Slo­ven­ski kralj oruž­ja pro­izvo­dit će ka­vi­jar s Ru­si­ma

Za Eu­ro­pu Tvrt­ka Ca­vi­ar Bi­osis­tem u Do­lenj­skoj po­kre­će uz­goj ri­ba, a iz­voz tra­že­ne de­li­ci­je po­čet će za se­dam go­di­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - pd

Ivan Kralj, vlas­nik tvrt­ke Arex, ko­ja pro­izvo­di oruž­je, s tro­ji­com ru­skih inves­ti­to­ra ulo­žit će 60 mi­li­ju­na eura u pro­izvod­nju ka­vi­ja­ra

Slo­ven­ski po­du­zet­nik Ivan Kralj, vlas­nik tvrt­ke Arex ko­ja pro­izvo­di oruž­je, na­mje­ra­va s ru­skim inves­ti­to­ri­ma u Do­lenj­skoj pro­izvo­di­ti 50 to­na ka­vi­ja­ra go­diš­nje. Iz­vr­š­ni di­rek­tor la­ni os­no­va­ne tvrt­ke Ca­vi­ar Bi­osis­tem je pu­kov­nik To­maž Str­gar, biv­ši voj­ni iz­as­la­nik u ve­le­pos­lans­tvu Slo­ve­ni­je u Mo­sk­vi, pi­še Dnev­nik.

Na pi­ta­nje ra­de li ru­ski inves­ti­to­ri u voj­nom sek­to­ru, u ko­jem je u proš­los­ti bio i on ak­ti­van, Str­gar ka­že: “Re­ci­mo da je ta­ko. To su pos­lov­ni lju­di ko­ji su pri­je ne­ko­li­ko go­di­na ra­di­li s voj­skom”. Kra­lja su, pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, upoz­na­li slu­čaj­no. “Na­kon što su po­sje­ti­li Slo­ve­ni­ju, pred­lo­žio sam da im po­ka­žem Do­lenj­sku i Kra­lje­vu stre­lja­nu. S njim su br­zo do­go­vo­ri­li su­rad­nju u pre­ra­di ri­be i do­bi­va­nju ka­vi­ja­ra”, re­kao je Str­gar. Pri­je to­ga Ru­si su po­la go­di­ne raz­gle­da­li dru­ga mjes­ta po Slo­ve­ni­ja, ali su ubr­zo od­lu­či­li inves­ti­ra­ti u op­ći­na Šen­tjer­nej. Kao i sva­ki od tri Ru­sa Jev­ge­nij Du­bro­vin, Dmi­trij Ja­ku­šev i Ju­rij Ki­ta­šin Ivan Kralj vlas­nik je jed­ne če­t­vr­ti­ne tvrt­ke Ca­vi­ar Bi­osis­tem.

Po­sao za 70 rad­ni­ka

Do­bi­va­nje gra­đe­vin­ske do­zvo­le za pr­vu fa­zu - pre­ra­du ri­be u za­vr­š­noj je fa­zi. “Tre­nut­no pri­pre­ma­mo fi­nan­cij-

sku struk­tu­ru ula­ga­nja i na- dam se da će grad­nja po­če­ti kra­jem ove go­di­ne. Pro­ci­je­nje­na vri­jed­nost inves­ti­ci­je je oko pet mi­li­ju­na eura. Ka­da pr­va fa­za bu­de u pu­nom po­go­nu, pla­ni­ra­mo za­pos­li­ti 60 do 70 rad­ni­ka”, re­kao je Kralj. Str­gar do­da­je da su se od­lu­či­li na pro­izvod­nju u dvi­je fa­ze jer u Slo­ve­ni­ji ne­ma od­go­va­ra­ju­ćih vještina i že­le pr­vo za­pos­le­ni­ke na­uči­ti pre­ra­di ri­be, ko­ju će uvo­zi­ti.

Eko­lo­ški ne­škod­ljiv uz­goj

Glav­ni cilj ula­ga­nja, či­ja će vri­jed­nost pre­ma Str­ga­ro­vim ri­je­či­ma do­seg­nu­ti 60 mi­li­ju­na eura, je pro­izvod­nja ka­vi­ja­ra, a nus­pro­izvod su ri­be. Za pro­izvod­nju ka­vi­ja­ra su se od­lu­či­li jer u Eu­ro­pi pos­to­ji potražnja za 300 to­na go­diš­nje, što premašuje po­nu­du. Pre­ma pla­no­vi­ma, na­mje­ra­va­ju pro­izves­ti 50 to­na ka­vi­ja­ra go­diš­nje, a pr­vi ka­mi­on s luk­suz­nom hra­nom iz Šen­tjer­ne­ja tre­ba kre­nu­ti za se­dam go­di­na.

To­li­ko vre­me­na tre­ba­ju da bi u Šen­tjer­ne­ju u ba­ze­ni­ma uz­go­ji­li svo­je ri­be, be­lu­ge i je­se­tre. Pre­ma ri­je­či­ma Iva­na Kra­lja, od ru­ske dr­ža­ve su kao je­dan od ri­jet­kih, ako ne i je­di­na eu­rop­ska tvrt­ka, već do­bi­li do­zvo­lu za iz­voz be­lu­ga. Str­gar do­da­je da će pro­izvod­nja ka­vi­ja­ra bi­ti eko­lo­ški ne­škod­lji­va. “Ri­be će bi­ti u ba­ze­ni­ma, ulo­žit će­mo ta­ko­đer u ure­đa­ju za pro­čiš­ća­va­nje ot­pad­nih vo­da”, objaš­nja­va on.

Ina­če, pos­lo­vi s oruž­jem Iva­na Kra­lja u pro­cva­tu su. Proš­le go­di­ne Arex je do­seg­nuo 16,25 mi­li­ju­na eura pri­ho­da od pro­da­je, što na go­diš­njoj ra­zi­ni pred­stav­lja po­ve­ća­nje od 38 pos­to u od­no­su na 2014., a pro­met se go­to­vo udvos­tru­čio. Pri to­me je ne­to do­bit u 2016. go­di­ni po­ras­la za 200 pos­to te je iz­no­si­la 2,14 mi­li­ju­na eura. To je go­to­vo de­set pu­ta vi­še ne­go u 2014 go­di­ni.

Pre­ma Kra­lje­vim ri­je­či­ma, vi­še od 80% pro­izvo­da iz­vo­ze u go­to­vo 40 ze­ma­lja di­ljem svi­je­ta. Pri­je tri go­di­ne Arex, ko­ji pro­sječ­no za­poš­lja­va 90 rad­ni­ka, za­po­čeo je se­rij­sku pro­izvod­nja pi­što­lja Rex Ze­ro 1.

50 to­na ka­vi­ja­ra iz­vo­zit će se go­diš­nje iz Slo­ve­ni­je U EU­RO­PI POS­TO­JI POTRAŽNJA ZA 300 TO­NA KA­VI­JA­RA GO­DIŠ­NJE, ŠTO PREMAŠUJE TRENUTNU PO­NU­DU

FOTOLIA

U pr­voj fa­zi pre­ra­đi­vat će se ri­ba, u dru­goj pro­izvo­di­ti ka­vi­jar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.