No­vi ste­čaj­ni za­kon

Kom­pa­ni­je u škrip­cu mo­ći će se za­du­ži­ti u pred­ste­ča­ju

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SU­ZA­NA VAROŠANEC

Za­kon se odo­bre­njem pri­vre­me­nog fi­nan­ci­ra­nja har­mo­ni­zi­ra s lex Agro­ko­rom u po­gle­du stan­dar­di­zi­ra­nja ok­vi­ra za sta­tus se­ni­ori­te­ta kod no­vih kre­di­ta

Ugo­to­vo dvi­je go­di­ne pri­mje­ne Ste­čaj­nog za­ko­na (SZ) po­kre­nut je re­la­tiv­no ma­li broj pred­ste­ča­je­va, ot­kri­va Mi­nis­tar­stvo pra­vo­su­đa na­vo­de­ći da su otvo­re­na 273 pos­tup­ka, od če­ga je tek 58 duž­ni­ka doš­lo do pri­hva­ća­nja pla­na res­truk­tu­ri­ra­nja i po­t­vr­de pred­ste­čaj­nog spo­ra­zu­ma. No, ta­ko ne bi tre­ba­lo bi­ti u bu­duć­nos­ti jer je re­sor na če­lu s mi­nis­trom Dra­že­nom Boš­nja­ko­vi­ćem sa­či­nio Ko­nač­ni pri­jed­log iz­mje­na SZ, i s ocje­nom da su va­že­će odred­be ne­do­volj­no po­ti­caj­ne za duž­ni­ke, dok je pos­tu­pak ogra­ni­ča­va­ju­ći, krut i te­ško pro­ve­div, ju­čer ga je upu­ti­lo u jav­nu ras­pra­vu.

U oče­ki­va­nju re­ak­ci­ja, pa ta­ko i onih od ba­na­ka či­ji prav­ni­ci pro­uča­va­ju ko­nač­ni tekst, va­lja is­tak­nu­ti da je re­sor usvo­jio na­vod­no sta­ri pri­jed­log fi­nan­cij­skog sek­to­ra, ko­jeg je pod zad­nje is­ti­cao šef PBZa Bo­žo Pr­ka za­tra­živ­ši od Vla­de da une­se ins­ti­tut naj­sta­ri­je traž­bi­ne ka­ko bi ban­ke osi­gu­ra­le kre­di­te za lak­še prev­la­da­va­nje kri­ze kom­pa­ni­ja­ma u po­te­ško­ća­ma. Ključ­na no­vost ta­ko se ti­če rje­še­nja ko­jim bi se omo­gu­ći­lo no­vo za­du­že­nje duž­ni­ka ti­je­kom pred­ste­ča­ja ri­ječ je o tzv. pri­vre­me­nom fi- nan­ci­ra­nju. Ono je, ka­že pred­la­ga­telj, nuž­no da bi se osi­gu­rao kon­ti­nu­itet pos­lo­va­nja ti­je­kom pre­go­vo­ra o res­truk­tu­ri­ra­nju. Do­sad ono ni­je bi­lo ure­đe­no SZom, no sad se pred­la­že u ci­lju res­truk­tu­ri­ra­nja te is­klju­či­vo za vri­je­me tra­ja­nja pred­ste­ča­ja. SZ se ovi­me ‘har­mo­ni­zi­ra’ i s lex Agro­ko­rom u po­gle­du stan­dar­di­zi­ra­nja ok­vi­ra za sta­tus se­ni­ori­te­ta kod no­vih kre­di­ta. Po miš­lje­nju na­ših su­go­vor­ni­ka iz sud­stva, rje­še­nje je do­bro­doš­lo jer se po­ka­zu­je da, iako vje­rov­ni­ci ot­pi­su­ju du­go­ve, ako ban­ka ne že­li da­ti no­vac, ne­ma na­či­na da se duž­ni­ku osi­gu­ra budućnost. Mo­guć­nost no­vog fi­nan­ci­ra­nja do­pus­tit će se i u pos­tup­ci­ma ko­ji su u ti­je­ku zna­či po­kre­nu­ti su na­kon stu­pa­nja na sna- gu SZ, ali uz uvjet da na dan stu­pa­nja na sna­gu ovih iz­mje­na ni­je odr­ža­no ro­či­šte za gla­so­va­nje o pla­nu res­truk­tu­ri­ra­nja. Uz su­glas­nost vje­rov­ni­ka ko­ji za­jed­no ima­ju vi­še od 2/3 ut­vr­đe­nih traž­bi­na, a naj­kas­ni­je na ro­či­štu za gla­so­va­nje o pla­nu, duž­nik će mo­ći pre­uze­ti no­vo za­du­že­nje. To će bi­ti du­žan ut­vr­di­ti sud u svo­jem rje­še­nju o pri­hva­ća­nju pla­na i po­t­vr­di spo­ra­zu­ma s ut­vr­đi­va­njem ukup­nog iz­no­sa i ro­ko­va u ko­ji­ma će se na­mi­ri­va­ti traž­bi­ne iz no­vo­ga za­du­že­nja. No­vi vje­rov­ni­ci će se na­mi­ri­va­ti is­to­vre­me­no s vje­rov­ni­ci­ma iz pred­ste­čaj­nog spo­ra­zu­ma. Ako pri­je nje­go­va is­pu­nje­nja duž­nik za­vr­ši u ste­ča­ju, na­ve­de­ne traž­bi­ne (no­vac za no­vo za­du­že­nje) sma­trat će se obve­za­ma ste­čaj­ne ma­se pri­ori­tet­ni­ma iz­u­zev rad­ni­ka. Prav­ne rad­nje po­du­ze­te ra­di no­vo­ga za­du­že­nja, pre­ma pri­jed­lo­gu, ne­će se sma­tra­ti prav­nim rad­nja­ma ko­ji­ma bi se po­je­di­ni vje­rov­ni­ci stav­lja­li u po­volj­ni­ji po­lo­žaj, što je nuž­na pret­pos­tav­ka za os­tva­re­nje ove mje­re, na­vo­de u pra­vo­sud­nom re­so­ru.

273 pred­ste­čaj­na pos­tup­ka otvo­re­na, a tek 58 pla­no­va pri­hva­će­no u dvi­je go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.