Ho­tel sa 25 so­ba pro­da­je se po ci­je­ni luk­suz­nog sta­na

Grand Slam Ho­tel pro­da­je se sed­mi put po ci­je­ni ma­njoj od pe­ti­ne one za ko­ju je po­nu­đe­na pri­je če­ti­ri go­di­ne

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

GRAND SLAM HO­TEL JE RA­NI­JE BIO U RUKAMA LOKALNOG HOTELIJERA JOŽEFA PIPENBAHERA, KAO I NIZ DRUGIH HO­TE­LA U SLOVENIJI

Grand Slam Ho­tel je u ne­po­sred­noj bli­zi­ni lje­či­liš­nih ho­te­la i tre­nut­no ni­je otvo­ren, ali ga se mo­že otvoriti bez ve­ćih ula­ga­nja

URo­ga­škoj Sla­ti­ni na pro­da­ju je ho­tel po ci­je­ni luk­suz­nih apart­ma­na u Ljub­lja­ni. Po­čet­na ci­je­na za ho­tel u Ro­ga­škoj Sla­ti­ni, na­kon vi­še od tri go­di­ne pro­da­je pa­la je is­pod ma­nje od pe­ti­ne pro­ci­je­nje­ne vri­jed­nos­ti, pi­še por­tal Si­ol.net. “Pro­da­je se luk­suz­ni pe­te­ro­sob­ni tri­pleks stan u Ši­ški u su­sjed­stvu Bel­le vie Ti­vo­li. Ci­je­na 770,007 eura”, po­či­nje oglas ko­ji je ovih da­na obja­vi­la slo­ven­ska agen­ci­ja za ne­kret­ni­ne Sto­ja Tra­de. Stan se na­la­zi u su­sjed­stvu ko­je gra­di kom­pa­ni­ja Ko­lek­tor i bit će dos­tu­pan slje­de­će go­di­ne.

Za is­ti no­vac na dru­gom kra­ju Slo­ve­ni­je mo­že se ku­pi­ti ho­tel i od­mah po­če­ti iz­da­va­ti so­be, na­vo­di por­tal. No­vog vlas­ni­ka tra­ži Grand Slam Ho­tel u Ro­ga­škoj Sla­ti­ni, naj­poz­na­ti­jem slo­ven­skom lje­či­li­štu, poz­na­tom po ter­mal­nim i mi­ne­ral­nim vo­da­ma.

Ho­tel ko­ji je u pot­pu­nos­ti ob­nov­ljen 2009. go­di­ne, ima 25 dvo­kre­vet­nih so­ba, ko­je su pri­la­go­đe­ne za spor­ta­še. Za­jed­no s ho­te­lom pro­da­ju se i če­ti­ri za­tvo­re­na te­ni­ska te­re­na, gdje se odr­ža­va­ju dr­žav­ni tur­ni­ri i šest vanj­skih te­re­na, kao i squ­ash te­ren, fit­ness i sa­une.

Prikupljanje po­nu­da

Grand Slam Ho­tel je u ne­po­sred­noj bli­zi­ni lje­či­liš­nih ho­te­la i tre­nut­no ni­je otvo­ren, ali ga se mo­že otvoriti bez ve­ćih ula­ga­nja, osim ako no­vi vlas­nik u Ro­ga­šku Sla­ti­nu ne

ZA KUPNJU GRAND SLAM HO­TE­LA SU ZAINTERESIRANI DOMAĆI I STRANI KUPCI, UGLAV­NOM RUSKI

pri­vu­če vi­še svjet­ski poz­na­tih spor­ta­ša ko­ji oče­ku­ju po­nu­du na naj­vi­šoj ra­zi­ni.

Kup­nja ho­te­la sa če­ti­ri zvjez­di­ce na­la­zi se u pro­ce­su pri­kup­lja­nja obve­zu­ju­ćih po­nu­da, ko­ji tra­je do 19. sr­p­nja. Vo­di ga ste­čaj­ni upra­vi­telj tvrt­ke Svit Bo­š­tjan Jur­ko­šek.

Po­čet­na ci­je­na je sa­mo ma­li dio one za ko­ju su je pr­vo­bit­no htje­li pro­da­ti. Po­čet­kom 2014. za ho­tel su oče­ki­va­li ci­je­nu od 4,84 mi­li­ju­na eura, a sada je na pro­da­ju za 770 ti­su­ća eura. Ri­ječ je o sed­mom po­ku­ša­ju pro­da­je. Ka­ko je ra­ni­je pi­sao Si­ol.net, za­ni­ma­nje ku­pa­ca za Grand Slam Ho­tel je zna­čaj­ne, ali pret­hod­ni po­ku­ša­ji pro­da­je ni­su bi­li us­pješ­ni. Sa stal­nim sni­že­njem ci­je­na ta­ko­đer ras­te i za­ni­ma­nje po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca, ka­že Jur­ko­šek, ali do­sad ni­je do­bio ni­kak­ve služ­be­ne po­nu­de.

Za kupnju su zainteresirani domaći i strani kupci, uglav­nom ruski, ko­ji su čes­ti kupci lo­kal­nih ne­kret­ni­na.

Grand Slam Ho­tel je ra­ni­je bio u rukama lokalnog hotelijera Jožefa Pipenbahera, u vlas­niš­tvu nje­go­ve tvrt­ke Ter­me Spa Ro­ga­ška bi­li su Grand ho­tel Ro­ga­ška, Ho­tel Slo­ve­ni­ja, Ho­tel Styria, Ho­tel Stro­s­smayer i Ho­tel Alek­san­der. Pod okri­ljem Pi­pen­ba­he­ro­ve gru­pe bi­li su i Alp ho­tel u Bo­ve­cu, kao i Ho­tel Di­ana u Mur­skoj So­bo­ti.

Spas s Ara­pi­ma?

Go­di­ne 2013. go­di­ne mu je zbog ne­pla­ća­nja kre­di­ta odu­ze­la biv­ša Hypo ban­ka (sada Ad­di­ko ban­ke), a ne­ke od nje­go­vih tvrt­ki su u ste­ča­ju. U Hypu su uprav­lja­nje ho­te­li­ma pre­pus­ti­li en­gle­skoj kom­pa­ni­ji Ha­mil­ton Ho­tel Part­ners, ko­ja ih je pri­pre­mi­la za pro­da­ju.

Grand ho­tel Ro­ga­ška, Ho­tel Stro­s­smayer i Ho­tel Styria ku­pio je ruski mi­li­jar­der Ser­gej Ka­ci­jev. Ho­tel sa pet zvjez­di­ca Alek­san­dar je pre­uzeo ruski li­ječ­nik Ni­ko­laj Vo­ro­bjev, Ho­tel Slo­ve­ni­ja je ku­pi­la kom­pa­ni­ja RG Ho­tel u vlas­niš­tvu Ru­sa Alek­san­dra Po­po­va i Ser­ge­ja Bra­tu­sa. Kao i kod svih Pi­pen­ba­he­ro­vih ho­te­la pri­hod od pro­da­je Grand Slam Ho­te­la ići će tvrt­ki He­ta Asset Re­so­lu­ti­on, ko­ja je lo­ša ban­ka Hypo ban­ke.

Za­nim­lji­vo je da su u ožuj­ku proš­le go­di­ne slo­ven­ski me­di­ji pi­sa­li o kri­zi tu­riz­ma u Ro­ga­škoj Sla­ti­ni i oče­ki­va­li spas od Ara­pa.

“Ara­pi ima­ju pro­ble­ma s di­ja­be­te­som i te­ži­nom te su u po­tra­zi za tak­vim us­lu­ga­ma. U bli­zi­ni je zrač­na lu­ka u Za­gre­bu. Ra­ču­na­mo da bi za tri do pet go­di­na ima­li pet do 10 pos­to po­sje­ti­te­lja iz arap­skog svi­je­ta“, re­kao je ta­da Mar­ko Len­ček, di­rek­tor lje­či­li­šta Ro­ga­ška-Zdrav­s­tvo.

PD

Grand Ho­tel Slam na­mi­je­njen je pri­je sve­ga spor­ta­ši­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.