ABE SKLAPA UGO­VOR O TRGOVINI S EUROPOM

Tr­go­vin­ski spo­ra­zum oja­čat će du­go­roč­no europ­sko gos­po­dar­stvo za 0,8 pos­to, a ja­pan­sko za 0,3 pos­to

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI to­mis­lav.pili@pos­lov­ni.hr

Spo­ra­zum o slo­bod­noj trgovini iz­me­đu Europske uni­je i Ja­pa­na tre­bao bi su­tra bi­ti sklop­ljen u Bruxel­le­su, naj­a­vi­la je Eu­rop­ska ko­mi­si­ja.

Ta je ins­ti­tu­ci­ja u uto­rak po­t­vr­di­la da će se u če­t­vr­tak ja­pan­ski pre­mi­jer Shin­zo Abe su­sres­ti s čel­ni­ci­ma europ­skih ins­ti­tu­ci­ja, a uoči ham­bur­škog sas­tan­ka sku­pi­ne 20 naj­ra­zvi­je­ni­jih dr­ža­va svi­je­ta (G20).

Ka­ko je naj­av­lje­no, Abe će se sas­ta­ti s pred­sjed­ni­kom Eu­rop­skog vi­je­ća Do­nal­dom Tu­skom te pred­sjed­ni­kom Europske ko­mi­si­je Je­anCla­ude Jun­c­ke­rom.

Va­žan part­ner

Pre­ma pri­op­će­nju Eu­rop­skog vi­je­ća, “oče­ku­je se da će li­de­ri najaviti po­li­tič­ki spo­ra­zum o

ZA EUROPU I JAPAN, PO­NAJ­VI­ŠE ZBOG AME­RIČ­KOG ZAOKRETA U TR­GO­VIN­SKOJ

POLITICI, BITNO JE PO­KA­ZA­TI VOLJU ZA DALJ­NJE UKLANJENJE TRGOVINSKIH BARIJERA JAPAN ZAUZIMA DRU­GU PO­ZI­CI­JU ME­ĐU TR­GO­VIN­SKIM PART­NE­RI­MA EUROPSKE UNI­JE U AZIJI, OD­MAH IZA KI­NE, A U SVI­JE­TU JE ŠESTI TR­GO­VIN­SKI PART­NER PO VAŽNOSTI

ugo­vo­ru o slo­bod­noj trgovini iz­me­đu Ja­pa­na i Europske uni­je”, pre­no­si Re­uters. Dru­gim ri­je­či­ma, dvi­je će stra­ne iz­ra­zi­ti svo­ju od­luč­nost da spo­ra­zum što pri­je bu­de sklop­ljen. Tr­go­vin­ski spo­ra­zum tre­bao bi zna­čaj­no una­pri­je­di­ti ve­ze iz­me­đu dvi­je ve­li­ke glo­bal­ne eko­no­mi­je. Pod­sje­ti­mo, Japan je dru­gi tr­go­vin­ski part­ner Eu­ro­pe u Aziji, od­mah iza Ki­ne te šesti po važnosti u svi­je­tu. Ukup­na rob­na raz­mje­na proš­le je go­di­ne vri­je­di­la 124,5 mi­li­jar­de eura s ti­me da je tr­go­vin­ski vi­šak na ja­pan­skoj strani. Zem­lja iz­la­ze­ćeg sun­ca u Europu je iz­vez­la ro­be u vri­jed­nos­ti 66,4 mi­li­jar­di eura, a uvez­la za 58,1 mi­li­jar­du eura, po­ka­zu­ju po­da­ci Europske ko­mi­si­je.

Če­t­vr­to gos­po­dar­stvo svi­je­ta u Europu pre­te­ži­to iz­vo­zi stro­je­ve, elek­trič­ne ure­đa­je i mo­tor­na vo­zi­la dok Eu­ro­pa do­mi­nant­no na ja­pan­sko tr­ži­šte od 127 mi­li­ju­na lju­di ša­lje mo­tor­na vo­zi­la, stro­je­ve i li­je­ko­ve. Japan je i je­dan od vo­de­ćih inves­ti­to­ra u Europu s ulo­že­nih 175,8 mi­li­jar­di eura, a ja­pan­ske kom­pa­ni­je u EU za­poš­lja­va­ju pre­ko po­la mi­li­ju­na lju­di.

Do­ti­ca­nje drugih te­ma

No, za obje stra­ne, po­naj­vi­še zbog ame­rič­kog zaokreta u tr­go­vin­skoj politici, bitno je po­ka­za­ti volju za dalj­nje uk­la­njas­tra­te­gi­ju trgovinskih barijera. Ka­ko je iz­ja­vio Shin­zo Abe, za ja­pan­sku je vla­du važ­no br­zo za­klju­či­ti spo­ra­zum o slo­bod­noj trgovini s Europom i ta­ko nas­ta­vi­ti pro­mi­ca­ti slo­bod­nu tr­go­vi­nu kao od­go­vor na ras­tu­ći pro­tek­ci­oni­zam. “Taj spo­ra­zum ta­ko­đer je va­žan za na­šu ras­ta”, do­dao je ju­čer Abe. Osim oja­ča­va­nja trgovinskih ve­za, spo­ra­zum će se do­tak­nu­ti i te­ma po­put za­šti­te oko­li­ša, rje­ša­va­nja pro­ble­ma kli­mat­skih promjena, osi­gu­ra­va­nje pris­tu­pa ener­get­skim iz­vo­ri­ma te osi­gu­ra­nje re­gi­onal­ne sta­bil­nos­ti. Eu­rop­nje ska po­vje­re­ni­ca Ce­ci­lia Malm­s­tröm ti­je­kom vi­ken­da na­la­zi­la se u Ja­pa­nu, a na­kon odr­ža­ne run­de pre­go­vo­ra iz­ja­vi­la je ka­ko je “pri­lič­no uvje­re­na” da će spo­ra­zum bi­ti objav­ljen u če­t­vr­tak. “Možete na­pra­vi­ti do­bar, po­šten, tran­s­pa­ren­tan i odr­živ tr­go­vin­ski spo­ra­zum gdje obje stra­ne do­bi­va­ju, a ne po ame­rič­kom vi­đe­nju gdje jed­na stra­na do­bi­va, a dru­ga gu­bi”, is­tak­nu­la je Malm­s­tröm. Eu­rop­ski duž­nos­ni­ci is­ti­ču ka­ko Shin­zo Abe ne bi do­la­zio u Bruxel­les ka­da obje stra­ne ne bi bi­le si­gur­ne da će po­li­tič­ki spo­ra­zum bi­ti pot­pi­san.

Eu­rop­ska uni­ja i Japan za­po­če­li su bi­la­te­ral­ne pre­go­vo­re još 2013. go­di­ne, a ti­je­kom ko­jih su se is­kris­ta­li­zi­ra­la pro­ble­ma­tič­na po­dru­čja. Naj­vi­še je pro­ble­ma bi­lo s ja­pan­skim uki­da­njem ca­ri­na na eu­rop­ski sir i vi­no. S dru­ge stra­ne, Eu­ro­pa je bi­la te­žak pre­go­va­rač u po­dru­čju uki­da­nja ca­ri­na na ja­pan­ske auto­mo­bi­le i auto di­je­lo­ve.

Iako ova dva gos­po­dar­stva či­ne tre­ći­nu glo­bal­nog BDPa, pos­to­ji pros­tor za rast trgovinskih od­no­sa, i to za tre­ći­nu, po miš­lje­nju europ­skih duž­nos­ni­ka. Pre­ma pro­jek­ci­ja­ma, ja­pan­sko eu­rop­ski tr­go­vin­ski spo­ra­zum du­go­roč­no će po­ve­ća­ti eu­rop­ski BDP za 0,8 pos­to, a ja­pan­ski za 0,3 pos­to.

RE­UTERS

Pre­mi­jer Shin­zo Abe

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.