta gra­na u nas jed­na od stra­te­ških ra­zvoj­nih ci­lje­va tu­riz­ma i zdrav­s­tva, cilj sku­pa je uka­za­ti na mo­gu­će opas­nos­ti dalj­njeg ra­zvo­ja zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma bez sus­tav­nog pra­će­nja nje­go­vih ra­zvoj­nih uči­na­ka i dalj­nje raz­ra­de mo­gu­ćih sce­na­ri­ja ra­zvo­ja. Hr­vat­ska, re­če­no­vom no je, ima du­gu tra­di­ci­ju lje­či­liš­nog tu­riz­ma, nje­gov ra­zvoj je za­cr­tan i u stra­te­gi­ja­ma, no u su­rad­nji Mi­nis­tar­stva zdrav­s­tva i Mi­nis­tar­stva tu­riz­ma to je po­dru­čje po­treb­no i za­kon­ski ure­di­ti, is­tak­nu­to je na kon­gre­su. Niz struč­nja­ka go­vo­rio je o tren­do­vi­ma u ra­zvo­ju zdrav­s­tve­nog tu­riz­ma i nje­go­voj ulo­zi u gos­po­dar­skom ra­zvo­ju, te po­ten­ci­ja­li­ma hr­vat­skih re­gi­ja. Cilj je pri­pre­mi­ti Hr­vat­sku da se otvo­ri pre­ma tr­ži­štu od oko 500 mi­li­ju­na lju­di ko­ji zdrav­s­tve­ne us­lu­ge tra­že iz­van svo­jih ze­ma­lja, no u nas­to­ja­nju da se zem­lja što pri­je uklju­či na tr­ži­šte pro­fit­no ori­jen­ti­ra­nih zdrav­s­tve­nih us­lu­ga, va­lja pa­zi­ti da se ne uru­ši dos­tup­nost zdrav­s­tve­ne za­šti­te hr­vat­skim gra­đa­ni­ma.

Pred­sjed­nik HAZU Zvo­ni­mir Ku­sić is­tak­nuo je ka­ko je zdrav­s­tvo u Hr­vat­skoj so­ci­jal­na ka­te­go­ri­je te kao ci­vi­li­za­cij­ski do­seg ni­ka­da ne smi- je pos­ta­ti tr­žiš­no, već se mo­ra osi­gu­ra­ti nje­go­va dos­tup­nost svim hr­vat­skim gra­đa­ni­ma.

Pred­sjed­ni­ca sa­bor­skog od­bo­ra za zdrav­s­tvo Ines Stre­nja Li­nić ka­za­la je da mno­ge zdrav­s­tve­ne us­ta­no­ve na­ila­ze na pro­ble­me ka­da nas­to­je ne­ke us­lu­ge po­nu­di­ti tr­ži­štu, a po­moć­nik mi­nis­tra zdrav­s­tva De­nis Ko­va­čić najavio je da će u zad­njem kvar­ta­lu ove go­di­ne bi­ti go­tov no­vi za­kon o zdrav­s­tve­noj za­šti­ti.

Cilj je pri­pre­ma zem­lje na otva­ra­nje tr­ži­štu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.