U Me­di­cal cen­te­ru Ro­ga­ška gos­ti­ma je na ras­po­la­ga­nju čak 40 li­ječ­ni­ka

Lje­ko­vi­ta vo­da Naj­ve­ća pri­vat­na zdrav­s­tve­na us­ta­no­va u Sloveniji za­poš­lja­va 150 osoba

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - md

Ro­ga­ška Sla­ti­na do­ve­la je zdrav­s­tve­ni tu­ri­zam na no­vu ra­zi­nu kon­ti­nu­ira­nim ula­ga­nji­ma u svo­ju tu­ris­tič­ku po­nu­du i smje­štaj­ne ka­pa­ci­te­te. Na­ime, već 350 go­di­na lju­di do­la­ze zbog iz­vo­ra lje­ko­vi­te vo­de bo­ga­te mag­ne­zi­jem ko­ja po­ma­že u ni­zu zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma. Ka­ko bi gos­ti­ma pru­ži­li je­dins­tven uži­tak, us­lu­ge de­tok­si­ka­ci­je i wel­l­ne­ssa ulo­že­no je u ho­te­le, ugos­ti­telj­sku po­nu­du i me­di­cin­ski cen­tar. Ho­te­li Sa­va i Za­greb ima­ju 500 kre­ve­ta, noć u apart­ma­nu je 800 eura po oso­bi, a res­to­ran Kaj­zer u sklo­pu kom­plek­sa na lis­ti je de­set naj­bo­ljih u Sloveniji.

“Tu­ris­ti kod nas do­la­ze ne to­li­ko zbog bo­les­ti ko­li­ko zbog pre­ven­ci­je. Ima­mo niz spe­ci­ja­lis­ta, la­bo­ra­to­rij­ske ana­li­ze, a naš no­vi Roi spa cen­tar nu­di vi­še od sto tret­ma­na i pros­ti­re se na 1200 kva­dra­ta. Top da­tu­mi po pu­nje­nos­ti su nam pe­ri­odi oko 1. svib­nja i No­ve go­di­ne”, ka­že Ur­ška Gro­bel­šek iz mar­ke­tin­ga ho­te­la Sa­va.

U lje­či­li­štu Ro­ga­ška Sla­ti­na 80 pos­to gos­ti­ju su stran­ci, od če­ga je čak 35 pos­to Ru­sa, a smje­štaj­ni ka­pa­ci­tet im je 2000 kre­ve­ta od če­ga je čak 1700 u ho­te­li­ma. Naj­no­vi­ji ho­tel Ro­ga­ške Sla­ti­ne je ho­tel Atlan­ti­da ko­ji ima 13 apart­ma­na i 63 so­be. Me­di­cal cen­ter u Ro­ga­škoj Sla­ti­ni naj­ve­ća je pri­vat­no zdrav­s­tve­na us­ta­no­va u Sloveniji, a gos­ti­ma je na ras­po­la­ga­nju 40 li­ječ­ni­ka i čak 150 za­pos­le­ni­ka. Na­rav­no, zdrav­s­tve­ni tret­ma­ni i us­lu­ge ovog cen­tra po­ve­za­ne su s kon­zu­ma­ci­jom Do­nat Mg vo­de ko­ja već niz go­di­na os­tva­ru­je i iz­voz­ne us­pje­he. Pri­mje­ri­ce u Nje­mač­koj i Ru­si­ji dio je po­nu­de lje­kar­na.

SILVIJA MUNDA

U luk­suz­nom ho­te­lu Sa­va u Ro­ga­škoj Sla­ti­ni no­će­nje u atrak­tiv­nom apart­ma­nu po oso­bi sto­ji 800 eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.