Ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja ne­će op­s­ta­ti

Želj­ko Ma­ta­no­vić, ope­ra­tiv­ni di­rek­tor tvrt­ke Ri­deCar, o sta­nju rent a car in­dus­tri­je, vi­so­koj kon­ku­rent­nos­ti na tr­ži­štu i po­li­ti­ci ci­je­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - DAR­KO BIČAK

Di­ver­zi­fi­ka­ci­ja us­lu­ga na tri bren­da i po­nu­de omo­gu­ći­la nam je da se još bo­lje pri­la­go­di­mo tr­ži­štu

Tr­ži­šte rent a ca­ra se uve­li­ke ra­zvi­lo ti­je­kom po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na. Vri­jed­nost pri­ho­da ove in­dus­tri­je u Hr­vat­skoj je 2016. iz­no­si­la iz­me­đu 700 i 800 mi­li­ju­na ku­na, što je uz­ro­ko­va­lo rast bro­ja su­di­oni­ka ko­jih je na tr­ži­štu tre­nu­tač­no 50ak.

Po­ve­ća­nje bro­ja rent a car dru­šta­va utje­če i na dalj­nji ra­zvoj či­ta­vog tr­ži­šta. O spe­ci­fič­nos­ti­ma tr­ži­šta naj­ma vo­zi­la, kao i ak­tu­al­nim pro­ble­mi­ma tr­ži­šta raz­go­va­ra­li smo sa Želj­kom Ma­ta­no­vi­ćem, ope­ra­tiv­nim di­rek­to­rom Ri­deCa­ra ko­ji ima vi­še od 10 go­di­na is­kus­tva u naj­ve­ćim li­de­ri­ma rent a car in­dus­tri­je u Hr­vat­skoj.

Ka­ko pro­cje­nju­je­te tre­nu­tač­nu si­tu­aci­ju na do­ma­ćem rent a car tr­ži­štu te ko­li­ki je pro­blem ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja?

Tr­ži­šte rent a ca­ra je vr­lo di­na­mič­no i kon­ku­rent­no, po­go­to­vo u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na, dje­lo­mič­no zbog ras­ta svi­jes­ti o pred­nos­ti­ma ko­ri­šte­nja tak­vih us­lu­ga na do­ma­ćem tr­ži­štu, a zna­čaj­no i zbog ra­zvo­ja sa­mog tu­riz­ma u Hr­vat­skoj.

Na­ša dje­lat­nost je vr­lo ve­za­na uz zrač­ni pro­met, ko­ji je u 2016. go­di­ni po­ka­zao rast od ot­pri­li­ke 15 pos­to, ta­ko da su na­še prog­no­ze za ovu go­di­nu vr­lo do­bre, a to po­t­vr­đu­ju i re­zul­ta­ti zrač­nih lu­ka u pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne. Ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja ne­ma ve­li­ki utje- caj na tr­ži­šte, u od­no­su na či­nje­ni­cu da na tr­ži­štu jed­nos­tav­no ima pre­vi­še vo­zi­la, što se odra­ža­va i na ci­je­nu naj­ma ko­ja ni­kad ni­je bi­la ni­ža.

Bez ob­zi­ra na to, ci­je­ne ni­su je­di­ni bitan fak­tor u odre­đi­va­nju kon­ku­rent­nos­ti, za­to što su s ra­zvo­jem tr­ži­šta i kli­jen­ti sve in­for­mi­ra­ni­ji i po­či­nju tra­ži­ti vi­še od us­lu­ge. Kad se to uz­me u ob­zir, ne­lo­jal­na kon­ku­ren­ci­ja me ne bri­ne jer, una­toč ve­li­koj po­traž­nji za naj­mom vo­zi­la ti­je­kom se­zo­ne, je­di­no kva­li­tet­ni po­nu­di­te­lji us­lu­ga će us­pje­ti op­s­ta­ti i iz­van nje, a tr­ži­šte će se manj­kom pro­fi­ta­bil­nos­ti pri­rod­no po­bri­nu­ti za sve os­ta­le.

Ko­je su pred­nos­ti Ri­deCa­ra u od­no­su na os­ta­le igra­če?

Is­tra­ži­va­njem tr­ži­šta pri­mi­je­ti­li smo da pos­to­je broj­ne us­lu­ge ko­je su tvrt­ka­ma za naj­am vo­zi­la dos­tup­ne, ali su na odre­đen na­čin za­ne­ma­re­ne zbog ne­dos­tat­ka svi­jes­ti o nji­ma i ne­edu­ci­ra­nos­ti tr­ži­šta. Iz tog raz­lo­ga smo u Ri­deCa­ru od­lu­či­li ko­ris­ti­ti dru­ga­či­ji pris­tup i raz­dvo­ji­ti ih u odvo­je­ne bren­do­ve.

Ta­ko je Ri­deCar us­lu­ga krat­ko­roč­no­ga naj­ma vo­zi­la, Ri­de2 ba­vi se naj­mo­vi­ma vo­zi­la s pro­fe­si­onal­nim vo­za­čem od­nos­no us­lu­gom pru­ža­nja naj­ma s vo­za­čem, dok je Bizz Ri­de us­lu­ga uprav­lja­nja voz­nim par­kom, pos­lov­nim i du­go­roč­nim naj­mo­vi­ma vo­zi­la, ko­ja je jed­na­ko na­mi­je­nje­na ma­lim i ve­li­kim tvrt­ka­ma.

Ovak­va di­ver­zi­fi­ka­ci­ja omo­gu­ći­la nam je da se do­dat­no pri­la­go­đa­va­mo tr­ži­štu i znat­no lak­še od­go­va­ra­mo na zah­tje­ve kli­je­na­ta. Pri­mje­ri­ce, Ri­deCar pra­ti tren­do­ve na po­dru­čju ino­va­ci­ja pa iz­me­đu os­ta­log omo­gu­ća­va­mo za­tva­ra­nje ugo­vo­ra pre­ko ta­ble­ta i iz­da­va­nje ra­ču­na pre­ko be­žič­nih prin­te­ra ka­ko bi­smo od kli­jen­ta mo­gli pre­uze­ti au­to već na par­ki­ra­li­štu, za­vr­ši­ti pro­ces naj­ma na li­cu mjes­ta i ubr­za­ti us­lu­gu naj­ma vo­zi­la, a bez po­tre­be da kli­jent mo­ra ho­da­ti do pos­lov­ni­ce ili če­ka­ti u re­do­vi­ma.

S dru­ge stra­ne, ima­mo Ri­de2 ko­ji se di­ver­zi­fi­ci­ra na na­čin da nu­di bes­pla­tan be­žič­ni in­ter­net, vo­du u vo­zi­li­ma i dnev­ne no­vi­ne ka­ko bi kli­jen­tu ti­je­kom vož­nje bi­lo što ugod­ni­je.

U ko­jim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske ste naj­vi­še pri­sut­ni?

U na­šem pos­lu zrač­ne lu­ke no­se naj­ve­ći dio ukup­nog pos­lo­va­nja pa smo uglav­nom cen­tri­ra­ni oko njih.

Na­še us­lu­ge su dos­tup­ne u svim ve­ćim gra­do­vi­ma i zrač­nim lu­ka­ma, a osim Ri­deCa­ra na svim lo­ka­ci­ja­ma dos­tup­ne su i us­lu­ge Ri­de2 ko­ji­ma do­pu­nja­va­mo raz­li­či­te po­tre­be kli­je­na­ta na po­dru­čju či­ta­ve Hr­vat­ske.

Kak­va vo­zi­la prev­la­da­va­ju u va­šoj flo­ti, u po­gle­du ka­te­go­ri­je i bren­da?

Na­rudž­ba flo­te je­dan je od naj­važ­ni­jih pro­ce­sa za na­šu in­dus­tri­ju, s ob­zi­rom na to da ona no­si i naj­vi­še tro­ško­va pa se u Ri­deCa­ru i ona mak­si­mal­no pri­la­go­đa­va po­tre­ba­ma tr­ži­šta, no­vim teh­no­lo­gi­ja­ma, eko­lo­škim stan­dar­di­ma i ak­tu­al­nim ino­va­ci­ja­ma. Kva­li­te­ta flo­te nam je vi­so­ko na ra­zi­ni pri­ori­te­ta, ta­ko da u pra­vi­lu bi­ra­mo naj­bo­lje iz po­nu­de.

Naj­ve­ću zas­tup­lje­nost u flo­ti tre­nu­tač­no ima VAG kon­cern, a u os­tat­ku omje­ra zna­čaj­ni­ju zas­tup­lje­nost ima­ju Hyun­dai, Fi­at, Opel, Mer­ce­des i dru­gi bren­do­vi.

MARKO PRPIĆ/PIXSELL

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.