RA­ZVI­LI SOFTVER KO­JI ZNA HO­ĆE LI KO­ŠAR­KAŠ ZABITI TRICU

CORE INTERFACE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BER­NARD IVEZIĆ

U ra­zvoj apli­ka­ci­je uklju­če­ni su bi­li i svi hr­vat­ski NBAov­ci. Beck is­ti­če da je tvrt­ki cilj na­ći biz­ni­sme­na ko­ji će joj omo­gu­ći­ti ula­zak u SAD

Za­gre­bač­ki star­tup Core Interface ra­zvio je teh­no­lo­gi­ju o ko­joj sa­nja­ju kla­di­oni­ča­ri. S vi­še od 80 pos­to pre­ciz­nos­ti mo­že ut­vr­di­ti ho­će li ko­šar­kaš po­go­di­ti tricu u slo­bod­nom ba­ca­nju i pri­je ne­go na­pra­vi šut. Apli­ka­ci­ja je re­zul­tat dvo­go­diš­njeg ra­zvo­ja u ko­ji su bi­le uklju­če­ne i sve hr­vat­ske NBA zvi­jez­de. Core Interface po­put Umo ne­uros­ci­en­cea ko­ris­ti teh­ni­ku ne­uro­fe­ed­bac­ka ka­ko bi ra­dio pre­dik­ci­je, ali i os­nov­ni za­da­tak omo­gu­ćio učin­ko­vi­te ne­uro­fe­ed­back tre­nin­ge vr­hun­skih ko­šar­ka­ša po­put onih u NBA li­gi. Za raz­li­ku od za­gre­bač­kog star­tu­pa Umo ne­uros­ci­en­cea ko­ji ra­di na ra­zvo­ju vlas­ti­tog ne­uro­fe­ed­back har­dve­ra, Core Interface se us­mje­rio na pro­izvod­nju sof­tver­skih rje­še­nja. Di­rek­tor Nat­ko Beck ka­že da tre­nu­tač­no pre­go­va­ra­ju o dru­goj run­di inves­ti­ci­je te da ima­ju otvo­re­nu vr­lo kon­kret­nu po­nu­du. No, is­ti­če da tra­že da­lje, jer ima­ju vr­lo ja­san cilj.

“Tra­ži­mo pa­me­tan no­vac, ne sa­mo sred­stva, već i biz­ni­sme­na ko­ji bi nam mo­gao otvo­ri­ti ulaz na tr­ži­šte SA­Da, me­ku za pro­izvo­de kak­ve mi ra­zvi­ja­mo”, ka­že Beck. U pr­voj run­di u Core Interface je ulo­žio fond Core Com­mer­ci­al Inves­t­ments iz Uje­di­nje­nih Arap­skih Emi­ra­ta. Iz­nos ni­je objav­ljen. No, u bran­ši se ko­men­ti­ra da je u ra­zvoj tvrt­ka do­sad ulo­ži­la vi­še od če­t­vrt mi­li­ju­na do­la­ra. Iz po­da­ta­ka Fi­ne mo­že se vi­dje­ti da tvrt­ka la­ni ni­je ra­di­la na prodaji. Ima­la je u 2016. sve­ga 43.800 ku­na pri­ho­da, a go­di­nu je za­klju­či­la s 878.600 ku­na u mi­nu­su. Beck po­jaš­nja­va da su pro­tek­le dvi­je go­di­ne ula­ga­li is­klju­či­vo u ra­zvoj ka­ko bi bi­li sprem­ni za ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ju. Da bi po­ka­za­la što ra­zvi­ja, tvrt­ka je la­ni na tr­ži­šte iz­ba­ci­la mo­bil­nu apli­ka­ci­ju Tin­ni­tusOFF ko­ja omo­gu­ću­je ne­sme­ta­no te­ra­pe­ut­sko slu­ša­nje glaz­be oso­ba­ma ko­je bo­lu­ju od ne­ugod­nog šu­ma u uhu ti­ni­tu­sa. Iz­ba­ci­li su po­tom i svo­ju pr­vu ne­uro­fe­ed­back apli­ka­ci­ju. HitTheGold je softver za men­tal­ni tre­ning vr­hun­skih stre­li­ča­ra. Uz softver do­la­zi i har­dver jed­nog stra­nog pro­izvo­đa­ča ko­ji či­ta EEG sig­na­le. “Osim za stre­li­ča­re i ko­šar­ka­še ra­zvi­li smo al­go­rit­me za ne­uro­fe­ed­back tre­nin­ge i za stre­ljaš­tvo i golf”, za­klju­ču­je Beck či­ji je star­tup la­ni uvr­šten u TOP50 naj­važ­ni­jih za sport.

Nat­ko Beck: Sprem­ni smo za ko­mer­ci­ja­li­za­ci­ju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.