Vo­đe­nje FHB-a no­si go­to­vo 4 mil. kuna uprav­ljač­ke nak­na­de

Pa­ket aran­žman Uz Ad­di­ko fon­do­ve In­ter­ca­pi­ta­lu i vo­đe­nje por­t­fe­lja te bro­ker­ski pos­lo­vi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ci­je­na ko­ja je In­ter­ka­pi­ta­lu do­ni­je­la po­bje­du u nad­me­ta­nju ugo­vor­na je taj­na, a iako se me­đu fi­nan­ci­ja­ši­ma šu­ška­lo da bi zbog “ras­tez­lji­va” obu­hva­ta ku­po­pro­daj­nog pa­ke­ta u raz­go­vo­ri­ma pro­da­va­te­lja i in­te­re­se­na­ta mo­glo bi­ti i “pro­du­že­ta­ka”, ta je utak­mi­ca oči­to go­to­va. Za for­mal­no za­klju­če­nje tre­ba još sa­mo su­glas­nost Han­fe.

U uvje­ti­ma kad se vi­še ba­na­ka od­lu­ču­je na kon­so­li­da­ci­ju (i) kroz de­zi­nves­ti­ra­nje non-co­re biz­ni­sa Da­ni­el Ne­vi­dal i Ton­ći Ko­ru­nić, os­ni­va­či i (su)vlasnici In­ter­ka­pi­ta­la, po­t­vr­đu­ju se kao naj­a­gil­ni­ji kon­so­li­da­to­ri sa stra­ne ins­ti­tu­ci­onal­nih inves­ti­to­ra.

Objaš­nja­va­ju­ći ka­ko je od­lu­ka o pro­da­ji Ad­di­ko Inves­ta te pre­pu­šta­nju bro­ker­skih i pos­lo­va uprav­lja­nja por­t­fe­lji­ma dio stra­te­gi­je re­or­ga­ni­za­ci­je pos­lo­va­nja i stav­lja­nja fo­ku­sa na os­nov­nu ban­kar­sku dje­lat­nost, pred­sjed­nik Upra­ve Ad­di­ko ban­ke Ma­rio Ži­žek is­tak­nuo je ka­ko Ad­di­ko Invest ima vi­še od pet ti­su­ća ak­tiv­nih kli­je­na­ta. U seg­men­tu pos­lo­va uprav­lja­nja por­t­fe­lji­ma ban­ka je kra­jem 2016. ima­la 92 kli­jen­ta s 42 mi­li­ju­na sred­sta­va pod uprav­lja­njem, a u bro­ker­skim pos­lo­vi­ma 442 ak­tiv­na kli­jen­ta te go­diš­nji pro­met od oko 200 mi­li­ju­na kuna. In­ter­ka­pi­tal gru­pu je oci­je­nio “od­lič­nim iz­bo­rom ko­ji će nas­ta­vi­ti ra­zvi­ja­ti taj dio pos­lo­va­nja”. In­ter­ka­pi­ta­lov Ivan Kur­to­vić je pak re­kao ka­ko tom tran­sak­ci­jom pro­ši­ru­ju svo­ju pa­le­tu us­lu­ga i krug kli­je­na­ta te uč­vr­š­ću­ju po­zi­ci­ju naj­ve­ćeg ne­za­vis­nog

HOĆE LI NOVI VLASNICI OTVORITI I PI­TA­NJE MOGUĆE AKTIVNIJE ULAGAČKE POLITIKE FON­DA BRA­NI­TE­LJA. NJU ODREĐUJE PONAJPRIJE UO, ALI U NJEMU BAŠ I NEMA FINANCIJSKIH ZNALACA

fond me­na­dže­ra u re­gi­ji. U pri­op­će­nju su na­ve­li i ne­ko­li­ko bro­ja­ka ko­je os­li­ka­va­ju vo­de­će po­zi­ci­je te ku­će. Go­diš­nji di­onič­ki pro­met im je oko 5 mi­li­jar­di kuna (pri­bliž­no 25% pro­me­ta ZSE), a pri­je ak­tu­al­ne ak­vi­zi­ci­je uprav­lja­li su s 1,18 mi­li­jar­di kuna imo­vi­ne kli­je­na­ta pu­tem osam inves­ti­cij­skih fon­do­va i ni­za in­di­vi­du­al­nih por­t­felj­nih ra­ču­na.

Pod uprav­lja­njem će od­sko­ra ima­ti oko 2,3 mi­li­jar­de kuna, a naj­za­nim­lji­vi­ji dio no­vos­te­če­nog uprav­ljač­kog pa­ke­ta pri­tom je Ad­di­kov ugo­vor o uprav­lja­nju Bra­ni­telj­skim fon­dom. Imo­vi­na tog fon­da pot­kraj 2016. iz­no­si­la je vi­še od 940 mi­li­ju­na kuna, a čak 98 pos­to nje­go­va por­t­fe­lja či­ne di­oni­ce Hr­vat­skog te­le­ko­ma (5,4 mi­li­ju­na ko­ma­da). S ob­zi­po­sri­je­di rom na raz­mjer­no ma­lo is­ku­pa udje­la fon­da, za što je ti­je­kom 2016. otiš­lo 40 mil. kuna, te po­rast ci­je­ne di­oni­ca HT-a u od­no­su na kraj 2016., imo­vi­na fon­da tre­nut­no je moguće i ve­ća od 940 mi­li­ju­na.

Sve u sve­mu, novi vlas­nik Ad­di­ko Inves­ta vje­ro­jat­no će se usko­ro sas­ta­ti s Uprav­nim od­bo­rom FHBa. Ba­rem kad je ak­ti­va FHB-a, uprav­lja­nje tim fon­dom do­sad za­pra­vo ni­je iz­i­ski­va­lo pu­no pos­la (vi­še ga je bi­lo na stra­ni pa­si­ve), pa ne­ki čla­no­vi UO fon­da sma­tra­ju ka­ko bi se vlas­nič­ke pro­mje­ne mo­gle is­ko­ris­ti­ti za pre­is­pi­ti­va­nje ugo­vo­ra o uprav­lja­nju i uprav­ljač­koj nak­na­di. Sa­daš­njih 0,488% ukup­ne vri­jed­nos­ti imo­vi­ne fon­da uma­nje­ne za iz­nos obve­za fon­da s os­no­ve ula­ga­nja čak i po od­bit­ku tro­ška de­po­zit­ne ban­ke za uprav­ljač­ko druš­tvo im­pli­ci­ra blizu če­ti­ri mi­li­ju­na kuna nak­na­de druš­tvu. Ula­gač­ku po­li­ti­ku fon­da određuje ponajprije nje­gov UO, ali u njemu baš i nema financijskih znalaca. Os­ta­je vi­dje­ti hoće li novi vlasnici otvoriti i pi­ta­nje moguće aktivnije ulagačke politike.

IGOR ŠOBAN/ PIXSELL

Mi­nis­tar hr­vat­skih bra­ni­te­lja To­mo Me­dved ujed­no je i pred­sjed­nik Uprav­nog od­bo­ra Bra­ni­telj­skog fon­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.