Uvo­đe­nje eura u Hr­vat­sku ni­je iz­bor, već pi­ta­nje ka­da

Kre­ću ras­pra­ve Glav­ne pred­nos­ti su uk­la­nja­nje va­lut­nog ri­zi­ka i pad ri­zi­ka pro­mje­ne ka­mat­nih sto­pa, a bo­jaz­ni oko gu­bit­ka mo­ne­tar­nog su­ve­re­ni­te­ta i ba­uka in­fla­ci­je io­na­ko ne sto­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pot­pi­som za ula­zak u Eu­rop­sku uni­ju Hr­vat­ska se obve­za­la uves­ti euro, a čak da nak­nad­no to ne že­li, vi­so­ka euri­zi­ra­nost ne os­tav­lja nam iz­bo­ra da­lje od to­ga ho­će­mo li to uči­ni­ti unu­tar pet go­di­na ili vi­še, za­klju­čak je pa­ne­la “Euro: da ili ne?” u or­ga­ni­za­ci­ji Eko­nom­skog la­ba Ve­li­mi­ra Šo­nje.

Ras­pra­va je odr­ža­na u po­vo­du če­t­vrt­ke ob­ljet­ni­ce ula­ska u EU i iz­la­ska iz Pro­ce­du­re pre­ko­mjer­nog de­fi­ci­ta što je stvo­ri­lo uvje­te za po­kre­ta­nje kva­li­tet­ni­je jav­ne ras­pra­ve, is­ti­če Šo­nje ko­ji je pred­sta­vio tro­ško­va i ko­ris­ti eura. Glav­ne pred­nos­ti za Hr­vat­sku su uk­la­nja­nje va­lut­nog ri­zi­ka, pad ri­zi­ka pro­mje­ne ka­mat­nih sto­pa, po­zi­ti­van utje­caj na fi­nan­cij­sku i gos­po­dar­sku sta­bil­nost te gu­bi­tak tro­ško­va ko­nver­zi­je.

Glav­ni ar­gu­ment kon­tra za­jed­nič­ke va­lu­te je per­cep­ci­ja da za­mje­nom ku­na eurom ne­iz­bjež­no sli­je­di in­fla­ci­ja zbog ‘za­okru­ži­va­nja’ ci­je­na te gu­bi­tak su­ve­re­ni­te­ta mo­ne­tar­ne po­li­ti­ke na­uš­trb in­te­re­sa ‘moć­nih’ čla­ni­ca. Čel­nik Hr­vat­ske udru­ge ba­na­ka Zden­ko Adro­vić ka­zao je da bi uvo­đe­njem eura ban­ke os­ta­le bez 1,8 mi­li­jar­di ku­na ko­li­ko za­ra­de na te­čaj­nim raz­li­ka­ma i tr­go­va­nju va­lu­ta­ma, no za to­li­ko bi se dru­gi­ma sma­nji­li tro­ško­vi. Pri­hva­ća­njem eura bi se mo­ra­la po­jed­nos­ta­vi­ti re­gu­la­ti­va što bi ban­ka­ma sma­nji­lo tro­šak pos­lo­va­nja i na­dok­na­di­lo im dio te­čaj­nih gu­bi­ta­ka, ali i po­tak­nu­lo kon­ku­rent­nost ni­žim ka­ma­ta­ma na kre­di­te i vi­šim na de­po­zi­te.

Da je ba­uk in­fla­ci­je neo­prav­dan, is­tak­nu­la je Ja­sen­ka To­ma iz DZSa, re­kav­ši da niz stu­di­ja po­ka­zu­je da je u zem­lja­ma ko­je su uve­le euro in­fla­ci­ja po­ras­la oko 0,3 pos­to. Ne sto­ji ni ar­gu­ment gu­bit­ka mo­ne­tar­nog su­ve­re­ni­te­ta, is­ti­če Ma­ri­ja­na Iva­nov s Eko­nom­skog fa­kul­te­ta, jer smo nju “odav­no iz­gu­bi­li”. U tom smis­lu pu­no bit­ni­je je us­kla­đi­va­nje s pos­lov­nim pro­ce­si­ma u dr­ža­va­ma po ko­ji­ma ECB ‘kro­ji’ mo­ne­tar­nu po­li­ti­ku, če­mu slu­že i Ma­as­tric­h­t­ski kri­te­ri­ji.

Su­di­oni­ci pa­ne­la za­klju­ču­ju da nam euri­zi­ra­nost praktično one­mo­gu­ća­va iz­bor, a kad bi Hr­vat­ska od­lu­či­la ne uves­ti euro, nuž­na bi bi­la de­euri­za­ci­ja ko­ja je ne­mo­gu­ća za­to što je ap­so­lut­no pro­tiv nje upra­vo jav­nost.

GORAN STANZL/PIXSELL

Ve­li­mir Šo­nje, Eko­nom­ski lab

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.