AmCham za pri­la­god­bu za­ko­na Ube­ru

Di­je­lje­nje pro­me­ta Ame­ri­kan­ci pred­la­žu da se re­gu­li­ra­ju i una­pri­jed de­fi­ni­ra­ju uvje­ti us­lu­ge

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Umjes­to ula­ga­nja u ob­no­vu pro­met­ne in­fras­truk­tu­re tre­ba­lo bi omo­gu­ći­ti bo­lje ko­ri­šte­nje pos­to­je­će, sma­tra­ju u Ame­rič­koj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri u Hr­vat­skoj (AmCham) te pred­la­žu Vla­di rje­še­nja ve­za­na uz di­je­lje­nje pri­je­vo­za, re­če­no je u sri­je­du na kon­fe­ren­ci­ji AmCha­ma Pri­li­ke za ra­zvoj tu­riz­ma kroz ino­va­tiv­na di­gi­tal­na rje­še­nja. Jed­na od tak­vih us­lu­ga di­je­lje­nja pri­je­vo­za je i Uber. Iz­vr­š­na di­rek­to­ri­ca AmCha­ma An­drea Do­ko Je­lu­šić na­ve­la je da je AmCham pred­lo­žio re­gu­la­tor­no ure­đe­nje pi­ta­nja di­gi­tal­nih rje­še­nja za di­je­lje­nje pro­me­ta. “Stra­ni gos­ti u Hr­vat­skoj bi­lje­že stal­ni rast i či­ne oko 88 pos­to svih do­la­za­ka. Tu­ris­ti do­la­ze osob­nim auto­mo­bi­li­ma te sve vi­še i zra­ko­plo­vi­ma i bo­ra­ve u zem­lji sve ma­nje da­na. Že­le bi­ti mo­bil­ni i što je mo­gu­će vi­še vi­dje­ti ti­je­kom bo­rav­ka. Pre­ma is­tra­ži­va­nju In­si­tu­ta za tu­ri­zam sla­bi­je ocje­ne tu­ris­ta su ve­za­ne uz pro­met, gu­žve i in­fras­truk­tu­ru i lo­kal­ni pri­je­voz. Pre­po­ru­ča­mo da se obra­ti po­zor­nost na rje­še­nja ve­za­na uz di­je­lje­nje pri­je­vo­za, ta­ko da se u za­ko­no­dav­s­tvo uve­de una­pri­jed de­fi­ni­ra­na us­lu­ga di­je­lje­nja pri­je­vo­za”, na­ve­la je Do­ko Je­lu­šić. Tak­va us­lu­ga, is­ti­če, po­dra­zu­mi­je­va­la bi elek­tro­nič­ko na­ru­či­va­nje us­lu­ge s una­pri­jed de­fi­ni­ra­nom pro­cje­nom ci­je­ne, pu­ta vož­nje i iden­ti­te­ta vo­za­ča. Za li­be­ra­li­za­ci­ju se za­la­že i di­rek­tor Ube­ra za ju­go­is­toč­nu Eu­ro­pu Da­vor Tre­mac, ko­ji pred­la­že da vo­za­či Ube­ra ima­ju po­seb­ne li­cen­ce, da ih nad­zi­re re­sor­no mi­nis­tar­stvo, ali i da ne­ma ogra­ni­če­nja li­cen­ci. U Ube­ru ne že­le ni da im se ograDa­vor ni­ča­va­ju ci­je­ne us­lu­ga.

Tre­mac, di­rek­tor iz Ube­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.