Izvoz ro­ba u če­ti­ri mje­se­ca nad­ma­šio ra­ni­je prog­no­ze

Umjes­to pr­vot­no pro­ci­je­nje­nih 15,8%, iz­ve­ze­no je 16,7% vi­še, pro­mje­na naj­vi­še zbog naf­te, li­je­ko­va i bro­do­va

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Upr­va če­ti­ri mje­se­ca rob­ni izvoz ras­tao je 16,7 pos­to, a ne ra­ni­je pro­ci­je­nje­nih 15,8 pos­to, a uvoz za 10,8 pos­to umjes­to 9,6 pos­to, ko­ri­gi­rao je pret­hod­ne kal­ku­la­ci­je Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku (DZS). Pre­ma no­vim, pri­vre­me­nim broj­ka­ma, do kra­ja trav­nja iz­vez­li smo 32,4 mi­li­jar­de kuna vri­jed­nih pro­izvo­da, a uvez­li ih vi­še od 52 mi­li­jar­de kuna. Ta­ko je ma- njak u rob­noj bi­lan­ci po­ve­ćan za 2,13 pos­to na 19,6 mi­li­jar­di kuna, dok je po­kri­ve­nost uvo­za iz­vo­zom do­seg­nu­la 62,4 pos­to u trav­nju, 2,2 pos­tot­na bo­da manje ne­go pret­hod­nog mje­se­ca. Izvoz­ne tvrt­ke ja­šu na va­lu ula­ska Hr­vat­ske u Eu­rop­sku uni­ju u ko­ju pla­si­ra­mo go­to­vo 65 pos­to iz­vo­za, ali i iz ko­je uvo­zi­mo go­to­vo 80 pos­to svih ro­ba. Izvoz ro­ba u EU iz­no­sio je 2,8 mi­li­jar­di eu- ra kra­jem trav­nja, što je 13,7 pos­to vi­še ne­go u is­tom mje­se­cu lani, dok je uvoz po­ve­ćan 10 pos­to, na go­to­vo 5,5 mi­li­jar­di eura. Naj­ve­ći tr­go­vin­ski part­ner nam je Ita­li­ja s 574,6 mi­li­ju­na eura vri­jed­nos­ti iz­ve­ze­ne ro­be (+13,7%), sli­je­de Nje­mač­ka s 518,7 mi­li­ju­na eura (11,3%) te Slo­ve­ni­ja 486,3 mi­li­ju­na eura (4,9%). Naj­ve­ći rast iz­vo­za os­tva­ren je u pro­izvod­nji naf­t­nih de­ri­va­ta, za 88,1 pos­to na 255,9 mi­li­ju­na eura, te u far­ma­ce­ut­skoj in­dus­tri­ji za 46,2 pos­to na 372,5 mi­li­ju­na eura. Ve­lik do­pri­nos iz­vo­zu u pr­va če­ti­ri mje­se­ca do­šao je i od pro­izvod­nje os­ta­lih pri­je­voz­nih sred­sta­va, u ko­je se ubra­ja i bro­do­grad­nju, i to za čak 204,3 pos­to, na 134 mi­li­ju­na eura. Is­to­dob­no, pre­hram­be­ne tvrt­ke iz­vez­le su 323 mi­li­ju­na eura pro­izvo­da, 1,4% manje ne­go lani.

I far­ma­ce­uti­ka pos­pje­ši­la ukup­nu bi­lan­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.