Kup­nja Ad­di­ko inves­ta im do­no­si i Bra­ni­telj­ski fond

Kvant­ni skok In­ter­ca­pi­ta­lu ta ak­vi­zi­ci­ja po­du­pla­va imo­vi­nu pod uprav­lja­njem, na 2,3 ml­rd. kn

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN

Za kup­nju su kon­ku­ri­ra­li i HOK, Cro­atia osi­gu­ra­nje te KD Lo­cus­ta fon­do­vi, a po­to­nji su bi­li i naj­u­por­ni­ji ri­val

In­ter­ka­pi­tal gru­pa, naj­ve­ći ne­ban­kar­ski igrač na do­ma­ćem tr­ži­štu ka­pi­ta­la, pri­vo­di kra­ju do­sad naj­ve­ću ak­vi­zi­ci­ju. Na­kon što je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pre­uzeo fon­dov­ski biz­nis Vol­k­sban­ka (da­nas Sber­bank), sa­da ku­pu­je i Ad­di­ko Invest (do pri­je go­di­nu da­na Hypo Al­peA­dria invest). ‘In­ter­ka­pi­ta­lov­ci­ma’ će ti­me imo­vi­na pod uprav­lja­njem do­seg­nu­ti oko 2,3 mi­li­jar­de kuna, što je udvos­tru­če­nje u od­no­su na tre­nut­ne broj­ke nji­ho­va fon­dov­skog od­nos­no uprav­ljač­kog biz­ni­sa.

S Ad­di­ko ban­kom pot­pi­sa­li su pot­kraj proš­log tjed­na ku­po­pro­daj­ni ugo­vor o pri­je­no­su 100pos­tot­nog udje­la u nje­zi­nu druš­tvu za uprav­lja­nje fon­do­vi­ma, a tran­sak­ci­ja uklju­ču­je i pri­je­nos ugo­vo­ra o obav­lja­nju pos­lo­va uprav­lja­nja por­t­fe­lji­ma i bro­ker­skih pos­lo­va te ban­ke. Uz če­ti­ri otvo­re­na inves­ti­cij­ska fon­da ko­je je os­no­va­la sa­ma ban­ka, Ad­di­ko Invest od lis­to­pa­da 2015. uprav­lja i Fon­dom Hr­vat­skih bra­ni­te­lja (FHB), ko­ji je imo­vi­nom i da­le­ko naj­ve­ći.

On, na­ime, či­ni glav­ni­nu imo­vi­ne pod uprav­lja­njem Ad­di­ko Inves­ta ko­ja je je kra­jem 2016. iz­no­si­la 1,16 mi­li­jar­di kuna.

Bra­ni­telj­ski fond ta­ko je i una­toč ma­njoj uprav­ljač­koj nak­na­di (0,488 pos­to) tom ‘investu’ lani donio pri­bliž­no če­ti­ri od ukup­no osam mi­li­ju­na kuna prihodovanih naknada i oči­to je naj­zas­luž­ni­ji što je to druš­tvo u 2016. za­bi­lje­ži­lo po­rast do­bi­ti s 1,5 na 1,8 mi­li­jar­di kuna. Uz pri­ho­de ko­ji pro­iz­la­ze naknada iz uprav­lja­nja fon­do­vi­ma, inves­ti­to­ri­ma ko­ji su se oda­zva­li Ad­di­ko­vu po­zi­vu po­nu­da je sva­ka­ko bi­la za­nim­lji­va i s as­pek­ta ban­ke kao dis­tri­bu­tiv­nog ka­na­la za pro­da­ju inves­ti­cij­skih pro­izvo­da i us­lu­ga. Ka­ko se pro­da­ja ni­je odvi­ja­la po jav­nom već po po­ziv­nom na­tje­ča­ju, o ime­ni­ma os­ta­lih kan­di­da­ta za kup­nju go­vo­ri se tek nes­luž­be­no. Za taj su de­al, tvr­di se, ja­ko bi­li za­griz­li i KD gru­pa (KD Lo­cus­ta fon­do­vi), a u igri su bi­la i dva osi­gu­ra­va­te­lja Cro­atia te HOK osi­gu­ra­nje. U KD gru­pi su nam po­t­vr­di­li da su bi­li “ve­oma za­in­te­re­si­ra­ni u tom pro­ce­su, ali je pro­da­va­telj, na ža­lost, oda­brao dru­gog po­nu­di­te­lja”. I da­lje, ka­žu, os­ta­ju za­in­te­re­si­ra­ni za pri­li­ke za pre­uzi­ma­nje ko­je bi se mo­gle po­ja­vi­ti u hr­vat­skoj fon­dov­skoj in­dus­tri­ji, a uk­la­pa­ju im se u stra­te­gi­ju.

BRA­NI­TELJ­SKI FOND ‘INVESTU’ JE LANI DONIO OKO 4 OD 8 MIL. KUNA PRIHODOVANIH NAKNADA

P. MACEK, Ž. BAŠIĆ/PIXSELL

In­ter­ka­pi­ta­lov dvo­jac: Ton­ći Ko­ru­nić i Da­ni­el Ne­vi­dal

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.