Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva: Uber tre­ba ri­je­ši­ti kroz re­for­mu tr­ži­šta us­lu­ga

U re­so­ru Ole­ga But­ko­vi­ća sprem­ni na in­s­pek­ci­je, kod Mar­ti­ne Da­lić po­zi­va­ju na di­ja­log

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Ne ras­po­la­že­mo sa saz­na­nji­ma, do­ka­zi­ma ili pre­su­da­ma da Uber kr­ši čla­nak 5a., ka­žu u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva

Usi­ja­nu te­mu o mo­gu­ćoj za­bra­ni Ubera u Hr­vat­skoj upra­vo je ra­s­hla­di­la mi­nis­tri­ca Mar­ti­na Da­lić. I dok Mi­nis­tar­stvo mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re Ole­ga But­ko­vi­ća dr­ži sve op­ci­je otvo­re­ni­ma pa i po­ten­ci­jal­ne in­s­pek­cij­ske ak­ci­je, Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva za Pos­lov­ni dnev­nik iz­ja­vi­lo je da se pi­ta­nje Ubera tre­ba ri­je­ši­ti kroz re­for­mu tr­ži­šta us­lu­ga.

“Sma­tra­mo ka­ko se na­ve­de­na pro­ble­ma­ti­ka tre­ba rje­ša­va­ti kroz ho­ri­zon­tal­nu re­for­mu tr­ži­šta us­lu­ga, uz uklju­či­vu i kva­li­tet­nu ras­pra­vu svih re­le­vant­nih di­oni­ka”, ka­žu u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva.

Duž­ni po­što­va­ti za­ko­ne

RAD UBERA U HR­VAT­SKOJ TRE­BA PROMATRATI I POBLIŽE REGULIRATI ‘UZ DJE­LAT­NOST PRUŽANJA USLUGE PRIJEVOZA’ KO­JU OBAVLJAJU UBEROVI VOZAČI PARTNERI

U po­du­žem od­go­vo­ru iz re­so­ra mi­nis­tri­ce Da­lić is­ti­če se da je Uber glo­bal­na us­lu­ga, ko­ja elek­tro­nič­kim pu­tem nu­di usluge prijevoza te­me­lje­ne na eko­no­mi­ji di­je­lje­nja. Na­vo­di se da Uber obav­lja dje­lat­nost in­for­ma­cij­skog druš­tva pre­ma član­ku 2. toč­ki 2. Za­ko­na o elek­tro­nič­koj tr­go­vi­ni.

“Ali rad Ubera u Hr­vat­skoj tre­ba promatrati i pobliže regulirati ‘uz dje­lat­nost pružanja usluge prijevoza’ ko­ju obavljaju Uberovi vozači partneri”, po­jaš­nja­va­ju u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva. Do­da­ju da Eu- rop­ska ko­mi­si­ja sma­tra da su usluge ko­je se pru­ža­ju na da­lji­nu usluge in­for­ma­cij­skog druš­tva me­đu ko­ji­ma su i “po­sred­nič­ke usluge iz­me­đu pru­ža­te­lja us­lu­ga i ku­pa­ca”.

Iz re­so­ra mi­nis­tri­ce Da­lić ipak na­gla­ša­va­ju da su “pru­ža­te­lji us­lu­ga in­for­ma­cij­skog druš­tva duž­ni po­što­va­ti po­zi­tiv­ne za­kon­ske pro­pi­se RH suk­lad­no član­ku 3. Za­ko­na o elek­tro­nič­koj tr­go­vi­ni” te da čla­nak 5a. is­tog za­ko­na da­je dr­ža­va­ma pra­vo da sud­ski ogra­ni­če nji­hov rad. No, to vri­je­di u sve­ga če­ti­ri spe­ci­fič­na slu­ča­ja: uko­li­ko Uber ugro­ža­va jav­no zdrav­lje; ra­di pro­tiv po­tro­ša­ča i ulagača; jav­ne si­gur­nos­ti, obra­ne i na­ci­onal­ne si­gur­nos­ti; te ako se ta­ko pre­ve­ni­ra­ju kaz­ne­na dje­la, uklju­ču­ju­ći da se ta­ko šti­te ma­lo­ljet­ni­ci, ču­va ljud­sko dos­to­jans­tvo i sp­rje­ča­va ši­re­nje mrž­nje.

IT usluge slo­bod­ne

“Ne ras­po­la­že­mo sa saz­na­nji­ma, do­ka­zi­ma ili pre­su­da­ma ko­ji bi upu­ći­va­li na to da Uber či­ni kaz­ne­na dje­la iz član­ka 5a., ka­žu u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva.

Na­vo­de da kod eko­no­mi­je di­je­lje­nja tre­ba raz­li­ko­va­ti is­po­ru­ku usluge od di­gi­tal­ne plat­for­me kao po­sred­ni­ka. Po­jaš­nja­va­ju da IT usluge, kao tak­ve, ima­ju slo­bo­du suk­lad­no Uni­ji­nim di­rek­ti­va­ma u po­dru­čju elek­tro­nič­ke tr­go­vi­ne.

“Na tr­ži­štu us­lu­ga po­ja­vio se novi na­čin pos­lo­va­nja ko­ji funk­ci­oni­ra po prin­ci­pu di­je­lje­nja, unajm­lji­va­nja te raz­mje­ne us­lu­ga. Pru­ža­nje i ko­ri­šte­nje usluge svo­di se uglav­nom na na­če­lo re­gis­tra­ci­je, od­nos­no sa­me iden­ti­fi­ka­ci­je u sus­ta­vu”, za­klju­ču­ju u Mi­nis­tar­stvu gos­po­dar­stva.

DUŠKO JARAMAZ/ PIXSELL

Uber že­li u Hr­vat­skoj za 2-3 go­di­ne do 10 ti­su­ća vo­za­ča, če­mu se pro­ti­vi 2200 tak­sis­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.