Naj­važ­ni­ji Tes­lin auto kre­će u pro­izvod­nju

Mo­del 3 u pe­tak će po­če­ti si­la­zi­ti s tra­ka

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - tp

Naj­važ­ni­ji mo­del Tes­la Mo­tor­sa ko­ji bi tu kom­pa­ni­ju ko­nač­no tre­bao uči­ni­ti pro­fi­ta­bil­nom po­čet će u pe­tak si­la­zi­ti s pro­izvod­nih tra­ka. Mo­del 3, ka­ko je na­ziv tom elek­trič­nom auto­mo­bi­lu za ma­sov­no tr­ži­šte, ključ­ni je test za os­ni­va­ča i pr­vog čo­vje­ka Tes­le, Elo­na Mu­ska i nje­go­ve (pre)am­bi­ci­oz­ne pla­no­ve o pro­izvod­nji po­la mi­li­ju­na auto­mo­bi­la već idu­će go­di­ne.

Musk je po­če­tak pro­izvod­nje najavio na Twit­te­ru, a do ko­lo­vo­za bi se tre­ba­lo pro­izvo­di­ti do sto­ti­nu Mo­de­la 3 ko­ji će sta­ja­ti oko 35.000 do­la­ra. Već u rujnu broj mje­seč­no pro­izve­de­nih pri­mje­ra­ka sko­čit će na vi­še od 1500. Pro­izvod­ni plan ka­zu­je da će se do kra­ja go­di­ne pro­izvo­di­ti 5000 tih auto­mo­bi­la tjed­no.

Pod­sje­ti­mo, Tes­la je proš­le go­di­ne proizveo ukup­no 85.000 elek­trič­nih vo­zi­la i u tom je po­gle­du i da­lje “pa­tu­ljak” pre­ma os­ta­lim pro­izvo­đa­či­ma auto­mo­bi­la. Za us­po­red­bu, Ge­ne­ral Mo­tors proi- zvo­di de­vet mi­li­ju­na osob­nih vo­zi­la. Mo­del 3 pro­izvo­dit će se u ka­li­for­nij­skom Fre­mon­tu, a Musk je najavio ka­ko će se tvor­ni­ca do­dat­no auto­ma­ti­zi­ra­ti ka­ko bi se po­ve­ća­la pro­izvod­nja. Na skup­šti­ni di­oni­ča­ra mo­glo se ču­ti ka­ko u Tes­li raz­miš­lja­ju i o no­voj tvor­ni­ci ko­ja bi mo­gla bi­ti sa­gra­đe­na bli­zu Šan­ga­ja. Ki­na, na­ime, su­dje­lu­je s 15 pos­to u Tes­li­noj pro­da­ji.

U KOLOVOZU ĆE SE PROZVESTI 100 AUTA, A VEĆ U RUJNU NJIH 1500

RE­UTERS

Ma­sov­ni mo­del sta­jat će 35.000 do­la­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.