Ita­li­ja tuži ban­ku Mor­gan Stanley

Pri­je­va­ra ili ma­njak opre­za?

Poslovni Dnevnik - - BURZE&FINANCIJE -

Ta­li­jan­ska dr­ža­va od­lu­či­la je tu­ži­ti ame­rič­ku ban­ku Mor­gan Stanley zbog 2,7 mi­li­jar­di eura gu­bi­ta­ka ko­je su pro­uz­ro­či­le tran­sak­ci­je s iz­ve­de­ni­ca­ma na ka­mat­ne sto­pe. Na­kon pro­ve­de­ne is­tra­ge ta­li­jan­sko tu­ži­telj­stvo od­lu­či­lo je po­di­ći tuž­bu pred Cor­te dei Con­ti, spe­ci­jal­nim su­dom za slu­ča­je­ve šte­ta na dr­žav­nom pro­ra­ču­nu, ek­s­klu­ziv­no doz­na­je Reuters.

Ina­če, Mor­gan Stanley je još lanj­skog ko­lo­vo­za u fi­nan­cij­skom iz­vješ­ću na­veo ka­ko je pri­mio zah­tjev ta­li­jan­skog tu­ži­telj­stva za na­pla­tu spo­ra oko iz­ve­de­ni­ca, ali je taj zah­tjev oci­je­nio ne­ute­me­lje­nim. Pre­ma na­vo­di­ma iz tog iz­vješ­ća, spor­ne tran­sak­ci­je do­go­di­le su iz­me­đu 1995. i 2005. go­di­ne, a pre­ki­nu­te su u pro­sin­cu 2011. i si­ječ­nju 2012. go­di­ne. Ta­da je vla­da u Ri­mu pla­ti­la ban­ci oko tri mi­li­jar­de eura za tro­ško­ve uki­da­nja iz­ve­de­ni­ca. Izve­de­ni­ce na ka­mat­ne sto­pe slu­ži­le su ta­li­jan­skom mi­nis­tar­stvu fi­nan­ci­ja kao svo­je­vr­s­no osi­gu­ra­nje du­ga u slu­ča­ju da ka­mat­ne sto­pe za­poč­nu ras­ti.

Me­đu­tim, na­kon fi­nan­cij­ske kri­ze 2008. go­di­ne do­go­dio se su­pro­tan trend. Ka­mat­ne sto­pe snaž­no su pa­le što je Ita­li­ji omo­gu­ći­lo jef­ti­ni­je za­du­ži­va­nje, ali je pro­uz­ro­či­lo ve­li­ke gu­bit­ke na iz­ve­de­ni­ca­ma. Gu­bi­ci na toj vr­sti iz­ve­de­ni­ca sa­mi po se­bi ni­su ne­uobi­ča­je­ni, no ta­li­jan­ski tu­ži­te­lji sma­tra­ju da je dio ugo­vo­ra s Mor­gan Sta­nleyem bio špe­ku­la­tiv­ne na­ra­vi te su sa­dr­ža­va­li odred­be ko­je su de­be­lo bi­le u ko­rist ban­ke.

Tu­ži­te­lji sma­tra­ju da je ban­ka bi­la i u su­ko­bu in­te­re­sa jer je je pro­da­la izve­de­ni­ce Ita­li­ji, a s dru­ge stra­ne aran­ži­ra­la obvez­ni­ce. Zbog to­ga će, osim Mor­gan Sta­nleya, na su­du mo­ra­ti od­go­va­ra­ti i dvo­je duž­nos­ni­ka, dr­žav­ni taj­nik mi­nis­tar­stva fi­nan­ci­ja Vin­cen­zo La Via i še­fi­ca agen­ci­je za jav­ni dug Ma­ria Can­na­ta te dva ne­ka­daš­nja mi­nis­tra fi­nan­ci­ja, Do­me­ni­co Si­nis­cal­co i Vit­to­rio Gril­li.

Biv­ši mi­nis­tri od­bi­li su ko­men­ti­ra­ti slu­čaj, dok su La Via i Can­na­ta upu­ti­li no­vi­na­re na služ­bu ko­mu­ni­ka­ci­ja mi­nis­tar­stva. A glas­no­go­vor­nik te ins­ti­tu­ci­je je iz­ja­vio ka­ko su u mi­nis­tar­stvu uvje­re­ni da duž­nos­ni­ci ni­su po­či­ni­li gre­ške te ka­ko će sud ra­zjas­ni­ti ci­je­li slu­čaj.

FOTOLIA

Tu­ži­telj­stvo sma­tra da je ban­ka ošte­ti­la pro­ra­čun za 2,7 mi­li­jar­di eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.