Lu­ka Di­el Za­dro, Dal­ma­ci­ja­vi­no

Utros­tru­čit će­mo pri­ho­de, a Pi­pi već osva­ja no­va tr­ži­šta

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MI­ROS­LAV KUSKUNOVIĆ/VL

Lu­ka Di­el Za­dro, pred­sjed­nik Upra­ve Dal­ma­ci­ja­vi­na, o re­bren­di­ra­nju nji­ho­va naj­ja­čeg bren­da, no­vim ula­ga­nji­ma u vin­ski biz­nis, stra­te­gi­ji po­vrat­ka na os­tva­ri­va­nje do­bi­ti i kre­ira­nju ek­s­klu­ziv­nih pro­izvo­da

Dal­ma­ci­ja­vi­no smo pre­uze­li tek sre­di­nom 2016., a pri­ho­di su u 2015. u ste­ča­ju iz­no­si­li ne­što vi­še od 46 mil. kuna

Na­kon pro­mje­ne vi­zu­al­nog iden­ti­te­ta Pi­pi­ja i vi­na Dal­ma­ci­ja­vi­na ko­je je na­prav­lje­no ti­je­kom pro­lje­ća mla­di me­na­džer Lu­ka Di­el Za­dro sa svo­jim ti­mom ovih da­na ula­že ogrom­ne na­po­re ka­ko bi se Pi­pi po­zi­ci­oni­rao ti­je­kom se­zo­ne u Dal­ma­ci­ji, ali i pro­ši­rio na tr­ži­šta re­gi­je i EU. Osim Pi­pi­ja, Dal­ma­ci­ja­vi­no inves­ti­ra i u seg­ment ra­zvo­ja vi­nar­stva i ek­s­klu­ziv­ne kva­si­ne. O tom smo raz­go­va­ra­li s pred­sjed­ni­kom Upra­ve Lu­kom Di­el Za­drom.

Ka­ko je kre­nu­la se­zo­na u Dal­ma­ci­ja­vi­nu? Jes­te li za­do­volj­ni pro­da­jom na­kon uvo­đe­nja no­vog vi­zu­al­nog iz­gled Pi­pi­ja i vi­na?

Se­zo­na je kre­nu­la od­lič­no. Na ru­ku nam je išao kas­ni­ji Us­krs jer nam je pro­da­ja već ta­da snaž­ni­je kre­nu­la. Oso­bi­to smo za­do­volj­ni pro­da­jom vi­na. Lju­di su se vra­ti­li poz­na­tim oku­si­ma, a i novi vi­zu­al­ni iden­ti­tet po­tak­nuo je mno­ge da is­pro­ba­ju na­ša vi­na i uvje­re se u nji­ho­vu kva­li­te­tu. Ve­li­ke po­hva­le idu i na­šim ko­le­ga­ma na te­re­nu, ko­ji su na­pra­vi­li ve­li­ki po­sao u seg­men­tu ugos­ti­telj­stva. Novi di­zajn Pi­pi­ja do­bi­va po­hva­le sa svih stra­na svi­je­ta i ja­ko je do­bro pri­hva­ćen. Spo­ji­li smo no­ve tren­do- ve s poz­na­tim oku­som i mo­že­mo re­ći da je novi iz­gled pun po­go­dak.

Ko­li­ko je do­sad već pro­da­no u Hr­vat­skoj i iz­van nje Pi­pi­ja i kak­vi su tren­do­vi? Jes­te li za­do­volj­ni pla­no­vi­ma?

Do sre­di­ne lip­nja u PET am­ba­la­ži smo pro­da­li 700.000 li­ta­ra te 1,3 mi­li­ju­na stak­le­nih bo­či­ca. Na­da­mo se da će ljet­ni mje­se­ci po­t­vr­di­ti na­še pla­no­ve da za­vr­ši­mo na 2 mi­li­ju­na li­ta­ra u PET bo­ca­ma i pre­ma­ši­mo 3 mi­li­ju­na stak­le­nih bo­či­ca. Ti­je­kom zi­me planiramo uves­ti no­ve bo­ce u seg­men­tu PET am­ba­la­že, a uvest će­mo i bo­cu od jed­ne li­tre pa će­mo u tr­go­vi­na­ma bi­ti pri­sut­ni s pa­ki­ra­nji­ma od 0,5, 1 i 2 li­tre.

Ko­li­ko da­nas ima­te vi­no­gra­da i ko­li­ku pro­izvod­nju vi­na pla­ni­ra­te?

Ima­mo 200 hek­ta­ra vi­no­gra­da u Dr­ni­šu, od ko­jih do­bi­va­mo oko mi­li­jun li­ta­ra vi­na. Odre­đe­ni di­je­lo­vi vi­no­gra­da da­ju gro­žđe iz­van­red­ne kva­li­te­te, dok dru­gi tr­pe po­s­lje­di­ce za­ne­ma­ri­va­nja u proš­los­ti, ka­da se tvrt­ka bo­ri­la s pro­ble­mi­ma. Ka­ko bi­smo osi­gu­ra­li jed­na­ku kva­li­te­tu gro­žđa na go­to­vo 100 hek­ta­ra mo­ra­mo što pri­je ob­no­vi­ti tr­so­ve.

Je­su li rad­ni­ci Dal­ma­ci­ja­vi­na sa­da za­do­volj­ni i što se ra­di po pi­ta­nju no­vog za­poš­lja­va­nja, ula­ga­nja, ras­ta pro­da­je?

Tre­ba uze­ti u ob­zir da restrukturiranja traju po ne­ko­li­ko go­di­na, a mi smo služ­be­no krenuli tek pri­je go­di­nu da­na. Situacija je i da­lje izazovna. Us­mje­re­ni smo pre­ma učin­ko­vi­toj or­ga­ni­za­ci­ji pos­lo­va­nja i pri­la­go­đa­va­nju zah­tje­vi­ma tr­ži­šta. Rad­ni­ci­ma nas­to­ji­mo osi­gu­ra­ti što bo­lje uvje­te, a no­ve za­poš­lja­va­mo pre­ma po­tre­bi. U slje­de­ćem raz­dob­lju naj­vi­še će­mo se us­mje­ri­ti pre­ma za­poš­lja­va­nju u sek­to­ru pro­da­je i ob­no­vi voz­no­ga par­ka ka­ko bi­smo još bo­lje ko­mu­ni­ci­ra­li s na­šim kup­ci­ma, a ti­me i po­ja­ča­li rast pro­da­je.

Gdje osim u Hr­vat­skoj ima­te rast pro­da­je?

Na­ši pro­izvo­di se do­bro pro­da­ju u BiH Cr­noj Go­ri i Slo­ve­ni­ji. Cilj nam je jače ući na austrijsko tr­ži­šte, a dogovorili smo i izvoz u SAD. U slje­de­ćih 12 mje­se­ci planiramo se pozicionirati na tržištima Nje­mač­ke, Srbije i Makedonije.

Ka­ko se kao mla­di me­na­džer sna­la­zi­te na čel­noj po­zi­ci­ji u ve­li­koj tvrt­ki i s no­vim pos­lov­nim iz­a­zo­vi­ma? Jes­te li eki­pi­ra­li me­nadž­ment?

Me­nadž­ment smo di­je­lom po­pu­ni­li, no i da­lje ima pros­to­ra u odre­đe­nim sek­to­ri­ma. Že­li­mo da­ti pri­li­ku mla­dim lju­di­ma.

Naj­a­vi­li ste i pro­izvod­nju bar­ri­uqe vin­skog oc­ta?

Kva­si­na Bar­rique će na tr­ži­štu bi­ti dos­tup­na ovog mje­se­ca u dva pa­ki­ra­nja. U pro­da­ji će se mo­ći pro­na­ći pre­mi­um pa­ki­ra­nje u gra­vi­ra­noj dr­ve­noj ku­ti­ji s pri­čom o pro­izvo­du na hr­vat­skom i en­gle­skom je­zi­ku. Za ugos­ti­te­lje smo pri­pre­mi­li di­zaj­ni­ra­nu kar­ton­sku ku­ti­ju u ko­joj se na­la­zi šest bo­či­ca. Već smo dogovorili su­rad­nju s vr­hun­skim res­to­ra­ni­ma, duty free tr­go­vi­na­ma u zrač­nim lu­ka­ma te tr­go­vi­na­ma s de­li­ka­te­sa­ma u naj­ve­ćim gra­do­vi­ma.

Kak­vi su vam pla­no­vi za idu­ću go­di­nu?

Dal­ma­ci­ja­vi­no smo pre­uze­li tek sre­di­nom 2016., a pre­ma po­da­ci­ma Fi­ne pri­ho­di su 2015. u ste­ča­ju iz­no­si­li ne­što vi­še od 46 mil. kuna. Te­ško je na­pra­vi­ti us­po­red­bu s 2016., kad smo tek u lip­nju krenuli s pos­lov­nim ak­tiv­nos­ti­ma, no oče­ku­je­mo da će ovo­go­diš­nji pri­ho­di bi­ti 2,5 do 3 pu­ta ve­ći, iako smo da­le­ko od os­tva­ri­va­nja do­bi­ti. Pra­ve po­ka­za­te­lje za us­po­red­bu će­mo ima­ti na­kon se­zo­ne 2018. Za os­tva­ri­va­nje do­bi­ti tre­ba nam mno­go ve­ći udio na do­ma­ćem tr­ži­štu i još snaž­ni­ji izvoz. U Hr­vat­skoj će­mo se us­mje­ri­ti na Is­tru, Kvar­ner, Sla­vo­ni­ju i oso­bi­to Za­greb.

CILJ NAM JE JAČE UĆI NA AUSTRIJSKO

TR­ŽI­ŠTE, A DOGOVORILI SMO I IZVOZ U SAD. PLANIRAMO SE POZICIONIRATI NA TRŽIŠTIMA NJE­MAČ­KE, SRBIJE I MAKEDONIJE RESTRUKTURIRANJA TRAJU PO NE­KO­LI­KO GO­DI­NA, A MI SMO SLUŽ­BE­NO KRENULI TEK PRI­JE GO­DI­NU DA­NA. SITUACIJA JE I DA­LJE IZAZOVNA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.