Blo­ka­da gra­ni­ca stvo­ri­la bi ka­os i vi­še­mi­li­jun­ske šte­te

Po­s­lje­di­ce mo­gu­će­ga štraj­ka ca­ri­ni­ka na gos­po­dar­stvo

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - DARKO BIČAK

Ve­ći­na pro­me­ta ro­ba odvi­ja se u bes­ca­rin­skoj zo­ni EU, ali u pro­ble­mu bi bi­li ka­mi­oni na Bajakovu

Pro­ble­mi s us­kla­đi­va­njem pla­ća u dr­žav­nom sek­to­ru mo­gli bi se na­red­nih da­na uve­li­ke odra­zi­ti na funk­ci­oni­ra­nje nor­mal­nog ži­vo­ta u Hr­vat­skoj jer su iz Ca­rin­skog sin­di­ka­ta naj­a­vi­li da kre­ću u štrajk. Za­sad još ni­je jas­no je li pla­ni­ran kla­sič­ni štrajk s obus­ta­vom ra­da ili pak tzv. bi­je­li štrajk ko­ji po­dra­zu­mi­je­va us­po­ra­va­nje pro­me­ta strik­t­nim kon­tro­la­ma či­me se vri­je­me pre­la­ska gra­ni­ce pro­du­žu­je i za pet pu­ta.

Lo­še i za tu­ris­tič­ku se­zo­nu

Ne tre­ba ni spo­mi­nja­ti ka­kav bi efekt štrajk imao usred tu­ris­tič­ke se­zo­ne. Po­se­ban pro­blem je te­ret­ni pro­met, a ka­ko je Hr­vat­ska tran­zi­cij­ska zem­lja, on ima vr­lo ve­li­ki obu­jam. Po­zi­tiv­no je što je ve­ći­na tu­ris­ta, a i te­ret­nog pro­me­ta, ve­za­na uz zem­lje Eu­rop­ske uni­je pre­ma ko­ji­ma vi­še nema gra­ni­ce. No, Hr­vat­ska ima du­gu gra­ni­cu i ve­li­ki pro­met i s ju­go­is­toč­nim su­sje­di­ma Sr­bi­jom i Bos­nom i Her­ce­go­vi­nom na ko­ji­ma ca­ri­ne i da­lje pos­to­je, i to za tr­ži­šte či­ta­ve Uni­je. Pri­je­voz­ni­ci is­ti­ču da ne oče­ku­ju štrajk, ali su svjes­ni da je mo­guć. “Sva­ki štrajk pro­uz­ro­ču­je pro­ble­me, a po­seb­no ako se ra­di o us­po­ra­va­nju pro­me­ta. U slu­ča­ju štraj­ka bi ve­ći pro­blem bio u ca­ri­nar­ni­ca­ma u gra­do­vi­ma ne­go oni­ma na sa­mim gra­ni­ca­ma, jer ve­ći­na na­šeg pro­me­ta ide u bes­ca­rin­skoj zo­ni EU. No, doš­lo bi do ka­osa na na­šim is­toč­nim gra­ni­ca­ma, po­se­bi­ce na velikim tran­zit­nim prijelazima poput Ba­ja­ko­va gdje bi se lako mo­gle stvoriti desetkilometarske kolone, i to ne sa­mo kamiona, ne­go svih vo­zi­la”, ka­zao je Dra­gu­tin Kranj­čec, pred­sjed­nik Udru­ge hr­vat­skih ces­tov­nih pri­je­voz­ni­ka.

In­ten­zi­tet štraj­ka

No, do­da­je da oče­ku­je da će se pro­ble­mi ri­je­ši­ti i da štraj­ka ne­će bi­ti.

“Vje­ru­jem da su zah­tje­vi ca­ri­ni­ka oprav­da­ni i zbi­lja ne vi­dim za­što dr­ža­va do­pu­šta da lju­di ko­ji ra­de is­ti po­sao unu­tar dr­žav­ne upra­ve ima­ju raz­li­či­ta pri­ma­nja. Ako se naš­lo nov­ca za sve os­ta­lo, valj­da će se na­ći i za ca­ri­ni­ke”, is­ti­če Kranj­čec. Na nje­go­vu tra­gu je i Pe­tar Ši­mić, di­rek­tor špe­di­ter­ske tvrt­ke Pri­ma­co ko­ja pos­lu­je go­to­vo na svim gra­nič­nim prijelazima u zem­lji. “Iako je u pro­tek­lom raz­dob­lju bi­lo ovak­vih naj­a­va, mo­ram priz­na­ti da se ni­sam do­sad su­sreo sa štraj­kom ca­ri­ni­ka pa se na­dam da ne­ću ni sad. Vje­ru­jem da će se sve mir­no ri­je­ši­ti. U slu­ča­ju štraj­ka, ovis­no o to­me bi li bio sa­mo na gra­ni­ca­ma ili/i u ca­ri­nar­ni­ca­ma, doš­lo bi do pot­pu­ne blo­ka­de tran­s­por­ta ro­ba te bi se šte­te mje­ri­le u mi­li­ju­ni­ma eura”, ka­že Ši­mić.

NA VELIKIM TRANZITINIM PRIJELAZIMA POPUT ONOG NA BAJAKOVU LAKO BI SE MO­GLE STVORITI DESETKILOMETARSKE KOLONE, I TO NE SA­MO KAMIONA

U slu­ča­ju štraj­ka znat­no bi se us­po­rio pro­met, a pre­la­zak gra­ni­ce pro­du­žio bi se za pet pu­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.