ASPIDA UZ 48 ULAGAČA DO VEĆ 105.000 EURA

U MANJE OD 10 DA­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uma­nje od de­set da­na hr­vat­ski star­tup Aspida na Fun­der­be­amu SEE pri­ku­pio je vi­še od tra­že­nih 100 ti­su­ća eura inves­ti­ci­je. U grup­nom inves­ti­ra­nju, u ko­jem je su­dje­lo­va­lo 48 inves­ti­to­ra, os­ni­vač As­pi­de Ma­rin Er­ceg za njen je dalj­nji ra­zvoj pri­ku­pio 105 ti­su­ća eura.

“Ja­ko sam za­do­vo­ljan po­čet­nim re­zul­ta­tom kam­pa­nje te mi je plan nas­ta­vi­ti da­lje s pri­kup­lja­njem sred­sta­va ti­je­kom idu­ća tri tjed­na, na 150 ili čak 200 ti­su­ća eura inves­ti­ci­je”, ka­že Er­ceg.

Star­tup Aspida ra­zvio je dva sof­tver­ska pro­izvo­da: bren­di­ra­nu vir­tu­al­nu tip­kov­ni­cu Izzy i pr­vu mo­bil­nu apli­ka­ci­ju za­vi­de ono ti f i ka ci­je­na svi­je­tu TVi­zzy. Ma­rin Er­ceg biv­ši je di­rek­tor Za­gre­bač­kih pe­kar­ni Kla­ra, tvor­ni­ce Cro­atia Ba­te­ri­ja i tr­go­vi­ne za kuć­ne lju­bim­ce Zoo City. Izzy ima vi­še od 200 ti­su­ća ko­ris­ni­ka te pos­lov­no su­ra­đu­je s Ro­vi­om i Haj­du­kom. TVi­zzy pak su­ra­đu­je s Hr­vat­skim te­le ko­mom .“Naj­vi­še inves­ti­to­ra doš­lo nam je iz Hr­vat­ske, Es­to­ni­je i Fin­ske, ali ima ih i iz Nje­mač­ke, Tur­ske te dru­gih ze­ma­lja”, ka­že Er­ceg.

Aspida na Fun­der­be­amu na­vo­di da ima ope­ra­ci­je u Hr­vat­skoj, Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji i Ma­ke­do­ni­ji gdje za­poš­lja­va 59 rad­ni­ka. Vo­de­ći ula­ga­či, ko­ji vo­de kam­pa­nju grup­nog inves­ti­ra­nja su Mi­ros­lav Je­li­čić i Be­ris­lav Mar­tić iz Ja­dran Ka­pi­ta­la.

Er­ceg na­vo­di da je rad na kam­pa­nji po­s­ljed­njih de­se­tak da­na bio vr­lo in­ten­zi­van. “Ono što se ne vi­di, a mo­ra se ra­di­ti ka­ko bi se po­lu­čio us­pjeh je vo­di­ti niz sas­ta­na­ka s po­ten­ci­jal­nim ula­ga­či­ma”, za­klju­ču­je Er­ceg.

P. GLEBOV/PIXSELL

Ma­rin Er­ceg, os­ni­vač As­pi­de

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.